Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. gegužės mėn.
EPUB 147kPDF 775k
Eiti į puslapio viršųTURINYS
 PASTABA SKAITYTOJUI
 PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

TURINYS
Antraštinė dalisIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
PriedaiIIIIIIIVVVIVIIVIII

I ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
Eiti į puslapio viršųKitas
1 SKYRIUS: EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

1 straipsnis : 
Europos Parlamentas

2 straipsnis : 
Nepriklausomas mandatas

3 straipsnis : 
Įgaliojimų patikrinimas

4 straipsnis : 
Europos Parlamento nario įgaliojimų laikas

5 straipsnis : 
Privilegijos ir imunitetai

6 straipsnis : 
Imuniteto atšaukimas

7 straipsnis : 
Privilegijų ir imuniteto gynimas

8 straipsnis : 
Skubūs Parlamento pirmininko veiksmai siekiant patvirtinti imunitetą

9 straipsnis : 
Su imunitetu susijusios procedūros

10 straipsnis : 
Elgesio normos

11 straipsnis : 
Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras

12 straipsnis : 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami vidaus tyrimai

13 straipsnis : 
Stebėtojai
2 SKYRIUS: PARLAMENTO VADOVYBĖS NARIAI

14 straipsnis : 
Parlamento narys, laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas

15 straipsnis : 
Kandidatūros ir bendrosios nuostatos

16 straipsnis : 
Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba

17 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai

18 straipsnis : 
Kvestorių rinkimai

19 straipsnis : 
Vadovybės narių kadencijos trukmė

20 straipsnis : 
Laisva vieta

21 straipsnis : 
Įgaliojimų panaikinimas pirma laiko
3 SKYRIUS: VALDYMO ORGANAI IR JŲ FUNKCIJOS

22 straipsnis : 
Parlamento pirmininko funkcijos

23 straipsnis : 
Parlamento pirmininko pavaduotojų funkcijos

24 straipsnis : 
Biuro sudėtis

25 straipsnis : 
Biuro funkcijos

26 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos sudėtis

27 straipsnis : 
Pirmininkų sueigos funkcijos

28 straipsnis : 
Kvestorių funkcijos

29 straipsnis : 
Komitetų pirmininkų sueiga

30 straipsnis : 
Delegacijų pirmininkų sueiga

31 straipsnis : 
Pareigų vykdymo tęstinumas rinkimų laikotarpiu

32 straipsnis : 
Biuro ir Pirmininkų sueigos atskaitomybė
4 SKYRIUS: FRAKCIJOS

33 straipsnis : 
Frakcijų kūrimas ir panaikinimas

34 straipsnis : 
Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

35 straipsnis : 
Jungtinės grupės

36 straipsnis : 
Nepriklausomi Parlamento nariai

37 straipsnis : 
Vietų pasiskirstymas plenarinių posėdžių salėje

II ANTRAŠTINĖ DALIS: TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

38 straipsnis : 
Metinių programų sudarymas

39 straipsnis : 
Pagrindinių teisių laikymasis

40 straipsnis : 
Teisinio pagrindo patikrinimas

41 straipsnis : 
Teisėkūros įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas

42 straipsnis : 
Finansinio suderinamumo patikrinimas

43 straipsnis : 
Subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi vertinimas

44 straipsnis : 
Parlamento galimybė susipažinti su dokumentais ir informacijos jam teikimas

45 straipsnis : 
Atstovavimas Parlamentui Tarybos posėdžiuose

46 straipsnis : 
Parlamento teisė teikti pasiūlymus

47 straipsnis : 
Prašymai Komisijai pateikti pasiūlymus

48 straipsnis : 
Teisiškai privalomų aktų nagrinėjimas

49 straipsnis : 
Teisėkūros procedūrų paspartinimas

50 straipsnis : 
Teisėkūros procedūros dėl kitų institucijų nei Komisijos arba valstybių narių pateiktų iniciatyvų
2 SKYRIUS: PROCEDŪRA KOMITETE

51 straipsnis : 
Teisėkūros pranešimai

52 straipsnis : 
Supaprastinta procedūra

53 straipsnis : 
Ne teisėkūros pranešimai

54 straipsnis : 
Pranešimai savo iniciatyva

55 straipsnis : 
Pranešimų rengimas

56 straipsnis : 
Komitetų nuomonės

57 straipsnis : 
Susijusių komitetų procedūra

58 straipsnis : 
Bendra komitetų procedūra
3 SKYRIUS: ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
1 SKIRSNIS - PIRMASIS SVARSTYMAS

59 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – pirmasis svarstymas

60 straipsnis : 
Grąžinimas atsakingam komitetui

61 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui

62 straipsnis : 
Susitarimas per pirmąjį svarstymą
2 SKIRSNIS - ANTRASIS SVARSTYMAS

63 straipsnis : 
Pranešimas apie Tarybos poziciją

64 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

65 straipsnis : 
Nagrinėjimo atsakingame komitete procedūra

66 straipsnis : 
Pateikimas Parlamentui

67 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente – antrasis svarstymas

68 straipsnis : 
Tarybos pozicijos pakeitimų priimtinumas

69 straipsnis : 
Susitarimas per antrąjį svarstymą
3 SKIRSNIS -TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

70 straipsnis : 
Bendrosios nuostatos

71 straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente

72 straipsnis : 
Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje

73 straipsnis : 
Derybos prieš antrąjį svarstymą Parlamente

74 straipsnis : 
Derybų vedimas
4 SKIRSNIS - TAIKINIMAS IR TREČIASIS SVARSTYMAS

75 straipsnis : 
Terminų pratęsimas

76 straipsnis : 
Taikinimo komiteto sušaukimas

77 straipsnis : 
Delegacija Taikinimo komitete

78 straipsnis : 
Bendras projektas
5 SKIRSNIS - PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS

79 straipsnis : 
Priimtų teisės aktų pasirašymas ir paskelbimas
4 SKYRIUS: KONSULTAVIMOSI PROCEDŪRAI TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS

80 straipsnis : 
Pakeistas pasiūlymas dėl teisiškai privalomo akto

81 straipsnis : 
Komisijos pozicija dėl pakeitimų

82 straipsnis : 
Balsavimas Parlamente

83 straipsnis : 
Tolesni veiksmai Parlamentui pateikus poziciją

84 straipsnis : 
Pakartotinis pasiūlymo pateikimas Parlamentui
5 SKYRIUS: KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

85 straipsnis : 
Įprasta Sutarties peržiūra

86 straipsnis : 
Supaprastinta Sutarties peržiūra

87 straipsnis : 
Stojimo sutartys

88 straipsnis : 
Išstojimas iš Sąjungos

89 straipsnis : 
Valstybės narės padarytas pagrindinių principų ir vertybių pažeidimas

90 straipsnis : 
Parlamento sudėtis

91 straipsnis : 
Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas
6 SKYRIUS: BIUDŽETO PROCEDŪROS

92 straipsnis : 
Daugiametė finansinė programa

93 straipsnis : 
Metinė biudžeto procedūra

94 straipsnis : 
Parlamento pozicija dėl biudžeto projekto

95 straipsnis : 
Biudžeto taikinimo procedūra

96 straipsnis : 
Galutinis biudžeto priėmimas

97 straipsnis : 
Laikinos vienos dvyliktosios dalies sistema

98 straipsnis : 
Biudžeto vykdymas

99 straipsnis : 
Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Komisijai

100 straipsnis : 
Kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros

101 straipsnis : 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
7 SKYRIUS: VIDAUS BIUDŽETO PROCEDŪROS

102 straipsnis : 
Parlamento sąmata

103 straipsnis : 
Procedūra, taikoma rengiant Parlamento sąmatą

104 straipsnis : 
Įgaliojimai prisiimti ir apmokėti išlaidas, tvirtinti finansines ataskaitas ir biudžeto įvykdymą
8 SKYRIUS: PRITARIMO PROCEDŪRA

105 straipsnis : 
Pritarimo procedūra
9 SKYRIUS: KITOS PROCEDŪROS

106 straipsnis : 
Nuomonių dėl išimčių, taikomų euro įvedimui, teikimo procedūra

106a straipsnis : 
Parlamento pozicijos dėl Sąjungos išorės veiksmų patikos fondo steigimo ar veiklos pratęsimo pateikimo procedūra

107 straipsnis : 
Su socialiniu dialogu susijusios procedūros

108 straipsnis : 
Su numatomų savanoriškų susitarimų nagrinėjimu susijusios procedūros

109 straipsnis : 
Kodifikavimas

110 straipsnis : 
Išdėstymas nauja redakcija
10 SKYRIUS: DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

111 straipsnis : 
Deleguotieji aktai

112 straipsnis : 
Įgyvendinimo aktai ir priemonės

113 straipsnis : 
Svarstymas taikant susijusių komitetų procedūrą arba bendrą komitetų procedūrą

III ANTRAŠTINĖ DALIS: IŠORĖS SANTYKIAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

114 straipsnis : 
Tarptautiniai susitarimai

115 straipsnis : 
Laikinas tarptautinių susitarimų taikymas ar jų taikymo sustabdymas arba Sąjungos pozicijos nustatymas tarptautiniu susitarimu įkurtame organe
2 SKYRIUS: ATSTOVAVIMAS SĄJUNGAI UŽSIENYJE IR BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

116 straipsnis : 
Specialūs įgaliotiniai

117 straipsnis : 
Tarptautinis atstovavimas
3 SKYRIUS: REKOMENDACIJOS DĖL SĄJUNGOS IŠORĖS POLITIKOS

118 straipsnis : 
Rekomendacijos dėl Sąjungos išorės politikos

119 straipsnis : 
Konsultavimasis su Parlamentu ir informacijos jam teikimas bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais

120 straipsnis : 
Žmogaus teisių pažeidimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS: VEIKLOS SKAIDRUMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

121 straipsnis : 
Parlamento veiklos skaidrumas

122 straipsnis : 
Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

123 straipsnis : 
Galimybė patekti į Parlamento pastatus

V ANTRAŠTINĖ DALIS: SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PASKYRIMAI

124 straipsnis : 
Komisijos pirmininko rinkimai

125 straipsnis : 
Komisijos rinkimai

126 straipsnis : 
Daugiamečių programų sudarymas

127 straipsnis : 
Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

128 straipsnis : 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų skyrimas

129 straipsnis : 
Audito Rūmų narių skyrimas

130 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimas

131 straipsnis : 
Paskyrimai į ekonomikos valdymo organus
2 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI

132 straipsnis : 
Komisijos, Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimai

133 straipsnis : 
Komisijos sprendimų paaiškinimai

134 straipsnis : 
Audito Rūmų pareiškimai

135 straipsnis : 
Europos Centrinio Banko pareiškimai
3 SKYRIUS: PARLAMENTO KLAUSIMAI

136 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama

137 straipsnis : 
Klausimų valanda

138 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu

139 straipsnis : 
Išplėstiniai paklausimai, į kuriuos atsakoma raštu

140 straipsnis : 
Klausimai Europos Centriniam Bankui, į kuriuos atsakoma raštu

141 straipsnis : 
Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo
4 SKYRIUS: KITŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ATASKAITOS

142 straipsnis : 
Kitų institucijų ar įstaigų metinės ir kitos ataskaitos
5 SKYRIUS: REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

143 straipsnis : 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų

144 straipsnis : 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų
6 SKYRIUS: KONSULTACIJOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

145 straipsnis : 
Konsultacijos su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu

146 straipsnis : 
Konsultacijos su Regionų komitetu

147 straipsnis : 
Prašymai Europos agentūroms
7 SKYRIUS: TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

148 straipsnis : 
Tarpinstituciniai susitarimai
8 SKYRIUS: KREIPIMAISI Į EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMĄ

149 straipsnis : 
Bylos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

VI ANTRAŠTINĖ DALIS: RYŠIAI SU NACIONALINIAIS PARLAMENTAIS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

150 straipsnis : 
Keitimasis informacija, bendravimas ir abipusė pagalba

151 straipsnis : 
Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencija (COSAC)

152 straipsnis : 
Parlamentų konferencijos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS: SESIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: PARLAMENTO SESIJOS

153 straipsnis : 
Parlamento kadencija, sesijos, mėnesinės sesijos, plenariniai posėdžiai

154 straipsnis : 
Parlamento sušaukimas

155 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių vieta

156 straipsnis : 
Parlamento narių dalyvavimas plenariniuose posėdžiuose
2 SKYRIUS: PARLAMENTO DARBO TVARKA

157 straipsnis : 
Darbotvarkės projektas

158 straipsnis : 
Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas

159 straipsnis : 
Plenarinių posėdžių procedūra be diskusijų ir be pakeitimų

160 straipsnis : 
Trumpas pristatymas

161 straipsnis : 
Neeilinės diskusijos

162 straipsnis : 
Diskusijos aktualia tema frakcijos prašymu

163 straipsnis : 
Skubos tvarka

164 straipsnis : 
Bendrosios diskusijos

165 straipsnis : 
Terminai
3 SKYRIUS: BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

166 straipsnis : 
Įėjimas į posėdžių salę

167 straipsnis : 
Kalbos

168 straipsnis : 
Pereinamosios nuostatos

169 straipsnis : 
Dokumentų išdalijimas

170 straipsnis : 
Elektroninis dokumentų tvarkymas

171 straipsnis : 
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

172 straipsnis : 
Vienos minutės kalbos

173 straipsnis : 
Pareiškimai asmeniniu klausimu

174 straipsnis : 
Trukdymo prevencija
4 SKYRIUS: PRIEMONĖS, TAIKOMOS NESILAIKANT NARIŲ ELGESIO NORMŲ

175 straipsnis : 
Neatidėliotinos priemonės

176 straipsnis : 
Nuobaudos

177 straipsnis : 
Vidaus skundų pateikimo tvarka
5 SKYRIUS: KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

178 straipsnis : 
Kvorumas

179 straipsnis : 
Ribos

180 straipsnis : 
Pakeitimų pateikimas ir jų pristatymas

181 straipsnis : 
Pakeitimų priimtinumas

182 straipsnis : 
Balsavimo procedūra

183 straipsnis : 
Balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarka

184 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio metu pateiktų pakeitimų atrinkimas komitete

185 straipsnis : 
Balsavimas dalimis

186 straipsnis : 
Balsavimo teisė

187 straipsnis : 
Balsavimas

188 straipsnis : 
Galutinis balsavimas

189 straipsnis : 
Balsų pasiskirstymas po lygiai

190 straipsnis : 
Vardinis balsavimas

191 straipsnis : 
Slaptas balsavimas

192 straipsnis : 
Elektroninės balsavimo sistemos naudojimas

193 straipsnis : 
Ginčai dėl balsavimo rezultatų

194 straipsnis : 
Paaiškinimai dėl balsavimo
6 SKYRIUS: PAREIŠKIMAI DĖL DARBO TVARKOS IR PROCEDŪRINIAI PASIŪLYMAI

195 straipsnis : 
Pareiškimai dėl darbo tvarkos

196 straipsnis : 
Procedūriniai pasiūlymai

197 straipsnis : 
(Išbraukta)

198 straipsnis : 
Klausimo grąžinimas komitetui

199 straipsnis : 
Diskusijų pabaiga

200 straipsnis : 
Diskusijų ar balsavimo atidėjimas

201 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio sustabdymas arba pabaiga
7 SKYRIUS: PARLAMENTO VEIKLOS VIEŠUMAS

202 straipsnis : 
Plenarinio posėdžio protokolas

203 straipsnis : 
Priimti tekstai

204 straipsnis : 
Stenograma

205 straipsnis : 
Posėdžių garso ir vaizdo įrašai

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS: KOMITETAI IR DELEGACIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
1 SKYRIUS: KOMITETAI

206 straipsnis : 
Nuolatinių komitetų sudarymas

207 straipsnis : 
Specialieji komitetai

208 straipsnis : 
Tyrimo komitetai

209 straipsnis : 
Komitetų sudėtis

210 straipsnis : 
Komitetų įgaliojimai

211 straipsnis : 
Klausimai dėl kompetencijos

212 straipsnis : 
Pakomitečiai

213 straipsnis : 
Komitetų biurai

214 straipsnis : 
Komitetų koordinatoriai

215 straipsnis : 
Šešėliniai pranešėjai

216 straipsnis : 
Komitetų posėdžiai

217 straipsnis : 
Komitetų posėdžių protokolai

218 straipsnis : 
Balsavimas komitete

219 straipsnis : 
Komitetuose taikytinos plenarinio posėdžio nuostatos

220 straipsnis : 
Klausimų valanda komitete

221 straipsnis : 
Komiteto susipažinimo su konfidencialia informacija uždarame komiteto posėdyje procedūra

222 straipsnis : 
Viešieji svarstymai ir diskusijos dėl piliečių iniciatyvų
2 SKYRIUS: TARPPARLAMENTINĖS DELEGACIJOS

223 straipsnis : 
Tarpparlamentinių delegacijų sudarymas ir jų įgaliojimai

224 straipsnis : 
Jungtiniai parlamentiniai komitetai

225 straipsnis : 
Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja

IX ANTRAŠTINĖ DALIS: PETICIJOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

226 straipsnis : 
Teisė pateikti peticijas

227 straipsnis : 
Peticijų nagrinėjimas

228 straipsnis : 
Apsilankymai informacijos rinkimo tikslu

229 straipsnis : 
Peticijų viešumas

230 straipsnis : 
Piliečių iniciatyva

X ANTRAŠTINĖ DALIS: OMBUDSMENAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

231 straipsnis : 
Ombudsmeno rinkimai

232 straipsnis : 
Ombudsmeno veikla

233 straipsnis : 
Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

XI ANTRAŠTINĖ DALIS: PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

234 straipsnis : 
Parlamento generalinis sekretoriatas

XII ANTRAŠTINĖ DALIS: SU EUROPOS POLITINĖMIS PARTIJOMIS IR EUROPOS POLITINIAIS FONDAIS SUSIJĘ ĮGALIOJIMAI
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

235 straipsnis : 
Su Europos politinėmis partijomis ir Europos politiniais fondais susiję įgaliojimai

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS: DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

236 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių taikymas

237 straipsnis : 
Darbo tvarkos taisyklių keitimas

XIIIa ANTRAŠTINĖ DALIS: YPATINGOS APLINKYBĖS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

237a straipsnis : 
Ypatingos priemonės

237b straipsnis : 
Politinės pusiausvyros sutrikdymas Parlamente

237c straipsnis : 
Nuotolinio dalyvavimo tvarka

237d straipsnis : 
Mėnesinės sesijos arba plenarinio posėdžio rengimas atskirose posėdžių salėse

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS: ĮVAIRIOS NUOSTATOS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis

238 straipsnis : 
Sąjungos simboliai

239 straipsnis : 
Lyčių aspekto integravimas

240 straipsnis : 
Nebaigti klausimai

241 straipsnis : 
Klaidų ištaisymas

I PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSAS FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS

II PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ TINKAMO ELGESIO VYKDANT SAVO PAREIGAS KODEKSAS

III PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
PAGAL 138, 140 IR 141 STRAIPSNIUS TEIKIAMIEMS KLAUSIMAMS, Į KURIUOS ATSAKOMA RAŠTU, TAIKOMI KRITERIJAI

IV PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
GAIRĖS IR BENDRI PRINCIPAI, TAIKYTINI PARENKANT Į DARBOTVARKĘ ĮRAŠYTINUS KLAUSIMUS 144 STRAIPSNYJE NUMATYTOMS DISKUSIJOMS DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ, DEMOKRATIJOS IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPŲ PAŽEIDIMO ATVEJŲ

V PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
PROCEDŪRA, TAIKYTINA SPRENDIMŲ DĖL BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO SVARSTYMUI IR PRIĖMIMUI

VI PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS

I. : 
Užsienio reikalų komitetas

II. : 
Vystymosi komitetas

III. : 
Tarptautinės prekybos komitetas

IV. : 
Biudžeto komitetas

V. : 
Biudžeto kontrolės komitetas

VI. : 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

VII. : 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

VIII. : 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

IX. : 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

X. : 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

XI. : 
Transporto ir turizmo komitetas

XII. : 
Regioninės plėtros komitetas

XIII. : 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

XIV. : 
Žuvininkystės komitetas

XV. : 
Kultūros ir švietimo komitetas

XVI. : 
Teisės reikalų komitetas

XVII. : 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

XVIII. : 
Konstitucinių reikalų komitetas

XIX. : 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

XX. : 
Peticijų komitetas

VII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųKitasAnkstesnis
KOMISIJOS TVIRTINIMAS IR PER KLAUSYMUS PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ STEBĖSENA

VIII PRIEDAS
Eiti į puslapio viršųAnkstesnis
PAGAL ĮPRASTĄ TEISĖKŪROS PROCEDŪRĄ PRIIMAMŲ AKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI
Atnaujinta: 2023 m. gegužės 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika