Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - luty 2023
EPUB 156kPDF 808k
Góra stronySPIS TREŚCI
 UWAGA DLA CZYTELNIKA
 KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

SPIS TREŚCI
TytułyIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
ZałącznikiIIIIIIIVVVIVIIVIII

TYTUŁ I: POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
Góra stronyNastępny
ROZDZIAŁ 1: POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1 : 
Parlament Europejski

Artykuł 2 : 
Niezależność mandatu

Artykuł 3 : 
Weryfikacja mandatów

Artykuł 4 : 
Okres wykonywania mandatu parlamentarnego

Artykuł 5 : 
Przywileje i immunitety

Artykuł 6 : 
Uchylenie immunitetu

Artykuł 7 : 
Korzystanie z przywilejów i immunitetu

Artykuł 8 : 
Działanie Przewodniczącego w trybie pilnym w celu utrzymania immunitetu

Artykuł 9 : 
Procedury dotyczące immunitetu

Artykuł 10 : 
Normy postępowania

Artykuł 11 : 
Interesy finansowe posłów i rejestr służący przejrzystości

Artykuł 12 : 
Postępowania wewnętrzne Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Artykuł 13 : 
Obserwatorzy
ROZDZIAŁ 2: POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 14 : 
Tymczasowe sprawowanie funkcji Przewodniczącego

Artykuł 15 : 
Kandydatury i przepisy ogólne

Artykuł 16 : 
Wybór Przewodniczącego - przemówienie inauguracyjne

Artykuł 17 : 
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 18 : 
Wybór kwestorów

Artykuł 19 : 
Kadencje

Artykuł 20 : 
Wakaty

Artykuł 21 : 
Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska
ROZDZIAŁ 3: ORGANY I ICH KOMPETENCJE

Artykuł 22 : 
Kompetencje Przewodniczącego

Artykuł 23 : 
Kompetencje wiceprzewodniczących

Artykuł 24 : 
Skład Prezydium

Artykuł 25 : 
Kompetencje Prezydium

Artykuł 26 : 
Skład Konferencji Przewodniczących

Artykuł 27 : 
Kompetencje Konferencji Przewodniczących

Artykuł 28 : 
Kompetencje kwestorów

Artykuł 29 : 
Konferencja Przewodniczących Komisji

Artykuł 30 : 
Konferencja Przewodniczących Delegacji

Artykuł 31 : 
Ciągłość funkcji w okresie wyborczym

Artykuł 32 : 
Jawność prac Prezydium i Konferencji Przewodniczących
ROZDZIAŁ 4: GRUPY POLITYCZNE

Artykuł 33 : 
Ustanawianie i rozwiązywanie grup politycznych

Artykuł 34 : 
Działalność i sytuacja prawna grup politycznych

Artykuł 35 : 
Zespoły międzypartyjne

Artykuł 36 : 
Posłowie niezrzeszeni

Artykuł 37 : 
Przydział miejsc na sali posiedzeń

TYTUŁ II: PROCEDURA USTAWODAWCZA, BUDŻETOWA, PROCEDURA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM I INNE PROCEDURY
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: PROCEDURY USTAWODAWCZE - PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 38 : 
Programowanie roczne

Artykuł 39 : 
Przestrzeganie praw podstawowych

Artykuł 40 : 
Weryfikacja podstawy prawnej

Artykuł 41 : 
Przekazanie uprawnień ustawodawczych i przyznanie uprawnień wykonawczych

Artykuł 42 : 
Weryfikacja zgodności finansowej

Artykuł 43 : 
Badanie przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności

Artykuł 44 : 
Dostęp do dokumentów i informowanie Parlamentu

Artykuł 45 : 
Reprezentowanie Parlamentu na posiedzeniach Rady

Artykuł 46 : 
Prawo Parlamentu do przedstawiania wniosków

Artykuł 47 : 
Zwrócenie się do Komisji o przedstawienie wniosku

Artykuł 48 : 
Rozpatrywanie aktów prawnie wiążących

Artykuł 49 : 
Przyspieszenie procedury ustawodawczej

Artykuł 50 : 
Procedury ustawodawcze w sprawie inicjatyw instytucji innych niż Komisja lub inicjatyw państw członkowskich
ROZDZIAŁ 2: PROCEDURY W KOMISJACH

Artykuł 51 : 
Sprawozdania ustawodawcze

Artykuł 52 : 
Procedura uproszczona

Artykuł 53 : 
Sprawozdania nieustawodawcze

Artykuł 54 : 
Sprawozdania z własnej inicjatywy

Artykuł 55 : 
Sporządzanie sprawozdań

Artykuł 56 : 
Opinie komisji

Artykuł 57 : 
Procedura zaangażowanych komisji

Artykuł 58 : 
Procedura wspólnych posiedzeń komisji
ROZDZIAŁ 3: ZWYKŁA PROCEDURA USTAWODAWCZA
SEKCJA 1 - PIERWSZE CZYTANIE

Artykuł 59 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – pierwsze czytanie

Artykuł 60 : 
Odesłanie do właściwej komisji

Artykuł 61 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu

Artykuł 62 : 
Porozumienie w pierwszym czytaniu
SEKCJA 2 - DRUGIE CZYTANIE

Artykuł 63 : 
Ogłoszenie stanowiska Rady

Artykuł 64 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 65 : 
Procedura w komisji właściwej

Artykuł 66 : 
Przedkładanie wniosków Parlamentowi

Artykuł 67 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym – drugie czytanie

Artykuł 68 : 
Dopuszczalność poprawek do stanowiska Rady

Artykuł 69 : 
Porozumienie w drugim czytaniu
SEKCJA 3 - NEGOCJACJE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE W ZWYKŁEJ PROCEDURZE USTAWODAWCZEJ

Artykuł 70 : 
Przepisy ogólne

Artykuł 71 : 
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie

Artykuł 72 : 
Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie

Artykuł 73 : 
Negocjacje przed drugim czytaniem w Parlamencie

Artykuł 74 : 
Przebieg negocjacji
SEKCJA 4 - PROCEDURA POJEDNAWCZA I TRZECIE CZYTANIE

Artykuł 75 : 
Przedłużenie terminów

Artykuł 76 : 
Powołanie komitetu pojednawczego

Artykuł 77 : 
Delegacja do komitetu pojednawczego

Artykuł 78 : 
Wspólny projekt
SEKCJA 5 – ZAMKNIĘCIE PROCEDURY

Artykuł 79 : 
Podpisanie i publikacja przyjętych aktów prawnych
ROZDZIAŁ 4: PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROCEDURY KONSULTACJI

Artykuł 80 : 
Zmieniony wniosek dotyczący aktu prawnie wiążącego

Artykuł 81 : 
Stanowisko Komisji w sprawie poprawek

Artykuł 82 : 
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 83 : 
Postępowanie po przyjęciu stanowiska przez Parlament

Artykuł 84 : 
Ponowne przekazanie do Parlamentu
ROZDZIAŁ 5: SPRAWY KONSTYTUCYJNE

Artykuł 85 : 
 Zwykła rewizja traktatu

Artykuł 86 : 
Uproszczona rewizja traktatu

Artykuł 87 : 
Traktaty o przystąpieniu

Artykuł 88 : 
 Wystąpienie z Unii

Artykuł 89 : 
Naruszenie przez państwo członkowskie podstawowych zasad i wartości

Artykuł 90 : 
Skład Parlamentu

Artykuł 91 : 
Wzmocniona współpraca pomiędzy państwami członkowskimi
ROZDZIAŁ 6: PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 92 : 
Wieloletnie ramy finansowe

Artykuł 93 : 
Roczna procedura budżetowa

Artykuł 94 : 
Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu

Artykuł 95 : 
Postępowanie pojednawcze w sprawie budżetu

Artykuł 96 : 
Ostateczne przyjęcie budżetu

Artykuł 97 : 
Miesięczne prowizorium budżetowe

Artykuł 98 : 
Wykonanie budżetu

Artykuł 99 : 
Udzielenie Komisji absolutorium z wykonania budżetu

Artykuł 100 : 
Inne procedury udzielania absolutorium

Artykuł 101 : 
Współpraca międzyinstytucjonalna
ROZDZIAŁ 7: WEWNĘTRZNE PROCEDURY BUDŻETOWE

Artykuł 102 : 
Preliminarz budżetowy Parlamentu

Artykuł 103 : 
 Procedura stosowana przy opracowywaniu preliminarza budżetowego Parlamentu

Artykuł 104 : 
Uprawnienia w zakresie ponoszenia i pokrywania wydatków, zatwierdzania sprawozdań finansowych i udzielania absolutorium
ROZDZIAŁ 8: PROCEDURA ZGODY

Artykuł 105 : 
Procedura zgody
ROZDZIAŁ 9: INNE PROCEDURY

Artykuł 106 : 
Procedura wydawania opinii w sprawie odstępstw od przyjęcia euro

Artykuł 106a : 
Procedura przedstawiania stanowiska Parlamentu w sprawie ustanowienia lub przedłużenia stosowania unijnych funduszy powierniczych na rzecz działań zewnętrznych

Artykuł 107 : 
Procedury dotyczące dialogu społecznego

Artykuł 108 : 
Procedury dotyczące rozpatrywania planowanych porozumień dobrowolnych

Artykuł 109 : 
Ujednolicenie

Artykuł 110 : 
Przekształcenie
ROZDZIAŁ 10: Akty delegowane i wykonawcze

Artykuł 111 : 
Akty delegowane

Artykuł 112 : 
Akty i środki wykonawcze

Artykuł 113 : 
 Rozpatrywanie w ramach procedury obejmującej zaangażowane komisje lub wspólne posiedzenia komisji

TYTUŁ III: STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 114 : 
Umowy międzynarodowe

Artykuł 115 : 
Tymczasowe stosowanie lub zawieszenie umów międzynarodowych lub ustalenie stanowiska Unii w organie utworzonym na mocy umowy międzynarodowej
ROZDZIAŁ 2: REPREZENTOWANIE UNII NA ZEWNĄTRZ ORAZ WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 116 : 
Specjalni przedstawiciele

Artykuł 117 : 
Reprezentacja na szczeblu międzynarodowym
ROZDZIAŁ 3: ZALECENIA W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII

Artykuł 118 : 
Zalecenia w sprawie polityki zewnętrznej Unii

Artykuł 119 : 
Konsultacje z Parlamentem i informowanie Parlamentu w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Artykuł 120 : 
Łamanie praw człowieka

TYTUŁ IV: PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 121 : 
Przejrzystość w działalności Parlamentu

Artykuł 122 : 
Publiczny dostęp do dokumentów

Artykuł 123 : 
Wstęp do Parlamentu

TYTUŁ V: STOSUNKI Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

Artykuł 124 : 
Wybór przewodniczącego Komisji

Artykuł 125 : 
Wybór Komisji

Artykuł 126 : 
Programowanie wieloletnie

Artykuł 127 : 
Wotum nieufności dla Komisji

Artykuł 128 : 
Mianowanie sędziów i rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 129 : 
Powoływanie członków Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 130 : 
Powoływanie członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Artykuł 131 : 
Powoływanie członków organów zarządzania gospodarczego
ROZDZIAŁ 2: OŚWIADCZENIA

Artykuł 132 : 
Oświadczenia Komisji, Rady i Rady Europejskiej

Artykuł 133 : 
Wyjaśnienia decyzji Komisji

Artykuł 134 : 
Oświadczenia Trybunału Obrachunkowego

Artykuł 135 : 
Oświadczenia Europejskiego Banku Centralnego
ROZDZIAŁ 3: PYTANIA PARLAMENTARNE

Artykuł 136 : 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty

Artykuł 137 : 
Tura pytań

Artykuł 138 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 139 : 
Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 140 : 
Pytania do Europejskiego Banku Centralnego wymagające odpowiedzi na piśmie

Artykuł 141 : 
Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
ROZDZIAŁ 4: SPRAWOZDANIA INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 142 : 
Sprawozdania roczne oraz pozostałe sprawozdania innych instytucji lub organów
ROZDZIAŁ 5: REZOLUCJE I ZALECENIA

Artykuł 143 : 
Projekty rezolucji

Artykuł 144 : 
Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
ROZDZIAŁ 6: ZASIĘGANIE OPINII INNYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł 145 : 
Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Artykuł 146 : 
Zasięganie opinii Komitetu Regionów

Artykuł 147 : 
Wnioski do europejskich agencji
ROZDZIAŁ 7: POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE

Artykuł 148 : 
Porozumienia międzyinstytucjonalne
ROZDZIAŁ 8: WNOSZENIE SKARG DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 149 : 
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TYTUŁ VI: STOSUNKI Z PARLAMENTAMI NARODOWYMI
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 150 : 
Wymiana informacji, kontakty i wzajemne udogodnienia

Artykuł 151 : 
Konferencja Komisji Parlamentarnvch do Spraw Unijnych (COSAC)

Artykuł 152 : 
Konferencja parlamentów

TYTUŁ VII: SESJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: SESJE PARLAMENTU

Artykuł 153 : 
Kadencja Parlamentu, sesje, sesje miesięczne i posiedzenia

Artykuł 154 : 
Zwoływanie Parlamentu

Artykuł 155 : 
Miejsce obrad

Artykuł 156 : 
Uczestnictwo w posiedzeniach
ROZDZIAŁ 2: PORZĄDEK PRAC PARLAMENTU

Artykuł 157 : 
Projekt porządku dziennego

Artykuł 158 : 
Przyjęcie i zmiana porządku dziennego

Artykuł 159 : 
Procedura na posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty

Artykuł 160 : 
Krótka prezentacja

Artykuł 161 : 
Debata nadzwyczajna

Artykuł 162 : 
Debata na aktualny temat, o której przeprowadzenie wnioskuje grupa polityczna

Artykuł 163 : 
Tryb pilny

Artykuł 164 : 
Debata łączna

Artykuł 165 : 
Terminy
ROZDZIAŁ 3: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSIEDZEŃ

Artykuł 166 : 
Wstęp na salę obrad

Artykuł 167 : 
Języki

Artykuł 168 : 
Przepis przejściowy

Artykuł 169 : 
Doręczanie dokumentów

Artykuł 170 : 
Elektroniczny obieg dokumentów

Artykuł 171 : 
Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista mówców

Artykuł 172 : 
Wystąpienia jednominutowe

Artykuł 173 : 
Oświadczenia osobiste

Artykuł 174 : 
Zapobieganie zakłóceniom obrad
ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NORM POSTĘPOWANIA

Artykuł 175 : 
Środki natychmiastowe

Artykuł 176 : 
Sankcje

Artykuł 177 : 
Wewnętrzne postępowanie odwoławcze
ROZDZIAŁ 5: KWORUM, POPRAWKI I GŁOSOWANIE

Artykuł 178 : 
Kworum

Artykuł 179 : 
Progi

Artykuł 180 : 
Składanie i przedstawianie poprawek

Artykuł 181 : 
Dopuszczalność poprawek

Artykuł 182 : 
Procedura głosowania

Artykuł 183 : 
Kolejność głosowania nad poprawkami

Artykuł 184 : 
Ograniczanie w komisjach poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym

Artykuł 185 : 
Głosowanie podzielone

Artykuł 186 : 
Prawo do głosowania

Artykuł 187 : 
Głosowanie

Artykuł 188 : 
Głosowanie końcowe

Artykuł 189 : 
Równa liczba głosów

Artykuł 190 : 
Głosowanie imienne

Artykuł 191 : 
Głosowanie tajne

Artykuł 192 : 
Stosowanie elektronicznego systemu głosowania

Artykuł 193 : 
Kwestionowanie ważności głosowania

Artykuł 194 : 
Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
ROZDZIAŁ 6: WNIOSKI W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 195 : 
Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu

Artykuł 196 : 
Wnioski proceduralne

Artykuł 197 : 
(skreśla się)

Artykuł 198 : 
Odesłanie do komisji

Artykuł 199 : 
Zamknięcie debaty

Artykuł 200 : 
Odroczenie debaty lub głosowania

Artykuł 201 : 
Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia
ROZDZIAŁ 7: JAWNOŚĆ PRAC

Artykuł 202 : 
Protokół obrad

Artykuł 203 : 
Teksty przyjęte

Artykuł 204 : 
Pełne sprawozdanie z obrad

Artykuł 205 : 
Audiowizualny zapis obrad

TYTUŁ VIII: KOMISJE I DELEGACJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ROZDZIAŁ 1: KOMISJE

Artykuł 206 : 
Powoływanie komisji stałych

Artykuł 207 : 
Komisje specjalne

Artykuł 208 : 
Komisje śledcze

Artykuł 209 : 
Skład komisji

Artykuł 210 : 
Kompetencje komisji

Artykuł 211 : 
Sprawy dotyczące właściwości

Artykuł 212 : 
Podkomisje

Artykuł 213 : 
Prezydium komisji

Artykuł 214 : 
Koordynatorzy komisji

Artykuł 215 : 
Kontrsprawozdawcy

Artykuł 216 : 
Posiedzenia komisji

Artykuł 217 : 
Protokoły posiedzeń komisji

Artykuł 218 : 
Głosowanie w komisji

Artykuł 219 : 
Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Artykuł 220 : 
 Tura pytań w komisji

Artykuł 221 : 
Procedura zapoznawania się przez komisję z informacjami poufnymi na posiedzeniu komisji przy drzwiach zamkniętych

Artykuł 222 : 
Wysłuchania publiczne i debaty dotyczące inicjatyw obywatelskich
ROZDZIAŁ 2: DELEGACJE MIĘDZYPARLAMENTARNE

Artykuł 223 : 
Powoływanie i funkcje delegacji międzyparlamentarnych

Artykuł 224 : 
Wspólne komisje parlamentarne

Artykuł 225 : 
Współpraca ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy

TYTUŁ IX: PETYCJE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 226 : 
Prawo do składania petycji

Artykuł 227 : 
Rozpatrywanie petycji

Artykuł 228 : 
Misje informacyjne

Artykuł 229 : 
Jawność petycji

Artykuł 230 : 
Inicjatywa obywatelska

TYTUŁ X: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 231 : 
Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 232 : 
Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Artykuł 233 : 
Odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

TYTUŁ XI: SEKRETARIAT PARLAMENTU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 234 : 
Sekretariat Parlamentu

TYTUŁ XII: UPRAWNIENIA I KOMPETENCJE W ODNIESIENIU DO EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 235 : 
Uprawnienia i kompetencje w odniesieniu do europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych

TYTUŁ XIII: STOSOWANIE I ZMIANY REGULAMINU
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 236 : 
Stosowanie Regulaminu

Artykuł 237 : 
Zmiany w Regulaminie

TYTUŁ XIIIa: SYTUACJE NADZWYCZAJNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 237a : 
Środki nadzwyczajne

Artykuł 237b : 
Zakłócenie równowagi politycznej w Parlamencie

Artykuł 237c : 
System zdalnego uczestnictwa

Artykuł 237d : 
Przeprowadzanie sesji miesięcznej lub posiedzenia w oddzielnych salach posiedzeń

TYTUŁ XIV: POSTANOWIENIA RÓŻNE
Góra stronyNastępnyPoprzedni

Artykuł 238 : 
Symbole Unii

Artykuł 239 : 
Uwzględnienie aspektu płci

Artykuł 240 : 
Sprawy w toku

Artykuł 241 : 
Sprostowanie

ZAŁĄCZNIK I
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KODEKS POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

ZAŁĄCZNIK II
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KODEKS WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZY WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

ZAŁĄCZNIK III
Góra stronyNastępnyPoprzedni
KRYTERIA ZADAWANIA PYTAŃ WYMAGAJĄCYCH ODPOWIEDZI NA PIŚMIE NA MOCY ART. 138, 140 I 141

ZAŁĄCZNIK IV
Góra stronyNastępnyPoprzedni
WYTYCZNE I OGÓLNE KRYTERIA WYBORU TEMATÓW WPISYWANYCH DO PORZĄDKU DZIENNEGO DEBAT NAD PRZYPADKAMI ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA, ZASAD DEMOKRACJI I PAŃSTWA PRAWA, PRZEWIDZIANYCH W ART. 144

ZAŁĄCZNIK V
Góra stronyNastępnyPoprzedni
PROCEDURA ROZPATRYWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM

ZAŁĄCZNIK VI
Góra stronyNastępnyPoprzedni
UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH

I. : 
Komisja Spraw Zagranicznych

II. : 
Komisja Rozwoju

III. : 
Komisja Handlu Międzynarodowego

IV. : 
Komisja Budżetowa

V. : 
Komisja Kontroli Budżetowej

VI. : 
Komisja Gospodarcza i Monetarna

VII. : 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

VIII. : 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

IX. : 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

X. : 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

XI. : 
Komisja Transportu i Turystyki

XII. : 
Komisja Rozwoju Regionalnego

XIII. : 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

XIV. : 
Komisja Rybołówstwa

XV. : 
Komisja Kultury i Edukacji

XVI. : 
Komisja Prawna

XVII. : 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

XVIII. : 
Komisja Spraw Konstytucyjnych

XIX. : 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

XX. : 
Komisja Petycji

ZAŁĄCZNIK VII
Góra stronyNastępnyPoprzedni
ZATWIERDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ I MONITOROWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODJĘTYCH PODCZAS WYSŁUCHAŃ

ZAŁĄCZNIK VIII
Góra stronyPoprzedni
WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA AKTÓW PRZYJMOWANYCH ZGODNIE ZE ZWYKŁĄ PROCEDURĄ USTAWODAWCZĄ
Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności