Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
X.   Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Samordning på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden samt frågor som rör tullunionen, framför allt:

a)   Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
b)   Etableringsrätten.
c)   Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.

2.   Den inre marknadens funktion, inklusive åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för genomförandet av den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden.

3.   Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet.

4.   Politiken och lagstiftningen när det gäller genomförandet av reglerna för den inre marknaden och konsumenträttigheter.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy