Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - máj 2023
EPUB 153kPDF 728k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 194 : Vysvetlenia hlasovania

1.   Každý poslanec môže podať ústne vysvetlenie jediného a/alebo záverečného hlasovania o bode predloženom Parlamentu, ktoré nesmie trvať dlhšie ako jednu minútu. Takéto vysvetlenia hlasovaní sa poskytnú na konci rokovania, počas ktorého sa príslušné hlasovanie uskutočnilo, pokiaľ predseda výnimočne nerozhodne o ich odložení na neskoršiu časť schôdze. Každý poslanec môže podať najviac tri ústne vysvetlenia hlasovaní na každej schôdzi.

Každý poslanec môže predložiť písomné vysvetlenie hlasovania, ktoré nesmie byť dlhšie ako 200 slov a ktoré sa zverejní na stránke poslanca na internetovej stránke Parlamentu.

Každá politická skupina môže podať vysvetlenie hlasovania, ktoré nesmie trvať dlhšie ako dve minúty.

Po začatí prvého vysvetlenia hlasovania k prvému bodu sa už neprijímajú žiadne ďalšie žiadosti o podanie vysvetlení hlasovania.

Vysvetlenia hlasovania sú prípustné v prípade jediného a/alebo záverečného hlasovania o bode predloženom Parlamentu. Na účely tohto článku pojem „záverečné hlasovanie“ neznamená druh hlasovania, ale posledné hlasovanie o ktoromkoľvek bode.

2.   Vysvetlenia hlasovania nie sú prípustné v prípade tajného hlasovania alebo hlasovania o procedurálnych otázkach.

3.   Ak sa nejaký bod zaradil do programu Parlamentu bez pozmeňujúcich návrhov alebo bez rozpravy, poslanci môžu predkladať len písomné vysvetlenia hlasovania v súlade s odsekom 1.

Vysvetlenia hlasovania podané ústne alebo písomne sa musia priamo vzťahovať na bod predložený Parlamentu.

Posledná úprava: 6. mája 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia