Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 3 : PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 136 : Frågor för muntligt besvarande med debatt

1.   Ett utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får ställa frågor till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och begära att de ska föras upp på parlamentets föredragningslista.

Sådana frågor ska inges skriftligen till talmannen. Talmannen ska omedelbart hänskjuta dem till talmanskonferensen.

Talmanskonferensen ska avgöra om frågor ska föras upp på förslaget till föredragningslista i enlighet med artikel 157. Frågor som inte förts upp på parlamentets förslag till föredragningslista inom tre månader efter det att de ingetts ska utgå.

2.   Frågor till kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska vidarebefordras till adressaten minst en vecka, och frågor till rådet minst tre veckor, före det sammanträde då frågorna enligt föredragningslistan ska behandlas.

3.   Tidsfristerna i punkt 2 gäller inte frågor angående den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, och sådana frågor måste besvaras tillräckligt snabbt för att hålla parlamentet vederbörligen informerat.

4.   En ledamot som utsetts i förväg av frågeställarna ska utveckla frågan i kammaren. Om den ledamoten inte är närvarande ska frågan utgå. Adressaten ska besvara frågan.

5.   Artikel 132.2–132.8 om framläggande av och omröstning om resolutionsförslag ska tillämpas i tillämpliga delar.

Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy