Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Helmikuu 2023
EPUB 146kPDF 658k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VIII : VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1 : VALIOKUNNAT

216 artikla : Valiokunnan kokoukset

1.   Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai puhemiehen sitä pyytäessä.

Puheenjohtaja voi päättää kokouksen koollekutsumisen yhteydessä tapauskohtaisesti ja valiokunnan jäsenten enemmistöä edustavien koordinaattoreiden suostumuksella, että kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, lukuun ottamatta suljetuin ovin pidettäviä valiokunnan kokouksia.

Puheenjohtaja toimittaa kokouskutsun yhteydessä kokouksen esityslistaluonnoksen, jossa ilmoitetaan, voiko kokoukseen osallistua myös etäyhteydellä. Valiokunta päättää esityslistasta kokouksen alussa.

2.   Komissio, neuvosto ja muut unionin toimielimet voivat käyttää puheenvuoron valiokunnan kokouksissa, jos valiokunnan puheenjohtaja on valiokunnan puolesta kutsunut ne kokoukseen.

Muita henkilöitä voidaan valiokunnan päätöksestä kutsua kokoukseen ja käyttämään siellä puheenvuoro.

Asiasta vastaava valiokunta voi puhemiehistön suostumuksella kuulla asiantuntijoita, jos se katsoo tämän välttämättömäksi tietyn asian menestyksekkään käsittelyn kannalta.

3.   Jäsenet, jotka ovat läsnä sellaisten valiokuntien kokouksissa, joihin he eivät kuulu, eivät saa ottaa osaa asioiden käsittelyyn, jollei kyseessä oleva valiokunta toisin päätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 56 artiklan 8 kohdan soveltamista.

Valiokunta voi kuitenkin sallia heidän osallistumisensa kokouksiin neuvoa-antavasti.

4.   Edellä olevaa 171 artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin. Työjärjestyksen 171 artiklan 2 kohdan toista virkettä ei kuitenkaan sovelleta jäseniin, jotka osallistuvat kokoukseen etäyhteydellä.

5.   Jos laaditaan sanatarkka selostus, 204 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

6.   Etäosallistumisen osalta varmistetaan, että:

–   jäsenet voivat hoitaa edustajantointaan ilman haittaa, mukaan lukien erityisesti heidän oikeutensa puhua valiokunnissa;

–   tarjottavat tietotekniikkaratkaisut ovat teknologianeutraaleja;

–   käytetään turvallisia sähköisiä välineitä, joita parlamentin yksiköt hallinnoivat ja valvovat suoraan ja sisäisesti;

–   tekniset laitteet mahdollistavat tarpeeksi hyvän äänen ja videon laadun; sekä

–   puheenvuoro pidetään asianmukaisesta paikasta käsin.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö