Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 136 : Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou

1.   Výbor, politická skupina alebo poslanci, korí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu položiť otázky Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku so žiadosťou, aby tieto otázky boli zaradené do programu Parlamentu.

Tieto otázky sa predkladajú písomne predsedovi Parlamentu. Predseda Parlamentu ich ihneď pridelí Konferencii predsedov.

Konferencia predsedov rozhoduje o tom, či sa tieto otázky zaradia či nezaradia do návrhu programu v súlade s  článkom 157. Otázky, ktoré nie sú zaradené do návrhu programu Parlamentu do troch mesiacov od ich predloženia, prepadajú.

2.   Otázky pre Komisiu a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa postúpia adresátovi najneskôr týždeň pred rokovaním, do programu ktorého majú byť zaradené, a otázky pre Radu najmenej tri týždne pred daným rokovaním.

3.   Na otázky týkajúce sa spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sa neuplatnia lehoty stanovené v odseku 2 a odpoveď sa musí poskytnúť dostatočne včas, aby bol Parlament riadne informovaný.

4.   Poslanec, ktorého vopred určia autori otázky, prednesie otázku v Parlamente. Ak je tento poslanec neprítomný, otázka prepadá. Adresát na otázku odpovie.

5.   Článok 132 ods. 2 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich sa uplatní primerane.

Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia