Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. vasario mėn.
EPUB 146kPDF 772k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

216 straipsnis : Komitetų posėdžiai

1.   Komitetai susirenka į posėdį jų pirmininko kvietimu ar Parlamento pirmininko iniciatyva.

Sušaukdamas tokį posėdį komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį ir pritarus komiteto narių daugumai atstovaujantiems koordinatoriams, gali nuspręsti, kad posėdyje taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu, išskyrus uždarus komiteto posėdžius.

Sušaukdamas posėdį komiteto pirmininkas pateikia jo darbotvarkės projektą, kuriame nurodoma, ar posėdyje taip pat galima dalyvauti nuotoliniu būdu. Komitetas sprendimą dėl darbotvarkės priima posėdžio pradžioje.

2.   Komisijos, Tarybos ir kitų Sąjungos institucijų atstovai gali kalbėti komitetų posėdžiuose, jei komiteto vardu juos pakviečia tą daryti komiteto pirmininkas.

Specialiu komiteto sprendimu bet koks kitas asmuo gali būti pakviestas dalyvauti ir kalbėti posėdyje.

Jei tam pritaria Biuras, atsakingas komitetas gali surengi ekspertų klausymus, kai, komiteto manymu, šie klausymai yra būtini, kad vyktų veiksmingas darbas tam tikru klausimu.

3.   Nedarant poveikio 56 straipsnio 8 daliai, nebent komitetas nuspręstų kitaip, Parlamento nariai, dalyvaujantys komitetų, kuriems jie nepriklauso, posėdžiuose, neturi teisės kalbėti per svarstymus.

Tačiau komitetas jiems gali leisti dalyvauti komiteto posėdžiuose su patariamojo balso teise.

4.   Komitetų posėdžiams mutatis mutandis taikoma 171 straipsnio 2 dalis. Tačiau 171 straipsnio 2 dalies antras sakinys netaikomas posėdyje nuotoliniu būdu dalyvaujantiems Parlamento nariams.

5.   Kai rengiama stenograma, mutatis mutandis taikomos 204 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys.

6.   Visais atvejais, kai Parlamento nariai posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu, užtikrinama, kad:

–   Parlamento nariai galėtų be jokių kliūčių naudotis savo įgaliojimais, įskaitant visų pirma teisę kalbėti komitetų posėdžiuose;

–   informacinių technologijų sprendimai būtų technologiškai neutralūs;

–   būtų naudojamos saugios elektroninės priemonės, kurias tiesiogiai ir viduje valdo ir prižiūri Parlamento tarnybos;

–   technine įranga būtų užtikrinama būtina garso ir vaizdo kokybė; ir

–   Parlamento nariai kalbėtų būdami deramoje aplinkoje.

Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika