Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 216 : Schôdze výborov

1.   Výbor sa schádza po zvolaní svojím predsedom alebo na žiadosť predsedu Parlamentu.

Pri zvolávaní takejto schôdze môže predseda výboru v jednotlivých prípadoch a so súhlasom koordinátorov zastupujúcich väčšinu členov výboru rozhodnúť, že na schôdzi sa možno zúčastniť aj na diaľku, s výnimkou schôdzí výboru, ktoré sa majú konať za zatvorenými dverami.

Predseda výboru pri zvolaní schôdze predkladá návrh programu, v ktorom sa uvedie, či sa na schôdzi možno zúčastniť aj na diaľku. Výbor rozhoduje o programe na začiatku schôdze.

2.   Komisia, Rada a iné inštitúcie Únie sa môžu ujímať slova na schôdzach výboru, ak ich k tomu v mene výboru vyzve jeho predseda.

Na základe rozhodnutia výboru môžu byť iné osoby pozvané, aby sa zúčastnili a ujali slova na schôdzi výboru.

Gestorský výbor môže so súhlasom Predsedníctva zorganizovať vypočutie expertov, ak takéto vypočutie považuje za nevyhnutné pre úspešný priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 56 ods. 8, a ak dotknutý výbor nerozhodne inak, poslanci zúčastňujúci sa na schôdzach výborov, ktorých nie sú členmi, sa nemôžu zúčastniť na ich rokovaniach.

Výbor im však môže dovoliť, aby sa zúčastňovali na jeho schôdzach v poradnej funkcii.

4.   Článok 171 ods. 2 sa uplatňuje primerane na výbory. Druhá veta článku 171 ods. 2 sa však nevzťahuje na poslancov, ktorí sa na schôdzi zúčastňujú na diaľku.

5.   Ak je vypracovaný doslovný zápis, článok 204 ods. 2, 3 a 5 sa uplatňuje primerane.

6.   V režime účasti na diaľku sa zabezpečí, aby:

–   poslanci mohli vykonávať svoj poslanecký mandát vrátane najmä svojho práva vystupovať vo výboroch bez obmedzenia;

–   poskytnuté riešenia v oblasti informačných technológií boli „technologicky neutrálne“;

–   sa používali zabezpečené elektronické prostriedky, ktoré spravujú a na ktoré dohliadajú útvary Parlamentu priamo a interne;

–   technické vybavenie umožňovalo potrebnú kvalitu zvuku a obrazu; a

–   sa vystúpenie uskutočnilo z vhodného miesta.

Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia