Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - November 2023
EPUB 145kPDF 675k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
Udgave, der træder i kraft den 16. juli 2024 PDF

BILAG V : PROCEDURE FOR BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF AFGØRELSER OM DECHARGE

Artikel 1 : Dokumenter

1.   Følgende dokumenter trykkes og omdeles:

a)   forvaltningsregnskab, analyse af den økonomiske forvaltning og balancen, som fremsendes af Kommissionen

b)   Revisionsrettens årsberetning og særberetninger ledsaget af institutionernes svar

c)   Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

d)   Rådets henstilling.

2.   Disse dokumenter henvises til det korresponderende udvalg. Alle berørte udvalg kan afgive udtalelse.

3.   Formanden fastsætter en frist, inden for hvilken de udvalg, der vil afgive udtalelse, skal sende denne til det korresponderende udvalg.

Artikel 2 : Behandling af betænkning

1.   Parlamentet behandler en betænkning fra det korresponderende udvalg om decharge senest den 15. maj året efter vedtagelsen af Revisionsrettens årsberetning i overensstemmelse med finansforordningen.

2.   Bestemmelserne i forretningsordenen om ændringsforslag og afstemning finder anvendelse, medmindre andet fastsættes i dette bilag.

Artikel 3 : Betænkningens indhold

1.   Det korresponderende udvalgs betænkning om decharge omfatter:

a)   et forslag til afgørelse om meddelelse af decharge eller om udsættelse af afgørelsen om decharge (afstemning i mødeperioden i april) eller et forslag til afgørelse om meddelelse eller nægtelse af decharge (afstemning i mødeperioden i oktober)

b)   et forslag til afgørelse om afslutning af regnskaberne for alle EU's indtægter, udgifter, aktiver og passiver

c)   et forslag til beslutning med bemærkningerne til det i litra a) omhandlede forslag til afgørelse, der indeholder såvel en vurdering af Kommissionens gennemførelse af budgettet i det forløbne regnskabsår som bemærkninger til den fremtidige gennemførelse af udgifterne

d)   et bilag med en oversigt over de dokumenter, der er modtaget fra Kommissionen, og de dokumenter, Kommissionen er blevet anmodet om, men som ikke er modtaget

e)   udtalelserne fra de berørte udvalg.

2.   Foreslår det korresponderende udvalg, at afgørelsen om decharge udsættes, anføres endvidere i det hertil hørende beslutningsforslag navnlig:

a)   grundene til udsættelsen

b)   de yderligere foranstaltninger, Kommissionen forventes at træffe, samt fristen herfor og

c)   de dokumenter, der skal forelægges, for at Parlamentet kan træffe afgørelse med fuldt kendskab til de faktiske omstændigheder.

Artikel 4 : Behandling og afstemning i Parlamentet

1.   Enhver betænkning om decharge fra det korresponderende udvalg opføres på dagsordenen for den første mødeperiode efter dens indgivelse.

2.   Der kan kun stilles ændringsforslag til forslaget til beslutning, jf. artikel 3, stk. 1, litra c).

3.   Afstemningen om forslagene til afgørelse og forslaget til beslutning sker i den rækkefølge, der fremgår af artikel 3, medmindre andet er fastsat i artikel 5.

4.   Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer, jf. artikel 231 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 5 : Mulige procedurer

1.   Afstemning i mødeperioden i april

I første omgang indeholder betænkningen om decharge forslag til afgørelse om meddelelse af decharge eller om udsættelse af afgørelsen om decharge.

a) Opnår et forslag om meddelelse af decharge flertal, er der hermed meddelt decharge. Dette indebærer samtidig afslutning af regnskaberne.

Opnår et forslag om meddelelse af decharge ikke flertal, anses afgørelsen om decharge for udsat, og det korresponderende udvalg forelægger i løbet af seks måneder en ny betænkning med forslag om meddelelse eller nægtelse af decharge.

b) Vedtages et forslag om udsættelse af afgørelsen om decharge, forelægger det korresponderende udvalg i løbet af seks måneder en ny betænkning med forslag om meddelelse eller nægtelse af decharge. I så fald udsættes afslutningen af regnskaberne også, og der forelægges et nyt forslag sammen med den nye betænkning.

Opnår et forslag om udsættelse af afgørelsen om decharge ikke flertal, anses decharge for meddelt. I så fald indebærer afgørelsen også afslutning af regnskaberne. Forslaget til beslutning kan stadig sættes under afstemning.

2.   Afstemning i mødeperioden i oktober

I anden omgang indeholder betænkningen om decharge forslag om meddelelse eller nægtelse af decharge.

a) Opnår et forslag om meddelelse af decharge flertal, er der hermed meddelt decharge. Dette indebærer samtidig afslutning af regnskaberne.

Opnår et forslag om meddelelse af decharge ikke flertal, betragtes dette som nægtelse af decharge. Der forelægges et formelt forslag om afslutning af regnskaberne for det pågældende år i en senere mødeperiode, hvor Kommissionen også anmodes om at afgive en redegørelse.

b) Opnår et forslag om nægtelse af decharge flertal, forelægges der et formelt forslag om afslutning af regnskaberne for det pågældende år i en senere mødeperiode, hvor Kommissionen også anmodes om at afgive en redegørelse.

Opnår et forslag om nægtelse af decharge ikke flertal, anses decharge for meddelt. I så fald indebærer afgørelsen også afslutning af regnskaberne. Forslaget til beslutning kan stadig sættes under afstemning.

3.   Indeholder forslaget til beslutning eller forslaget om afslutning af regnskaberne bestemmelser, som er i modstrid med Parlamentets afstemning om decharge, kan formanden efter at have hørt det korresponderende udvalgs formand udsætte afstemningen og fastsætte en ny frist for ændringsforslag.

Artikel 6 : Gennemførelse af afgørelsen om decharge

1.   Formanden fremsender enhver afgørelse og beslutning vedtaget af Parlamentet i henhold til artikel 3 til Kommissionen og til hver af de andre institutioner og drager omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, L-udgaven.

2.   Det korresponderende udvalg aflægger mindst én gang årligt beretning til Parlamentet om de foranstaltninger, som institutionerne har truffet som reaktion på bemærkningerne til afgørelserne om decharge og de øvrige bemærkninger i Parlamentets beslutninger om gennemførelsen af udgifter.

3.   På grundlag af en betænkning fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetkontrol, kan Parlamentets formand på dettes vegne i henhold til artikel 265 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indbringe et søgsmål for Den Europæiske Unions Domstol mod en given institution for at have undladt at gennemføre forpligtelser, der fremgår af bemærkningerne til afgørelsen om decharge eller af de øvrige beslutninger om gennemførelsen af udgifter.

Seneste opdatering: 24. oktober 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik