Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2023. gada maijs
EPUB 147kPDF 782k
Uz lapas sākumuSATURA RĀDĪTĀJS
 PIEZĪME LASĪTĀJIEM
 SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

SATURA RĀDĪTĀJS
SadaļasIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
PielikumiIIIIIIIVVVIVIIVIII

I SADAĻA: DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
Uz lapas sākumuNākošais
1. NODAĻA: EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTI

1. pants : 
Eiropas Parlaments

2. pants : 
Neatkarība pilnvaru īstenošanas laikā

3. pants : 
Pilnvaru pārbaude

4. pants : 
Deputātu pilnvaru laiks

5. pants : 
Privilēģijas un imunitāte

6. pants : 
Imunitātes atcelšana

7. pants : 
Privilēģiju un imunitātes aizstāvēšana

8. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja steidzama rīcība imunitātes apstiprināšanai

9. pants : 
Ar imunitāti saistītās procedūras

10. pants : 
Izturēšanās normas

11. pants : 
Deputātu finansiālās intereses un Pārredzamības reģistrs

12. pants : 
Iekšējā izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

13. pants : 
Novērotāji
2. NODAĻA: AMATPERSONAS

14. pants : 
Pagaidu priekššēdētājs

15. pants : 
Kandidātu izvirzīšana un vispārīgi noteikumi

16. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja ievēlēšana — atklāšanas runa

17. pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

18. pants : 
Kvestoru ievēlēšana

19. pants : 
Amata pilnvaru laiks

20. pants : 
Brīvas vietas

21. pants : 
Priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana
3. NODAĻA: STRUKTŪRVIENĪBAS UN PIENĀKUMI

22. pants : 
Parlamenta priekšsēdētāja pienākumi

23. pants : 
Priekšsēdētāja vietnieku pienākumi

24. pants : 
Prezidija sastāvs

25. pants : 
Prezidija pienākumi

26. pants : 
Priekšsēdētāju konferences sastāvs

27. pants : 
Priekšsēdētāju konferences pienākumi

28. pants : 
Kvestoru pienākumi

29. pants : 
Komiteju priekšsēdētāju konference

30. pants : 
Delegāciju priekšsēdētāju konference

31. pants : 
Amatpersonas darba turpināšana vēlēšanu periodā

32. pants : 
Prezidija un Priekšsēdētāju konferences lēmumu publiskums
4. NODAĻA: POLITISKĀS GRUPAS

33. pants : 
Politisko grupu izveide un likvidācija

34. pants : 
Politisko grupu darbība un tiesiskais stāvoklis

35. pants : 
Sadarbības grupas

36. pants : 
Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

37. pants : 
Vietu sadalījums sēžu zālē

II SADAĻA: LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRAS VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

38. pants : 
Ikgadējā plānošana

39. pants : 
Pamattiesību ievērošana

40. pants : 
Juridiskā pamata pārbaude

41. pants : 
Likumdošanas pilnvaru deleģēšana un īstenošanas pilnvaru piešķiršana

42. pants : 
Finansiālās atbilstības pārbaude

43. pants : 
Subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa ievērošanas pārbaude

44. pants : 
Piekļuve dokumentiem un Parlamenta informēšana

45. pants : 
Parlamenta pārstāvība Padomes sanāksmēs

46. pants : 
Parlamenta tiesības iesniegt priekšlikumus

47. pants : 
Prasības Komisijai iesniegt priekšlikumus

48. pants : 
Juridiski saistošu aktu izskatīšana

49. pants : 
Likumdošanas procedūru paātrināšana

50. pants : 
Likumdošanas procedūras par iestāžu, izņemot Komisiju, vai dalībvalstu iniciatīvām
2. NODAĻA: PROCEDŪRA KOMITEJĀ

51. pants : 
Normatīvi ziņojumi

52. pants : 
Vienkāršota procedūra

53. pants : 
Nenormatīvi ziņojumi

54. pants : 
Patstāvīgi ziņojumi

55. pants : 
Ziņojumu sagatavošana

56. pants : 
Komiteju atzinumi

57. pants : 
Komiteju iesaistīšanas procedūra

58. pants : 
Kopīgā komiteju procedūra
3. NODAĻA: PARASTĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRA
1. IEDAĻA: PIRMAIS LASĪJUMS

59. pants : 
Balsojums Parlamentā — pirmais lasījums

60. pants : 
Nodošana atpakaļ atbildīgajai komitejai

61. pants : 
Atkārtota iesniegšana Parlamentam

62. pants : 
Vienošanās pirmajā lasījumā
2. IEDAĻA - OTRAIS LASĪJUMS

63. pants : 
Padomes nostājas paziņošana

64. pants : 
Termiņu pagarināšana

65. pants : 
Procedūra atbildīgajā komitejā

66. pants : 
Iesniegšana Parlamentam

67. pants : 
Balsojums Parlamentā — otrais lasījums

68. pants : 
Padomes nostājas grozījumu pieņemamība

69. pants : 
Vienošanās otrajā lasījumā
3. IEDAĻA - IESTĀŽU SARUNAS PARASTAJĀ LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRĀ

70. pants : 
Vispārīgi noteikumi

71. pants : 
Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma

72. pants : 
Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma

73. pants : 
Sarunas pirms Parlamenta otrā lasījuma

74. pants : 
Sarunu norise
4. IEDAĻA - SAMIERINĀŠANA UN TREŠAIS LASĪJUMS

75. pants : 
Termiņu pagarināšana

76. pants : 
Samierināšanas komitejas sasaukšana

77. pants : 
Delegācija Samierināšanas komitejā

78. pants : 
Kopīgais dokuments
5. IEDAĻA - PROCEDŪRAS PABEIGŠANA

79. pants : 
Pieņemto tiesību aktu parakstīšana un publicēšana
4. NODAĻA: APSPRIEŽU PROCEDŪRAI RAKSTURĪGIE NOTEIKUMI

80. pants : 
Grozīts juridiski saistoša akta priekšlikums

81. pants : 
Komisijas nostāja attiecībā uz grozījumiem

82. pants : 
Balsošana Parlamentā

83. pants : 
Parlamenta nostājas pārraudzība

84. pants : 
Atkārtota iesniegšana Parlamentam
5. NODAĻA: KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI

85. pants : 
Līguma pārskatīšana parastā kārtībā

86. pants : 
Līguma pārskatīšana vienkāršotā kārtībā

87. pants : 
Pievienošanās līgumi

88. pants : 
Izstāšanās no Eiropas Savienības

89. pants : 
Pamatprincipu un pamatvērtību pārkāpumi dalībvalstī

90. pants : 
Parlamenta sastāvs

91. pants : 
Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm
6. NODAĻA: BUDŽETA PROCEDŪRAS

92. pants : 
Daudzgadu finanšu shēma

93. pants : 
Ikgadējā budžeta procedūra

94. pants : 
Parlamenta nostāja attiecībā uz budžeta projektu

95. pants : 
Budžeta samierināšana

96. pants : 
Budžeta pieņemšana galīgā variantā

97. pants : 
Provizorisko divpadsmitdaļu sistēma

98. pants : 
Budžeta izpilde

99. pants : 
Budžeta izpildes apstiprinājuma sniegšana Komisijai

100. pants : 
Citas budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras

101. pants : 
Iestāžu sadarbība
7. NODAĻA: IEKŠĒJĀS BUDŽETA PROCEDŪRAS

102. pants : 
Parlamenta tāme

103. pants : 
Procedūra, kuru piemēro Parlamenta tāmes izstrādāšanai

104. pants : 
Pilnvaras uzņemties un segt izdevumus, apstiprināt pārskatus un sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi
8. NODAĻA: PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA

105. pants : 
Piekrišanas procedūra
9. NODAĻA: CITAS PROCEDŪRAS

106. pants : 
Procedūra atzinumu sniegšanai par izņēmumiem attiecībā uz euro ieviešanu

106.a pants : 
Procedūra Parlamenta nostājas sniegšanai par Savienības trasta fondu ārējām darbībām izveidi vai to darbības laika pagarināšanu

107. pants : 
Sociālā dialoga procedūras

108. pants : 
Procedūras iecerētu brīvprātīgu vienošanos izskatīšanai

109. pants : 
Kodifikācija

110. pants : 
Pārstrādāšana
10. NODAĻA: DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

111. pants : 
Deleģētie akti

112. pants : 
Īstenošanas akti un pasākumi

113. pants : 
Izskatīšana, piemērojot iesaistīto komiteju procedūru vai komiteju kopīgo sanāksmju procedūru

III SADAĻA: ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: LĪGUMI UN STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

114. pants : 
Starptautiski nolīgumi

115. pants : 
Starptautisku nolīgumu provizoriska piemērošana vai piemērošanas pārtraukšana vai Eiropas Savienības nostājas noteikšana ar starptautisku nolīgumu izveidotā struktūrā
2. NODAĻA: EIROPAS SAVIENĪBAS ĀRĒJA PĀRSTĀVĪBA UN KOPĒJĀ ĀRPOLITIKA UN DROŠĪBAS POLITIKA

116. pants : 
Īpašie pārstāvji

117. pants : 
Starptautiska pārstāvība
3. NODAĻA: IETEIKUMI PAR SAVIENĪBAS ĀRĒJO DARBĪBU

118. pants : 
Ieteikumi par Savienības ārpolitiku

119. pants : 
Apspriešanās ar Parlamentu un tā informēšana saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku

120. pants : 
Cilvēktiesību pārkāpumi

IV SADAĻA: DARBA PĀRREDZAMĪBA
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

121. pants : 
Parlamenta darbības pārredzamība

122. pants : 
Publiska piekļuve dokumentiem

123. pants : 
Iekļūšana Parlamentā

V SADAĻA: ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: AMATPERSONU IECELŠANA

124. pants : 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana

125. pants : 
Komisijas ievēlēšana

126. pants : 
Daudzgadu programmu izstrāde

127. pants : 
Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

128. pants : 
Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu izvirzīšana

129. pants : 
Revīzijas palātas locekļu iecelšana

130. pants : 
Eiropas Centrālās bankas valdes locekļu iecelšana

131. pants : 
Amatpersonu iecelšana ekonomikas pārvaldības struktūrās
2.NODAĻA: PAZIŅOJUMI

132. pants : 
Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumi

133. pants : 
Komisijas pieņemto lēmumu izskaidrošana

134. pants : 
Revīzijas palātas paziņojumi

135. pants : 
Eiropas Centrālās bankas paziņojumi
3. NODAĻA: JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

136. pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

137. pants : 
Jautājumu laiks

138. pants : 
Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski

139. pants : 
Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski

140. pants : 
Jautājumi Eiropas Centrālajai bankai, uz kuriem jāatbild rakstiski

141. pants : 
Jautājumi par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu, uz kuriem jāatbild rakstiski
4. NODAĻA: CITU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ZIŅOJUMI

142. pants : 
Citu iestāžu vai struktūru gada un pārējie ziņojumi
5. NODAĻA: REZOLŪCIJAS UN IETEIKUMI

143. pants : 
Rezolūciju priekšlikumi

144. pants : 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
6. NODAĻA: APSPRIEŠANĀS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

145. pants : 
Apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

146. pants : 
Apspriešanās ar Reģionu komiteju

147. pants : 
Pieprasījumi Eiropas aģentūrām
7. NODAĻA: ATTIECĪBAS AR CITĀM STRUKTŪRĀM

148. pants : 
Iestāžu nolīgumi
8. NODAĻA: PRASĪBAS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĀ

149. pants : 
Prasības iesniegšana Eiropas Savienības Tiesā

VI SADAĻA: ATTIECĪBAS AR DALĪBVALSTU PARLAMENTIEM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

150. pants : 
Informācijas apmaiņa, saziņa un savstarpēja nodrošināšana

151. pants : 
Parlamentu Savienības lietu komiteju konference (COSAC)

152. pants : 
Parlamentu konference

VII SADAĻA: GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: PARLAMENTA GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS

153. pants : 
Parlamenta sasaukums, gadskārtējās sesijas, sesijas, sēdes

154. pants : 
Parlamenta sasaukšana

155. pants : 
Sēžu un sanāksmju vieta

156. pants : 
Piedalīšanās sēdēs
2. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA NORISE

157. pants : 
Darba kārtības projekts

158. pants : 
Darba kārtības pieņemšana un grozīšana

159. pants : 
Plenārsēdes procedūra, ja nav grozījumu un debašu

160. pants : 
 Īss izklāsts

161. pants : 
Ārkārtas debates

162. pants : 
Politiskās grupas pieprasītas debates par aktuāliem jautājumiem

163. pants : 
Steidzami gadījumi

164. pants : 
Kopīga apspriešana

165. pants : 
Termiņi
3. NODAĻA: SĒŽU NORISES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

166. pants : 
Pieeja sēžu zālei

167. pants : 
Valodu lietojums

168. pants : 
Pārejas noteikumi

169. pants : 
Dokumentu izplatīšana

170. pants : 
 Dokumentu elektroniska apstrāde

171. pants : 
Uzstāšanās laika sadale

172. pants : 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās

173. pants : 
Personiski paziņojumi

174. pants : 
Parlamenta darba traucēšanas novēršana
4. NODAĻA: PASĀKUMI DEPUTĀTIEM PIEMĒROJAMO RĪCĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMOS

175. pants : 
Tūlītēji pasākumi

176. pants : 
Sankcijas

177. pants : 
Iekšējās pārsūdzības procedūras
5. NODAĻA: KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

178. pants : 
Kvorums

179. pants : 
Obligātais minimums

180. pants : 
Grozījumu iesniegšana un to izklāsts

181. pants : 
Grozījumu pieņemamība

182. pants : 
Balsošanas kārtība

183. pants : 
Balsošanas kārtība par grozījumiem

184. pants : 
Plenārsēdē iesniegto grozījumu izskatīšana komitejās

185. pants : 
Balsošana pa daļām

186. pants : 
Balsstiesības

187. pants : 
Balsošana

188. pants : 
Galīgais balsojums

189. pants : 
Vienāds balsu sadalījums

190. pants : 
Balsošana pēc saraksta

191. pants : 
Aizklātā balsošana

192. pants : 
Elektroniskās balsošanas iekārtas izmantošana

193. pants : 
Balsojuma apstrīdēšana

194. pants : 
Balsojumu skaidrojumi
6. NODAĻA: REGLAMENTA NEIEVĒROŠANA UN PRIEKŠLIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PROCEDŪRU

195. pants : 
Reglamenta neievērošana

196. pants : 
Priekšlikumi attiecībā uz procedūru

197. pants : 
(svītrots)

198. pants : 
Nodošana atpakaļ komitejai

199. pants : 
Debašu slēgšana

200. pants : 
Debašu vai balsošanas atlikšana

201. pants : 
Sēdes pārtraukšana vai slēgšana
7. NODAĻA: PARLAMENTA DARBA PUBLISKUMS

202. pants : 
Protokols

203. pants : 
Pieņemtie teksti

204. pants : 
Stenogramma

205. pants : 
Debašu audiovizuālie ieraksti

VIII SADAĻA: KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
1. NODAĻA: KOMITEJAS

206. pants : 
Pastāvīgo komiteju izveide

207. pants : 
Īpašās komitejas

208. pants : 
Izmeklēšanas komitejas

209. pants : 
Komiteju sastāvs

210. pants : 
Komiteju pienākumi

211. pants : 
Jautājumi par kompetenci

212. pants : 
Apakškomitejas

213. pants : 
Komiteju prezidiji

214. pants : 
Komiteju koordinatori

215. pants : 
Ēnu referenti

216. pants : 
Komitejas sanāksmes

217. pants : 
Komitejas sanāksmju protokoli

218. pants : 
Balsošana komitejā

219. pants : 
Noteikumi par plenārsēdi, kurus piemēro komitejā

220. pants : 
Jautājumu laiks komitejā

221. pants : 
Procedūra, ko piemēro, ja komiteja sanāksmē aiz slēgtām durvīm izskata konfidenciālu informāciju

222. pants : 
Atklāta uzklausīšana un debates par pilsoņu iniciatīvām
2. NODAĻA: PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJAS

223. pants : 
Parlamentu sadarbības delegāciju izveide un to pienākumi

224. pants : 
Apvienotās parlamentārās komitejas

225. pants : 
Sadarbība ar Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju

IX SADAĻA: LŪGUMRAKSTI
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

226. pants : 
Tiesības iesniegt lūgumrakstus

227. pants : 
Lūgumrakstu izskatīšana

228. pants : 
Faktu konstatēšanas braucieni

229. pants : 
Lūgumrakstu publiskums

230. pants : 
Pilsoņu iniciatīva

X SADAĻA: OMBUDS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

231. pants : 
Ombuda ievēlēšana

232. pants : 
Ombuda darbība

233. pants : 
Ombuda atlaišana

XI SADAĻA: PARLAMENTA ĢENERĀLSEKRETARIĀTS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

234. pants : 
Parlamenta ģenerālsekretariāts

XII SADAĻA: PILNVARAS UN PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS POLITISKAJĀM PARTIJĀM UN EIROPAS POLITISKAJIEM FONDIEM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

235. pants : 
Pilnvaras un pienākumi saistībā ar Eiropas politiskajām partijām un Eiropas politiskajiem fondiem

XIII SADAĻA: REGLAMENTA PIEMĒROŠANA UN GROZĪŠANA
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

236. pants : 
Reglamenta piemērošana

237. pants : 
Reglamenta grozīšana

XIIIa SADAĻA: ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

237.a pants : 
Ārkārtas pasākumi

237.b pants : 
Politiskā līdzsvara traucējumi Parlamentā

237.c pants : 
Attālinātas līdzdalības režīms

237.d pants : 
Plenārsēdes vai sēdes rīkošana atsevišķās sanāksmju telpās

XIV SADAĻA: DAŽĀDI NOTEIKUM
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais

238. pants : 
Eiropas Savienības simboli

239. pants : 
Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana

240. pants : 
Neizskatīti jautājumi

241. pants : 
Kļūdu labojumi

I PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU RĪCĪBAS KODEKSS FINANSIĀLO INTEREŠU UN INTEREŠU KONFLIKTU JOMĀ

II PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
KODEKSS PAR EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU PIENĀCĪGU UZVEDĪBU, PILDOT SAVUS PIENĀKUMUS

III PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
KRITĒRIJI JAUTĀJUMIEM, UZ KURIEM JĀATBILD RAKSTISKI SASKAŅĀ AR 138., 140. UN 141. PANTU

IV PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
PAMATNOSTĀDNES UN VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI, KAS JĀIEVĒRO, IZRAUGOTIES TĒMAS IEKĻAUŠANAI DARBA KĀRTĪBĀ DEBATĒM PAR CILVĒKTIESĪBU, DEMOKRĀTIJAS UN TIESISKUMA PRINCIPU PĀRKĀPUMIEM SASKAŅĀ AR 144. PANTU

V PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
PROCEDŪRA, KAS JĀPIEMĒRO, LAI IZSKATĪTU UN PIEŅEMTU LĒMUMUS PAR BUDŽETA IZPILDES APSTIPRINĀŠANU

VI PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES

I. : 
Ārlietu komiteja

II. : 
Attīstības komiteja

III. : 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja

IV. : 
Budžeta komiteja

V. : 
Budžeta kontroles komiteja

VI. : 
Ekonomikas un monetārā komiteja

VII. : 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

VIII. : 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

IX. : 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

X. : 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

XI. : 
Transporta un tūrisma komiteja

XII. : 
Reģionālās attīstības komiteja

XIII. : 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

XIV. : 
Zivsaimniecības komiteja

XV. : 
Kultūras un izglītības komiteja

XVI. : 
Juridiskā komiteja

XVII. : 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

XVIII. : 
Konstitucionālo jautājumu komiteja

XIX. : 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

XX. : 
Lūgumrakstu komiteja

VII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuNākošaisIepriekšējais
KOMISIJAS APSTIPRINĀŠANA UN UZKLAUSĪŠANĀ PAUSTO SOLĪJUMU IZPILDES UZRAUDZĪBA

VIII PIELIKUMS
Uz lapas sākumuIepriekšējais
PRASĪBAS SASKAŅĀ AR PARASTO LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRU PIEŅEMTU TIESĪBU AKTU SAGATAVOŠANAI
Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 5. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika