Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2023. gada maijs
EPUB 147kPDF 782k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
3. NODAĻA : SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

171. pants : Uzstāšanās laika sadale (1)

1.   Priekšsēdētāju konference var ierosināt, lai debatēs uzstāšanās laiku sadalītu. Par šo priekšlikumu Parlaments pieņem lēmumu bez debatēm.

2.   Runātāji var uzstāties tikai tad, ja Parlamenta priekšsēdētājs viņiem ir devis vārdu. Ja kāds runātājs novirzās no debašu temata, Parlamenta priekšsēdētājs viņam par to aizrāda.

3.   Runātāji, kuru uzstāšanās ir paredzēta runātāju sarakstā, uzstājas no centrālās tribīnes. Runātāji ar invaliditāti var uzstāties no savas vietas, ja to vēlas.

Visos pārējos uzstāšanās gadījumos runātāji uzstājas no savas vietas.

4.   Parlamenta priekšsēdētājs īpaši iedalītā debašu laika pirmajai daļai var sagatavot runātāju sarakstu ar vienu vai vairākām runātāju kārtām, iekļaujot tajā visas politiskās grupas, kas vēlas izteikties, un ņemot vērā minēto politisko grupu relatīvo lielumu.

5.   Šīs debašu daļas uzstāšanās laiku sadala atbilstoši šādiem kritērijiem:

(a)   pirmo uzstāšanās laika daļu sadala vienlīdzīgi visām politiskajām grupām;

(b)   otro uzstāšanās laika daļu sadala politiskajām grupām proporcionāli deputātu skaitam tajās;

(c)   pie politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem piešķir kopumā tādu uzstāšanās laiku, kas ir aprēķināts, ņemot vērā katrai politiskajai grupai piešķirto laiku saskaņā ar a) un b) apakšpunktu;

(d)   sadalot uzstāšanās plenārsēdē laiku, ņem vērā to, ka deputātiem ar invaliditāti var būt nepieciešams ilgāks laiks.

6.   Ja vairākiem darba kārtības jautājumiem ir piešķirts kopējs uzstāšanās laiks, politiskās grupas paziņo Parlamenta priekšsēdētājam, cik daudz no piešķirtā laika tās paredz veltīt katram jautājumam. Parlamenta priekšsēdētājs nodrošina piešķirtā uzstāšanās laika ievērošanu.

7.   Pārējo debatēm paredzēto laiku iepriekš īpaši nepiešķir. Tā vietā Parlamenta priekšsēdētājs var aicināt deputātus uzstāties parasti ne ilgāk kā vienu minūti. Parlamenta priekšsēdētājs cik vien iespējams nodrošina, ka pēc kārtas tiek uzklausīti runātāji ar dažādiem politiskajiem uzskatiem un no dažādām dalībvalstīm.

8.   Pēc   pieprasījuma   Parlamenta   priekšsēdētājs   vārdu   vispirms   var   piešķirt   atbildīgās komitejas priekšsēdētājam un referentam, kā arī to politisko grupu priekšsēdētājiem, kas vēlas izteikties savas politiskās grupas vārdā, vai runātājiem, kuri viņus aizstāj.

9.   Parlamenta priekšsēdētājs var dot vārdu deputātiem, kuri cita deputāta uzstāšanās laikā, paceļot zilo kartīti, pauž vēlmi uzdot runātājam jautājumu, kas nav ilgāks par pusminūti un ir saistīts ar minētā runātāja teikto. To Parlamenta priekšsēdētājs var darīt vienīgi tad, ja runātājs tam piekrīt un Parlamenta priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka tas neizjauks debašu norisi un ka secīga zilo kartīšu pacelšana, lai uzdotu jautājumus, neradīs lielu nelīdzsvarotību attiecībā uz to, kā, deputātiem uzstājoties minētajās debatēs, ir pārstāvētas politiskās grupas. Deputāts, kurš paceļ zilo kartīti, un runātājs nav no vienas un tās pašas politiskās grupas, un viņi abi nav pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti. Ievērojot otrajā teikumā izklāstītos nosacījumus, ko piemēro pēc analoģijas, Parlamenta priekšsēdētājs var atļaut deputātam, kurš ir uzdevis šādu jautājumu, ne ilgāk kā pusminūti atbildēt uz runātāja atbildi. Runātājs var pēc tam izteikties saistībā ar minēto deputāta atbildi.

10.   Deputātu uzstāšanās  par  sēdes  protokolu,  priekšlikumiem  attiecībā  uz  procedūru,  grozījumiem galīgajā darba kārtības projektā vai grozījumiem darba kārtībā nedrīkst pārsniegt vienu minūti.

11.   Komisijai un Padomei dod vārdu debatēs par ziņojumu uzreiz pēc tam, kad referents savu ziņojumu ir nolasījis. Komisija, Padome un referents var izteikties vēlreiz, it īpaši, lai atbildētu uz deputātu uzstāšanos.

12.   Deputāti, kas nav izteikušies debatēs, ne biežāk kā vienu reizi sesijā var iesniegt rakstisku paziņojumu, kurš nepārsniedz 200 vārdus, un to pievieno debašu stenogrammai.

13.   Pienācīgi ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 230. pantu, Parlamenta priekšsēdētājs cenšas vienoties ar Komisiju, Padomi un Eiropadomes priekšsēdētāju par tiem piemērotu uzstāšanās laika sadalījumu.

(1) Komitejām pēc analoģijas piemēro 171. panta 2. punktu. Tomēr 171. panta 2. punkta otrais teikums neattiecas uz deputātiem, kuri sanāksmē piedalās attālināti (sk. 216. panta 4. punktu).
Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 5. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika