Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - únor 2023
EPUB 157kPDF 740k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 3 : Parlamentní otázky

Článek 136 : Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

1.   Otázky Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku může pokládat výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty spolu se žádostí o jejich zařazení na pořad jednání Parlamentu.

Tyto otázky se předkládají písemně předsedovi. Předseda je ihned postoupí Konferenci předsedů.

Konference předsedů v souladu s postupem stanoveným v článku 157 rozhodne, zda budou otázky zařazeny do návrhu pořadu jednání či nikoliv. Otázky, které nejsou zařazeny do návrhu pořadu jednání Parlamentu do tří měsíců od jejich předložení, nejsou brány v potaz.

2.   Otázky Komisi a místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku musí být postoupeny adresátům nejméně jeden týden před zasedáním, na jehož pořad jednání jsou zařazeny, a otázky Radě nejméně tři týdny před uvedeným datem.

3.   Pokud se otázky týkají společné bezpečnostní a obranné politiky, neuplatní se lhůty stanovené v odstavci 2 a odpověď musí být poskytnuta dostatečně rychle, aby byl Parlament řádně informován.

4.   Otázku přednese v Parlamentu poslanec, jehož předem určí tazatelé. Pokud tento poslanec není přítomen, otázka není brána v potaz. Adresát odpoví.

5.   Ustanovení čl. 132 odst. 2 až 8 týkající se předkládání návrhů usnesení a hlasování o nich se použijí obdobně.

Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí