Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - maj 2023
EPUB 156kPDF 811k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 3 : OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSIEDZEŃ

Artykuł 171 : Przydzielanie czasu wystąpień oraz lista mówców (1)

1.   Konferencja Przewodniczących może zaproponować przydzielenie czasu wystąpień w trakcie danej debaty. Parlament głosuje nad tą propozycją bez debaty.

2.   Żaden poseł nie może zabrać głosu, jeżeli nie udzielił mu go Przewodniczący. Jeśli mówca odbiega od tematu, Przewodniczący dyscyplinuje mówcę.

3.   Mówcy, których wystąpienia przewidziano na liście mówców, zabierają głos z głównej mównicy. Mówcy z niepełnosprawnościami mogą wypowiadać się ze swoich miejsc, o ile sobie tego życzą.

W przypadku wszystkich innych wystąpień mówcy zabierają głos ze swoich miejsc.

4.   Dla  pierwszej  części  danej  debaty  Przewodniczący  może  sporządzić  listę  mówców obejmującą jedną lub więcej tur mówców ze wszystkich grup politycznych, które pragną zabrać głos, w kolejności uzależnionej od wielkości grupy.

5.   Czas wystąpień w tej części debaty jest przydzielany według następujących zasad:

(a)   pierwsza część czasu wystąpień jest rozdzielana równo pomiędzy wszystkie grupy polityczne;

(b)   druga część czasu wystąpień jest rozdzielana pomiędzy grupy polityczne proporcjonalnie do ogólnej liczby ich członków;

(c)   posłom niezrzeszonym przydziela się ogółem czas wystąpień obliczony według części przydzielonych każdej grupie politycznej zgodnie z lit. a) i b);

(d)   przy przydzielaniu czasu wystąpień na posiedzeniu plenarnym należy uwzględnić fakt, iż posłowie niepełnosprawni mogą potrzebować więcej czasu na wystąpienie.

6.   Jeżeli czas wystąpień został ustalony dla kilku punktów porządku dziennego łącznie, grupy polityczne informują Przewodniczącego, jaką część czasu swojego wystąpienia zamierzają poświęcić na każdy z tych punktów. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem przydzielonego czasu wystąpień.

7.   Pozostały czas przeznaczony na debatę nie jest w konkretny sposób przydzielany z wyprzedzeniem. Przewodniczący natomiast może udzielić posłom głosu zwykle na czas nieprzekraczający jednej minuty. Przewodniczący dba o to aby, w miarę możliwości, przemawiali na przemian mówcy o różnych orientacjach politycznych i pochodzący z różnych państw członkowskich.

8.   Prawo do wypowiedzi w pierwszej kolejności mogą otrzymać od Przewodniczącego na własny wniosek przewodniczący lub sprawozdawca właściwej komisji oraz przewodniczący grup politycznych wypowiadający się w imieniu swoich grup, bądź też mówcy ich zastępujący.

9.   Przewodniczący może udzielić głosu posłom, którzy poprzez podniesienie niebieskiej kartki zgłaszają chęć zadania innemu posłowi w trakcie jego przemówienia pytania o długości nieprzekraczającej 30 sekund, związanego z tym, co poseł powiedział. Przewodniczący może udzielić w ten sposób głosu wyłącznie jeśli poseł przemawiający wyrazi zgodę na zadanie pytania a Przewodniczący uzna, że nie doprowadzi to do zakłócenia debaty lub, przez zadawanie kolejnych pytań zgłaszanych przez podniesienie niebieskiej kartki, do wyraźnego braku równowagi w związku z przynależnością do grup politycznych posłów zabierających głos w debacie. Poseł podnoszący niebieską kartkę i mówca nie mogą pochodzić z tej samej grupy politycznej oraz nie mogą być obydwaj posłami niezrzeszonymi. Nie naruszając warunków określonych w zdaniu drugim, stosowanym odpowiednio, Przewodniczący może zezwolić posłowi, który zadał takie pytanie, na skomentowanie odpowiedzi mówcy w czasie nie dłuższym niż pół minuty. Następnie mówca może ustosunkować się do tej wypowiedzi.

10.   Czas wypowiedzi jest ograniczony do jednej minuty dla wystąpień dotyczących: protokołów posiedzeń, wniosków proceduralnych oraz zmian w ostatecznym projekcie porządku dziennego lub w porządku dziennym.

11.   Podczas debaty nad sprawozdaniem Komisja i Rada z zasady zabierają głos niezwłocznie po przedstawieniu sprawozdania przez sprawozdawcę. Rada, Komisja oraz sprawozdawca mogą ponownie zabrać głos, w szczególności w celu odpowiedzi na wystąpienia posłów.

12.   Posłowie, którzy nie zabierali głosu w danej debacie mogą, nie częściej niż raz w sesji miesięcznej, złożyć pisemne oświadczenie o długości nieprzekraczającej 200 słów, które zostaje załączone do pełnego sprawozdania z debaty.

13.   Z należytym uwzględnieniem art. 230 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Przewodniczący stara się osiągnąć porozumienie z Komisją, Radą i przewodniczącym Rady Europejskiej co do odpowiedniego przydziału czasu ich wystąpień.

(1) Artykuł 171 ust. 2 stosuje się odpowiednio do komisji.
Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności