Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 216 : Utskottssammanträden

1.   Ett utskott ska sammanträda på kallelse av sin ordförande eller på uppmaning av talmannen.

När ordföranden sammankallar ett sådant sammanträde får han eller hon, från fall till fall och med godkännande av samordnare som företräder en majoritet av utskottets ledamöter, besluta att deltagande i sammanträdet även får ske på distans, utom vid utskottssammanträden som hålls inom stängda dörrar.

När ordföranden kallar till mötet ska han eller hon lägga fram ett förslag till föredragningslista vari det ska anges om deltagandet i sammanträdet även får ske på distans. Utskottet ska fatta beslut om föredragningslistan i början av sammanträdet.

2.   Kommissionen, rådet och andra unionsinstitutioner får yttra sig under utskottssammanträden, om de inbjuds att yttra sig av utskottets ordförande på utskottets vägnar.

Ett utskott får efter beslut inbjuda vem som helst att närvara och yttra sig vid ett sammanträde.

Ett ansvarigt utskott får med presidiets medgivande anordna en utfrågning av experter om det anser att en sådan utfrågning är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna utföra sitt arbete i ett bestämt ärende.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 56.8, och om det berörda utskottet inte beslutar annorlunda, får ledamöter som närvarar vid sammanträden i utskott som de inte tillhör inte delta i utskottets överläggningar.

De får emellertid av utskottet bemyndigas att i en rådgivande roll delta i utskottets sammanträden.

4.   Artikel 171.2 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten. Andra meningen i artikel 171.2 ska dock inte tillämpas på ledamöter som deltar i sammanträdet på distans.

5.   Om ett fullständigt förhandlingsreferat upprättas ska artikel 204.2, 204.3 och 204.5 tillämpas i tillämpliga delar.

6.   I samband med distanssammanträden ska det säkerställas att

–   ledamöterna kan utöva sitt parlamentariska mandat, särskilt rätten att yttra sig i utskotten utan inskränkningar,

–   de it-lösningar som görs tillgängliga är s.k. teknikneutrala,

–   det används säkra elektroniska hjälpmedel som hanteras och övervakas direkt och internt av parlamentets avdelningar,

–   den tekniska utrustningen möjliggör nödvändig ljud- och videokvalitet, och

–   inlägget görs från en lämplig plats.

Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy