Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - luty 2023
EPUB 156kPDF 808k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ V : STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
ROZDZIAŁ 3 : PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 136 : Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

1.    Komisja, grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą kierować pytania do Rady, Komisji lub Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela  Unii  ds.  Zagranicznych  i  Polityki  Bezpieczeństwa  oraz  wnioskować  o  ich wpisanie do porządku dziennego obrad Parlamentu.

Pytania są przekazywane w formie pisemnej Przewodniczącemu. Przewodniczący przedkłada je niezwłocznie Konferencji Przewodniczących.

Konferencja Przewodniczących decyduje, czy pytania te zostaną wpisane do projektu porządku dziennego zgodnie z art. 157. Pytania niewpisane do projektu porządku dziennego obrad Parlamentu w terminie trzech miesięcy od ich złożenia tracą ważność.

2.   Pytania do Komisji i do Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa muszą zostać przekazane adresatowi co najmniej na tydzień, a pytania do Rady co najmniej na trzy tygodnie przed posiedzeniem, do którego porządku dziennego są wpisane.

3.   Pytania  odnoszące  się  do  wspólnej  polityki  bezpieczeństwa  i  obrony  nie  podlegają terminom przewidzianym w ust. 2, a odpowiedź musi zostać udzielona na tyle szybko, aby Parlament został należycie poinformowany.

4.   Poseł wyznaczony wcześniej przez autorów pytania rozwija je na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli poseł ten jest nieobecny, pytanie nie jest rozpatrywane. Adresat pytania udziela odpowiedzi.

5.   Artykuł 132 ust. 2-8, dotyczący składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności