Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Maj 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 171 : Fordeling af taletiden og talerliste (1)

1.   Formandskonferencen kan foreslå Parlamentet at fordele taletiden af hensyn til afviklingen af den enkelte forhandling. Parlamentet træffer afgørelse uden forhandling om et sådant forslag.

2.   Ingen taler kan tage ordet uden formandens tilladelse. Fjerner en taler sig fra emnet for forhandlingen, kalder formanden den pågældende til orden.

3.   Talere, hvis indlæg er opført på talerlisten, taler fra den centrale talerstol. Talere med handicap kan tale fra deres pladser, hvis de foretrækker dette.

Ved alle andre indlæg taler talerne fra deres pladser.

4.   Formanden kan for den første del af den enkelte forhandling udarbejde en talerliste, som omfatter en eller flere runder af talere fra hver af de politiske grupper i rækkefølge efter disse politiske gruppers størrelse.

5.   Taletiden for denne del af forhandlingen fordeles efter følgende kriterier:

(a)   en første del af taletiden fordeles ligeligt mellem alle de politiske grupper

(b)   en anden del fordeles mellem de politiske grupper i forhold til deres størrelse

(c)   løsgængerne får tilsammen en taletid, der er baseret på de dele, som de enkelte politiske grupper opnår i henhold til litra a) og b)

(d)   ved fordelingen af taletiden i plenarmødet tages i betragtning, at medlemmer med handicap kan have behov for mere tid.

6.   Fastsættes der en samlet fordeling af taletiden for flere dagsordenspunkter, meddeler de politiske grupper formanden, hvor stor en del af deres taletid de agter at anvende på hvert af de enkelte dagsordenspunkter. Formanden påser, at disse taletider overholdes.

7.   Den resterende del af den tid, der er afsat til en forhandling, fordeles ikke på forhånd. I stedet kan formanden som hovedregel give medlemmer ordet i højst et minut. Formanden sikrer så vidt muligt, at ordet skiftevis gives til repræsentanter for forskellige politiske retninger og fra forskellige medlemsstater.

8.   Formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg samt gruppeformænd, der ønsker at få ordet på deres gruppes vegne, eller talere, som træder i disses sted, kan efter anmodning af formanden få forrang for andre talere.

9.   Formanden kan give ordet til medlemmer, der ved at række et blåt kort op angiver, at de ønsker at stille et spørgsmål af højst et halvt minuts varighed til et andet medlem under den pågældendes indlæg vedrørende det, som den pågældende har sagt. Formanden gør kun dette, såfremt taleren er indforstået i spørgsmålet, og såfremt formanden finder, at dette hverken vil forstyrre forhandlingen eller gennem på hinanden følgende blåt kort-spørgsmål skabe alvorlig ubalance i de talende medlemmers tilhørsforhold til politiske grupper. Det medlem, der viser det blå kort, og taleren må ikke være fra samme politiske gruppe, og de må ikke begge være løsgængere. Med forbehold af betingelserne i andet punktum, der finder tilsvarende anvendelse, kan formanden give det medlem, der har stillet et sådant spørgsmål, tilladelse til at reagere på talerens svar i højst et halvt minut. Taleren kan derefter følge op på denne reaktion.

10.   Taletiden er begrænset til ét minut for følgende emner: indlæg om protokollen, indlæg til forretningsordenen og indlæg om ændringer af det endelige forslag til dagsorden eller af dagsordenen.

11.   Under forhandlingen om en betænkning får Kommissionen og Rådet ordet, normalt umiddelbart efter at ordføreren har forelagt sin betænkning. Kommissionen, Rådet og ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at besvare indlæg fra Parlamentets medlemmer.

12.   Medlemmer, der ikke har haft ordet under en forhandling, kan højst én gang under hver mødeperiode indgive en skriftlig erklæring på højst 200 ord, der vedføjes det fuldstændige forhandlingsreferat.

13.   Under behørig hensyntagen til artikel 230 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde søger formanden at opnå en aftale med Kommissionen, Rådet og formanden for Det Europæiske Råd om en hensigtsmæssig fordeling af taletiden for disse institutioner.

(1) Artikel 171, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på udvalg.
Seneste opdatering: 5. maj 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik