Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Helmikuu 2023
EPUB 146kPDF 658k
Sivun alkuunSISÄLLYS
 HUOMAUTUS
 TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

SISÄLLYS
OsatIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
LiitteetIIIIIIIVVVIVIIVIII

OSA I: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET, ELIMET JA POLIITTISET RYHMÄT
Sivun alkuunSeuraava
LUKU 1: EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENET

1 artikla : 
Euroopan parlamentti

2 artikla : 
Edustajantoimen riippumattomuus

3 artikla : 
Valtakirjojen tarkastus

4 artikla : 
Jäsenten toimikausi

5 artikla : 
Erioikeudet ja vapaudet

6 artikla : 
Koskemattomuuden pidättäminen

7 artikla : 
Erioikeuksien ja vapauksien puolustaminen

8 artikla : 
Puhemiehen kiireelliset toimet koskemattomuuden vahvistamiseksi

9 artikla : 
Koskemattomuutta koskevat menettelyt

10 artikla : 
Käyttäytymissäännöt

11 artikla : 
Jäsenten taloudelliset sidonnaisuudet ja avoimuusrekisteri

12 artikla : 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäiset tutkimukset

13 artikla : 
Tarkkailijat
LUKU 2: PARLAMENTIN TOIMIHENKILÖT

14 artikla : 
Väliaikainen puheenjohtajuus

15 artikla : 
Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset määräykset

16 artikla : 
Puhemiehen vaali – avauspuhe

17 artikla : 
Varapuhemiesten vaali

18 artikla : 
Kvestorien vaali

19 artikla : 
Toimihenkilöiden toimikausi

20 artikla : 
Vapautuvat toimet

21 artikla : 
Toimikauden ennenaikainen päättäminen
LUKU 3: PARLAMENTIN ELIMET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

22 artikla : 
Puhemiehen tehtävät

23 artikla : 
Varapuhemiesten tehtävät

24 artikla : 
Puhemiehistön kokoonpano

25 artikla : 
Puhemiehistön tehtävät

26 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen kokoonpano

27 artikla : 
Puheenjohtajakokouksen tehtävät

28 artikla : 
Kvestorien tehtävät

29 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajakokous

30 artikla : 
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

31 artikla : 
Tehtävissä jatkaminen vaalien aikana

32 artikla : 
Puhemiehistön ja puheenjohtajakokouksen päätösten julkisuus
LUKU 4: POLIITTISET RYHMÄT

33 artikla : 
Poliittisten ryhmien perustaminen ja purkaminen

34 artikla : 
Poliittisten ryhmien toiminta ja oikeudellinen asema

35 artikla : 
Laajennetut työryhmät

36 artikla : 
Poliittisiin ryhmiin sitoutumattomat jäsenet

37 artikla : 
Paikkojen jako istuntosalissa

OSA II: LAINSÄÄDÄNTÖ-, TALOUSARVIO-, VASTUUVAPAUS- JA MUUT MENETTELYT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: LAINSÄÄDÄNTÖMENETTELYT – YLEISET MÄÄRÄYKSET

38 artikla : 
Vuotuinen ohjelmasuunnittelu

39 artikla : 
Perusoikeuksien kunnioittaminen

40 artikla : 
Oikeusperustan tarkistaminen

41 artikla : 
Säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirto

42 artikla : 
Rahoituksen yhteensopivuuden tarkistaminen

43 artikla : 
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen valvominen

44 artikla : 
Parlamentin oikeus saada tietoja ja tutustua asiakirjoihin

45 artikla : 
Parlamentin edustus neuvoston kokouksissa

46 artikla : 
Parlamentin oikeus tehdä ehdotuksia

47 artikla : 
Ehdotusten tekemistä koskevat pyynnöt komissiolle

48 artikla : 
Oikeudellisesti velvoittavien säädösten käsittely

49 artikla : 
Lainsäädäntömenettelyjen nopeuttaminen

50 artikla : 
Muilta toimielimiltä kuin komissiolta taikka jäsenvaltioilta lähtöisin oleviin aloitteisiin perustuvat lainsäädäntömenettelyt
LUKU 2: MENETTELYT VALIOKUNNISSA

51 artikla : 
Lainsäädäntömietinnöt

52 artikla : 
Yksinkertaistettu menettely

53 artikla : 
Muut kuin lainsäädäntömietinnöt

54 artikla : 
Valiokunta-aloitteiset mietinnöt

55 artikla : 
Mietinnön laatiminen

56 artikla : 
Valiokuntien lausunnot

57 artikla : 
Valiokuntien yhteistyömenettely

58 artikla : 
Valiokuntien yhteiskokousmenettely
LUKU 3: TAVALLINEN LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYS
JAKSO 1 - ENSIMMÄINEN KÄSITTELY

59 artikla : 
Äänestys parlamentissa – ensimmäinen käsittely

60 artikla : 
Asiasta vastaavaan valiokuntaan palauttaminen

61 artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi

62 artikla : 
Sopimukseen pääseminen ensimmäisessä käsittelyssä
JAKSO 2 - TOINEN KÄSITTELY

63 artikla : 
Neuvoston kannan ilmoittaminen

64 artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

65 artikla : 
Menettely asiasta vastaavassa valiokunnassa

66 artikla : 
Antaminen parlamentin käsiteltäväksi

67 artikla : 
Äänestys parlamentissa – toinen käsittely

68 artikla : 
Neuvoston kantaan esitettävien tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

69 artikla : 
Sopimukseen pääseminen toisessa käsittelyssä
JAKSO 3 - TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT TAVALLISEN LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYKSEN YHTEYDESSÄ

70 artikla : 
Yleiset määräykset

71 artikla : 
Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä

72 artikla : 
Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä

73 artikla : 
Neuvottelut ennen parlamentin toista käsittelyä

74 artikla : 
Neuvottelujen käyminen
JAKSO 4 - SOVITTELU JA KOLMAS KÄSITTELY

75 artikla : 
Määräaikojen pidentäminen

76 artikla : 
Sovittelukomitean koollekutsuminen

77 artikla : 
Sovittelukomiteavaltuuskunta

78 artikla : 
Yhteinen teksti
JAKSO 5 - MENETTTELYN PÄÄTTÄMINEN

79 artikla : 
Hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen ja julkaiseminen
LUKU 4: KUULEMISMENETTELYÄ KOSKEVAT ERITYISET MÄÄRÄYKSET

80 artikla : 
Muutettu ehdotus oikeudellisesti velvoittavaksi säädökseksi

81 artikla : 
Komission kanta tarkistuksiin

82 artikla : 
Äänestys parlamentissa

83 artikla : 
Parlamentin kannan seuranta

84 artikla : 
Asian antaminen uudelleen parlamentin käsiteltäväksi
LUKU 5: PERUSSOPIMUSASIAT

85 artikla : 
Perussopimusten tavanomainen tarkistusmenettely

86 artikla : 
Perussopimusten yksinkertaistettu tarkistusmenettely

87 artikla : 
Liittymissopimukset

88 artikla : 
Unionista eroaminen

89 artikla : 
Toimenpiteet jäsenvaltion loukatessa perustavanlaatuisia periaatteita ja arvoja

90 artikla : 
Parlamentin kokoonpano

91 artikla : 
Jäsenvaltioiden tiiviimpi yhteistyö
LUKU 6: TALOUSARVIOMENETTELYT

92 artikla : 
Monivuotinen rahoituskehys

93 artikla : 
Vuotuinen talousarviomenettely

94 artikla : 
Parlamentin kanta talousarvioesitykseen

95 artikla : 
Talousarviomenettelyn sovittelu

96 artikla : 
Talousarvion lopullinen vahvistaminen

97 artikla : 
Väliaikaiset kahdestoistaosat

98 artikla : 
Talousarvion toteuttaminen

99 artikla : 
Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle talousarvion toteuttamisesta

100 artikla : 
Muut vastuuvapausmenettelyt

101 artikla : 
Toimielinten välinen yhteistyö
LUKU 7: SISÄISET TALOUSARVIOMENETTELYT

102 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista

103 artikla : 
Parlamentin ennakkoarvion laatimismenettely

104 artikla : 
Maksusitoumukset ja maksujen suorittaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
LUKU 8: HYVÄKSYNTÄMENETTELY

105 artikla : 
Hyväksyntämenettely
LUKU 9: MUUT MENETTELYT

106 artikla : 
Euron käyttöönottoon liittyviä poikkeuksia koskeva lausuntomenettely

106 a artikla : 
Menettely Euroopan parlamentin kannan esittämiseksi ulkoisia toimia koskevan unionin erityisrahaston perustamisesta tai sen voimassaoloajan pidentämisestä

107 artikla : 
Työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvät menettelyt

108 artikla : 
Suunniteltujen vapaaehtoisten sopimusten tarkastelua koskeva menettely

109 artikla : 
Kodifiointi

110 artikla : 
Uudelleenlaatiminen
LUKU 10: DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

111 artikla : 
Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset

112 artikla : 
Täytäntöönpanosäädökset ja -toimenpiteet

113 artikla : 
Asian käsittely valiokuntien yhteistyö- ja yhteiskokousmenettelyssä

OSA III: ULKOSUHTEET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

114 artikla : 
Kansainväliset sopimukset

115 artikla : 
Kansainvälisten sopimusten väliaikainen soveltaminen tai niiden soveltamisen keskeyttäminen tai unionin kannan määrittäminen kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä
LUKU 2: UNIONIN ULKOINEN EDUSTUS JA YHTEINEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

116 artikla : 
Erityisedustajat

117 artikla : 
Kansainvälinen edustus
LUKU 3: UNIONIN ULKOISTA TOIMINTAA KOSKEVAT SUOSITUKSET

118 artikla : 
Unionin ulkoisia politiikkoja koskevat suositukset

119 artikla : 
Parlamentin kuuleminen ja tietojen antaminen sille yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa

120 artikla : 
Ihmisoikeuksien loukkaukset

OSA IV: AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

121 artikla : 
Parlamentin toiminnan avoimuus

122 artikla : 
Asiakirjojen julkisuus

123 artikla : 
Pääsy parlamentin tiloihin

OSA V: SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: NIMITYKSET

124 artikla : 
Komission puheenjohtajan valitseminen

125 artikla : 
Komission valitseminen

126 artikla : 
Monivuotinen ohjelmasuunnittelu

127 artikla : 
Epäluottamuslause-esitys komissiolle

128 artikla : 
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareiden ja julkisasiamiesten nimitykset

129 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen

130 artikla : 
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimittäminen

131 artikla : 
Nimitykset talouden ohjauksesta ja hallinnasta vastaaviin elimiin
LUKU 2: JULKILAUSUMAT

132 artikla : 
Komission, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston julkilausumat

133 artikla : 
Julkilausumat komission päätöksistä

134 artikla : 
Tilintarkastustuomioistuimen julkilausumat

135 artikla : 
Euroopan keskuspankin julkilausumat
LUKU 3: PARLAMENTIN KYSYMYKSET

136 artikla : 
Suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan

137 artikla : 
Kyselytunti

138 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset

139 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut

140 artikla : 
Kirjallisesti vastattavat kysymykset Euroopan keskuspankille

141 artikla : 
Yhteistä valvontamekanismia ja yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevat kirjallisesti vastattavat kysymykset
LUKU 4: MUIDEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN KERTOMUKSET

142 artikla : 
Muiden toimielinten tai elinten vuosikertomukset ja muut kertomukset
LUKU 5: PÄÄTÖSLAUSELMAT JA SUOSITUKSET

143 artikla : 
Päätöslauselmaesitykset

144 artikla : 
Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
LUKU 6: MUIDEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN KUULEMINEN

145 artikla : 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen

146 artikla : 
Alueiden komitean kuuleminen

147 artikla : 
Lausuntopyynnöt erillisvirastoille
LUKU 7: TOIMIELINTEN VÄLISET SOPIMUKSET

148 artikla : 
Toimielinten väliset sopimukset
LUKU 8: ASIOIDEN KÄSITTELY EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMESSA

149 artikla : 
Menettelyt Euroopan unionin tuomioistuimessa

OSA VI: SUHTEET KANSALLISIIN PARLAMENTTEIHIN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

150 artikla : 
Tietojen vaihto, yhteydet ja vastavuoroiset palvelut

151 artikla : 
Unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssi (COSAC)

152 artikla : 
Parlamenttien konferenssit

OSA VII: ISTUNNOT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: PARLAMENTIN ISTUNNOT

153 artikla : 
Parlamentin vaalikausi, istuntokausi, istuntojakso ja istunto

154 artikla : 
Parlamentin koollekutsuminen

155 artikla : 
Kokoontumispaikat

156 artikla : 
Jäsenten osallistuminen istuntoihin
LUKU 2: PARLAMENTIN KÄSITTELYJÄRJESTYS

157 artikla : 
Esityslistaluonnos

158 artikla : 
Esityslistan hyväksyminen ja muuttaminen

159 artikla : 
Menettely täysistunnossa ilman tarkistuksia ja keskustelua

160 artikla : 
Lyhyt esittely

161 artikla : 
Ylimääräinen keskustelu

162 artikla : 
Poliittisen ryhmän pyytämä ajankohtainen keskustelu

163 artikla : 
Kiireellisyys

164 artikla : 
Yhteiskeskustelu

165 artikla : 
Määräajat
LUKU 3: YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

166 artikla : 
Istuntosaliin pääsy

167 artikla : 
Kielet

168 artikla : 
Siirtymäkauden sääntö

169 artikla : 
Asiakirjojen jakelu

170 artikla : 
Asiakirjojen sähköinen käsitteleminen

171 artikla : 
Puheajan jakaminen ja puhujalista

172 artikla : 
Minuutin puheenvuorot

173 artikla : 
Henkilökohtaiset lausumat

174 artikla : 
Haitan aiheuttamisen estäminen
LUKU 4: JÄSENTEN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA AIHEUTUVAT TOIMENPITEET

175 artikla : 
Välittömät toimenpiteet

176 artikla : 
Seuraamukset

177 artikla : 
Sisäiset oikeussuojakeinot
LUKU 5: PÄÄTÖSVALTAISUUS, TARKISTUKSET JA ÄÄNESTÄMINEN

178 artikla : 
Päätösvaltaisuus

179 artikla : 
Vähimmäismäärät

180 artikla : 
Tarkistusten jättäminen ja esittely

181 artikla : 
Tarkistusten ottaminen käsiteltäväksi

182 artikla : 
Äänestysmenettely

183 artikla : 
Tarkistuksia koskeva äänestysjärjestys

184 artikla : 
Täysistuntotarkistusten esikäsittely valiokunnassa

185 artikla : 
Kohta kohdalta -äänestys

186 artikla : 
Äänestysoikeus

187 artikla : 
Äänestäminen

188 artikla : 
Lopullinen äänestys

189 artikla : 
Tasan menevät äänestykset

190 artikla : 
Äänestys nimenhuudon mukaan

191 artikla : 
Salainen äänestys

192 artikla : 
Koneäänestysjärjestelmän käyttö

193 artikla : 
Äänestystä koskevat epäselvyydet

194 artikla : 
Äänestysselitykset
LUKU 6: TYÖJÄRJESTYSPUHEENVUOROT JA MENETTELYÄ KOSKEVAT PUHEENVUOROT

195 artikla : 
Työjärjestyspuheenvuorot

196 artikla : 
Menettelyä koskevat esitykset

197 artikla : 
(Poistetaan)

198 artikla : 
Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen

199 artikla : 
Keskustelun päättäminen

200 artikla : 
Keskustelun tai äänestyksen lykkääminen

201 artikla : 
Istunnon keskeyttäminen tai päättäminen
LUKU 7: ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

202 artikla : 
Pöytäkirjat

203 artikla : 
Hyväksytyt tekstit

204 artikla : 
Sanatarkat istuntoselostukset

205 artikla : 
Keskustelujen audiovisuaalinen tallenne

OSA VIII: VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
LUKU 1: VALIOKUNNAT

206 artikla : 
Pysyvien valiokuntien asettaminen

207 artikla : 
Erityisvaliokunnat

208 artikla : 
Tutkintavaliokunnat

209 artikla : 
Valiokuntien kokoonpano

210 artikla : 
Valiokuntien tehtävät

211 artikla : 
Toimivaltakysymykset

212 artikla : 
Alivaliokunnat

213 artikla : 
Valiokuntien puheenjohtajistot

214 artikla : 
Valiokunnan koordinaattorit

215 artikla : 
Varjoesittelijät

216 artikla : 
Valiokunnan kokoukset

217 artikla : 
Valiokunnan kokouspöytäkirjat

218 artikla : 
Äänestys valiokunnassa

219 artikla : 
Valiokunnassa sovellettavat täysistuntoja koskevat määräykset

220 artikla : 
Kyselytunti valiokunnassa

221 artikla : 
Menettely, jota noudattaen valiokunta voi tutustua luottamuksellisiin tietoihin suljetuin ovin pidettävässä valiokunnan kokouksessa

222 artikla : 
Kansalaisaloitteita koskevat julkiset kuulemiset ja keskustelut
LUKU 2: PARLAMENTTIEN VÄLISISTÄ SUHTEISTA VASTAAVAT VALTUUSKUNNAT

223 artikla : 
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien asettaminen ja niiden tehtävät

224 artikla : 
Parlamentaariset sekavaliokunnat

225 artikla : 
Yhteistyö Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa

OSA IX: VETOOMUKSET
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

226 artikla : 
Oikeus esittää vetoomus

227 artikla : 
Vetoomusten käsittely

228 artikla : 
Tiedonhankintamatkat

229 artikla : 
Tiedonanto vetoomuksista

230 artikla : 
Kansalaisaloite

OSA X: OIKEUSASIAMIES
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

231 artikla : 
Oikeusasiamiehen valitseminen

232 artikla : 
Oikeusasiamiehen toiminta

233 artikla : 
Oikeusasiamiehen erottaminen

OSA XI: PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

234 artikla : 
Parlamentin pääsihteeristö

OSA XII: EUROOPAN TASON POLIITTISIA PUOLUEITA JA EUROOPAN TASON POLIITTISIA SÄÄTIÖITÄ KOSKEVA TOIMIVALTA
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

235 artikla : 
Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan tason poliittisia säätiöitä koskeva toimivalta

OSA XIII: TYÖJÄRJESTYKSEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

236 artikla : 
Työjärjestyksen soveltaminen

237 artikla : 
Työjärjestyksen muuttaminen

OSA XIII a: POIKKEUSOLOT
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

237 a artikla : 
Poikkeustoimenpiteet

237 b artikla : 
Parlamentin poliittisen tasapainon häiriintyminen

237 c artikla : 
Etäosallistumisjärjestely

237 d artikla : 
Istuntojakson tai istunnon pitäminen erillisissä kokoushuoneissa

OSA XIV: MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen

238 artikla : 
Euroopan unionin tunnukset

239 artikla : 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

240 artikla : 
Keskeneräiset asiat

241 artikla : 
Oikaisut

LIITE I
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA

LIITE II
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN ASIANMUKAISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ EDUSTAJANTOIMENSA HOITAMISESSA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

LIITE III
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
138, 140 JA 141 ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ KOSKEVAT KRITEERIT

LIITE IV
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
OHJEITA JA YLEISPERIAATTEITA, JOITA ON NOUDATETTAVA VALITTAESSA AIHEITA 144 ARTIKLAN MUKAISTEN, IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA KÄYTÄVIEN KESKUSTELUJEN ESITYSLISTALLE

LIITE V
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISPÄÄTÖSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

LIITE VI
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA

I. : 
Ulkoasiainvaliokunta

II. : 
Kehitysvaliokunta

III. : 
Kansainvälisen kaupan valiokunta

IV. : 
Budjettivaliokunta

V. : 
Talousarvion valvontavaliokunta

VI. : 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

VII. : 
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

VIII. : 
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

IX. : 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

X. : 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

XI. : 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta

XII. : 
Aluekehitysvaliokunta

XIII. : 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

XIV. : 
Kalatalousvaliokunta

XV. : 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

XVI. : 
Oikeudellisten asioiden valiokunta

XVII. : 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

XVIII. : 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

XIX. : 
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

XX. : 
Vetoomusvaliokunta

LIITE VII
Sivun alkuunSeuraavaEdellinen
KOMISSION HYVÄKSYMINEN JA KUULEMISTEN AIKANA ANNETTUJEN SITOUMUSTEN SEURANTA

LIITE VIII
Sivun alkuunEdellinen
TAVALLISTA LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYSTÄ NOUDATTAEN ANNETTAVIEN SÄÄDÖSTEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö