Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - februar 2023.
EPUB 139kPDF 664k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 216 : Seje odborov

1.   Odbor se sestane po sklicu svojega predsednika ali na zahtevo predsednika Parlamenta.

Pri sklicu take seje lahko predsednik za vsak primer posebej in z odobritvijo koordinatorjev, ki predstavljajo večino članov odbora, odloči, da se je seje mogoče udeležiti tudi na daljavo, razen pri sejah odborov, ki potekajo brez navzočnosti javnosti.

Predsednik ob sklicu seje predloži osnutek dnevnega reda, v katerem navede, ali se je seje mogoče udeleži tudi na daljavo. Odbor o dnevnem redu odloča na začetku seje.

2.   Komisija, Svet in druge institucije Unije lahko prevzamejo besedo na sejah odbora, če jih v imenu odbora k temu povabi njegov predsednik.

S sklepom odbora so lahko k udeležbi in prevzemu besede na seji vabljene tudi druge osebe.

Pristojni odbor lahko s soglasjem predsedstva Parlamenta organizira predstavitev mnenj strokovnjakov, če meni, da je to bistveno za učinkovit potek njegovega dela v zvezi z določeno zadevo.

3.   Brez poseganja v člen 56(8) in razen če odbor odloči drugače, poslanci, ki se udeležujejo sej odborov, čeprav niso njihovi člani, ne morejo sodelovati v njihovih razpravah.

Odbor jim lahko dovoli, da pri njegovih sejah sodelujejo v svetovalni funkciji.

4.   Za odbore se smiselno uporablja člen 171(2). Vendar se drugi stavek člena 171(2) ne uporablja za poslance, ki se seje udeležijo na daljavo.

5.   Kadar je pripravljen dobesedni zapis seje, se smiselno uporablja člen 204(2), (3) in (5).

6.   Za vsako udeležbo na daljavo je treba zagotoviti, da:

–   poslanci lahko izvršujejo parlamentarni mandat, ki vključuje zlasti njihovo pravico, da v odborih neovirano govorijo;

–   so rešitve informacijske tehnologije „tehnološko nevtralne“;

–   se uporabljajo varna elektronska sredstva, ki jih neposredno upravljajo in nadzorujejo notranje službe Parlamenta;

–   tehnična oprema omogoča potrebno kakovost zvoka in slike ter

–   sodelovanje v razpravi poteka iz ustreznega mesta.

Zadnja posodobitev: 22. februar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov