Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - únor 2023
EPUB 157kPDF 740k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 216 : Schůze výborů

1.   Výbor se schází, když jej svolá jeho předseda, nebo na žádost předsedy Parlamentu.

Předseda výboru může při svolávání schůze výboru v jednotlivých případech a se souhlasem koordinátorů, kteří zastupují většinu členů výboru, rozhodnout, že schůze se lze účastnit rovněž distančně, s výjimkou neveřejných schůzí výboru.

Při svolávání schůze výboru jeho předseda předloží návrh pořadu jednání, v němž je uvedeno, zda se lze dané schůze účastnit rovněž distančně. O návrhu pořadu jednání rozhodne výbor na začátku schůze.

2.   Na schůzích výboru může vystoupit Komise, Rada a další orgány Unie, přizve-li je k účasti jménem výboru jeho předseda.

Na základě rozhodnutí výboru může být přizvána jakákoli osoba, aby se zúčastnila schůze a vystoupila na ní.

Příslušný výbor může se svolením předsednictva uspořádat slyšení odborníků, pokud toto slyšení považuje za nezbytné pro úspěšný výkon své práce týkající se určité otázky.

3.   Aniž je dotčen čl. 56 odst. 8 a pokud výbor nerozhodne jinak, poslanci, kteří se účastní schůzí výborů, ke kterým nenáleží, se nemohou zapojit do jejich jednání.

Výbor jim však může povolit účast na své schůzi s poradním hlasem.

4.   Čl. 171 odst. 2 se použije obdobně na výbory. Čl. 171 odst. 2 druhá věta se však nepoužije na členy výboru, kteří se schůze účastní distančně.

5.   V případě vypracovávání doslovného záznamu se použije obdobně čl. 204 odst. 2, 3 a 5.

6.   V případě každé distanční účasti musí být zajištěno, aby:

–   členové výboru mohli vykonávat svůj parlamentní mandát bez omezení, včetně svého práva vystupovat ve výborech;

–   dostupná řešení v oblasti informačních technologií byla „technologicky neutrální“;

–   byly používány zabezpečené elektronické prostředky, které přímo a interně spravují parlamentní útvary a dohlíží na ně;

–   technické vybavení umožňovalo zvukový a obrazový přenos v nezbytné kvalitě a

–   vystoupení probíhalo z vhodného místa.

Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí