Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - ноември 2023 г.
EPUB 184kPDF 903k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Версия, която ще влезе в сила на 16 юли 2024 г. PDF

ПРИЛОЖЕНИЕ VI  :  ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)

I.   Комисия по външни работи

Комисията отговаря за насърчаването, провеждането и мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на:

1.   Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;

2.   Отношенията с други институции и органи на Съюза, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;

3.   Надзора върху Европейската служба за външна дейност;

4.   Укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;

5.   Откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;

6.   Цялото законодателство, програмирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, Европейския инструмент за съседство, Инструмента за предприсъединителна помощ, Инструмент, допринасящ за стабилността и мира и Инструмента за партньорство за сътрудничество с трети страни, както и политиките, с които те са свързани;

7.   Мониторинга и последващите действия във връзка, наред с другото, с европейската политика за съседство (ЕПС), по-специално по отношение на докладите за напредъка в рамките на европейската политика за съседство;

8.   Въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право; в този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека; без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;

9.   Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията извършва политически надзор и координира работата на съвместните парламентарни комитети и комисиите за парламентарно сътрудничество, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които влизат в кръга на нейната компетентност.

II.   Комисия по развитие

Комисията отговаря за:

1.   Насърчаването, провеждането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:

a)   политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,
б)   помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях, по-специално надзора върху ефективността на финансирането и оценката на резултатите, включително по отношение на изкореняването на бедността,
в)   мониторинга на взаимодействието между политиките на държавите членки и политиките, прилагани на равнището на Съюза,
г)   насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни,
д)   прилагането, мониторинга и подобряването на съгласуваността на политиките по отношение на политиката за развитие;

2.   Цялото законодателство, планирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), Европейския фонд за развитие (ЕФР) (в тясно сътрудничество с националните парламенти) и Инструмента за хуманитарна помощ, както и за всички въпроси, свързани с хуманитарната помощ в развиващите се страни, и политиката, с която те са свързани;

3.   Въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;

4.   Въпросите, свързани с отвъдморските страни и територии (ОСТ);

5.   Участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.

III.   Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за въпросите, свързани с установяването, провеждането и мониторинга на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:

1.   Финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;

2.   Общата външна тарифа и улесняването на търговията, както и външните аспекти на митническите разпоредби и управление;

3.   Започването, мониторинга, приключването и проследяването на прилагането на двустранните и многостранните търговски споразумения, уреждащи икономическите, търговските и инвестиционните отношения с трети страни и регионални организации;

4.   Мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;

5.   Отношенията със съответните международни организации и международни форуми по свързаните с търговията въпроси, както и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;

6.   Отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.

Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации, компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.

IV.   Комисия по бюджети

Комисията отговаря за:

1.   Многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;

2.   Бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;

3.   Бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността ред;

4.   Бюджета на децентрализираните органи;

5.   Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, които не са част от европейското икономическо управление;

6.   Бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;

7.   Финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;

8.   Следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 98, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;

9.   Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

V.   Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за:

1.   Контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие и решенията за освобождаване от отговорност, които трябва да бъдат взети от Парламента, включително вътрешната процедура по освобождаване от отговорност и всички други мерки, които съпровождат или привеждат в изпълнение такива решения;

2.   Приключването, представянето и извършването на одит на сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него, включително определянето на бюджетните кредити, които подлежат на пренос, и установяването на салдата по сметките;

3.   Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

4.   Оценката на разходната ефективност на различните форми на финансиране на Съюза при осъществяването на неговите политики с участието, по искане на комисията по бюджетен контрол, на специализираните комисии и действайки, по искане на комисията по бюджетен контрол, в сътрудничество със специализираните комисии при разглеждането на специалните доклади на Сметната палата;

5.   Отношенията с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), проверката на измами и нередности при изпълнението на бюджета на Съюза, мерките, целящи предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи, стриктната защита на финансовите интереси на Съюза и съответните действия на Европейската прокуратура в тази област;

6.   Отношенията със Сметната палата, назначаването на нейните членове и разглеждането на нейните доклади;

7.   Финансовия регламент, що се отнася до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

VI.   Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и паричен съюз и на Европейската парична и финансова система (включително отношенията със съответните институции или организации);

2.   Свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);

3.   Международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;

4.   Правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;

5.   Данъчните разпоредби;

6.   Регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните норми, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги;

7.   Съответните финансови дейности на Европейската инвестиционна банка като част от европейското икономическо управление в еврозоната.

Комисията се подпомага от подкомисия по данъчните въпроси, която се занимава с въпросите, свързани с данъчното облагане, и по-специално борбата с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и финансовата прозрачност за целите на данъчното облагане.

VII.   Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика включително условия на труд, социална сигурност, социално приобщаване и социална защита;

2.   Правата на работниците и служителите;

3.   Мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

4.   Европейския социален фонд;

5.   Политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;

6.   Свободното движение на работници и пенсионери;

7.   Социалния диалог;

8.   Всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;

9.   Отношенията с:

–   Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),
–   Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,
–   Европейската фондация за обучение,
–   Европейската агенция за безопасност и здраве при работа,

както и отношенията с други съответни органи на Съюза и международни организации.

VIII.   Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисията отговаря за:

1.   Политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:

а)   изменението на климата,
б)   замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума и опазването на биологичното разнообразие,
в)   устойчивото развитие,
г)   международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,
д)   възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,
е)   гражданската защита,
ж)   Европейската агенция за околна среда,
з)   Европейската агенция по химикалите;

2.   Общественото здраве, по-специално:

а)   програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,
б)   фармацевтичните и козметичните продукти,
в)   здравните аспекти на биологичния тероризъм,
г)   Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;

3.   Въпросите, свързани с безопасността на храните, включително по-специално:

а)   етикетирането и безопасността на храните,
б)   ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,
в)   Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

В контекста на точка 2 комисията се подпомага от подкомисия по обществено здраве.

IX.   Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисията отговаря за:

1.   Промишлената политика на Съюза и свързаните с нея мерки, както и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия;

2.   Политиката на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, включително науката и технологиите, както и разпространяването и използването на резултатите от изследвания;

3.   Европейската политика в областта на космическото пространство;

4.   Дейностите на Съвместния център за научни изследвания, Европейски научноизследователски съвет, Европейския институт за иновации и технологии и Института за референтни материали и метрология, както и JET, ITER и други проекти в същата област;

5.   Мерките на Съюза в областта на енергийната политика като цяло и в контекста на създаването и функционирането на вътрешния енергиен пазар, включително мерките, свързани с:

а)   сигурността на енергийните доставки в Съюза,
б)   насърчаването на енергийната ефективност и енергийното спестяване, както и разработването на нови и възобновяеми източници на енергия,
в)   насърчаването на взаимната свързаност на енергийните мрежи и на енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура;

6.   Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор;

7.   Информационното общество, информационните технологии и комуникационните мрежи и услуги, включително технологиите и аспектите, свързани със сигурността, и изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на телекомуникационната инфраструктура, както и дейността на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

X.   Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за:

1.   Координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:

а)   свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,
б)   свободата на установяване,
в)   свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;

2.   Функционирането на единния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;

3.   Насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;

4.   Политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите за единния пазар и на правата на потребителите.

XI.   Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за:

1.   Въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:

а)   приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,
б)   изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,
в)   предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,
г)   сигурността на транспорта,
д)   отношенията с международни транспортни органи и организации,
е)   Европейската агенция по морска безопасност, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и Съвместното предприятие SESAR;

2.   Пощенските услуги;

3.   Туризма.

XII.   Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

1.   Функционирането и развитието на политиката на Съюза в областта на регионалното развитие и сближаването съгласно установеното в Договорите;

2.   Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза;

3.   Оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване;

4.   Координацията на структурните инструменти на Съюза;

5.   Градското измерение на политиката на сближаване;

6.   Най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество;

7.   Отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

XIII.   Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Комисията отговаря за:

1.   Провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;

2.   Развитието на селските райони, включително дейностите, свързани със съответните финансови инструменти;

3.   Законодателните актове в областта на:

а)   ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,
б)   животновъдството и животинското здраве;

4.   Подобряването на качеството на селскостопанските продукти;

5.   Снабдяването със селскостопански суровини;

6.   Службата на Общността за сортовете растения;

7.   Лесовъдството и горското земеделие.

XIV.   Комисия по рибно стопанство

Комисията отговаря за:

1.   Провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на рибарството;

2.   Опазването на рибните ресурси, управлението на рибното стопанство и флотовете, експлоатиращи тези ресурси, и морските изследвания и приложните изследвания в областта на рибното стопанство;

3.   Общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и преработката и пускането на пазара на тези продукти;

4.   Структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, включително финансовите инструменти и фондовете за ориентиране на рибното стопанство с цел оказване на подкрепа на тези сектори;

5.   Интегрираната морска политика по отношение на риболовната дейност;

6.   Споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, регионалните риболовни организации и изпълнението на международните задължения в областта на рибарството.

XV.   Комисия по култура и образование

Комисията отговаря за:

1.   Културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:

а)   подобряването на познаването и разпространението на културата,
б)   защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,
в)   опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;

2.   Образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;

3.   Аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;

4.   Политиката за младежта;

5.   Развитието на политика в областта на спорта и отдиха;

6.   Информационната и медийната политика;

7.   Сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

XVI.   Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Тълкуването, прилагането и мониторинга на правото на Съюза, съответствието на актовете на Съюза с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

2.   Тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;

3.   По-доброто законотворчество и опростяването на правото на Съюза;

4.   Правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда на Европейския съюз;

5.   Актове на Съюза, които засягат правния ред на държавите членки, по-специално в областта на:

а)   гражданското и търговското право,
б)   дружественото право,
в)   правото в областта на интелектуалната собственост,
г)   процесуалното право;

6.   Мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

7.   Отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;

8.   Етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии - със съответните комисии;

9.   Устава на членовете на ЕП и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;

10.   Привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на ЕП;

11.   Организацията и статута на Съда на Европейския съюз;

12.   Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

XVII.   Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за:

1.   Защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз;

2.   Необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;

3.   Законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;

4.   Установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, по-специално:

а)   мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,
б)   мерките относно интегрираното управление на общите граници,
в)   мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително тероризма, и мерките по същество и процедурните мерки, свързани с разработването на по-последователен подход на Съюза към наказателното право;

5.   Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европол, Евроюст, CEPOL, Европейската прокуратура и други органи и агенции в същата област;

6.   Установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава членка на общите за държавите членки принципи.

XVIII.   Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за:

1.   Институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално подготовката, инициирането и протичането на обикновени и опростени процедури за преразглеждане на Договора;

2.   Прилагането на Договорите и оценката на тяхното действие;

3.   Институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза или за оттегляне от Съюза;

4.   Междуинституционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 148, параграф 2 от Правилника за дейността с оглед на одобрението им от Парламента;

5.   Единната избирателна процедура;

6.   Политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;

7.   Установяването на сериозно и системно нарушаване от държава членка на общите за държавите членки принципи;

8.   Тълкуването и прилагането на Правилника за дейността и предложения за неговото изменение.

XIX.   Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за:

1.   Определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това мерки на Съюза;

2.   Насърчаването на правата на жените в трети страни;

3.   Политиката на равни възможности, включително насърчаването на равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;

4.   Премахването на всички форми на насилие и дискриминация по полов признак;

5.   Прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между половете във всички сектори;

6.   Предприемането на последващи действия и прилагането на международни споразумения и конвенции, които засягат правата на жените;

7.   Насърчаването на информираността относно правата на жените.

XX.   Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

1.   Петициите;

2.   Организацията на публични изслушвания относно граждански инициативи съгласно член 222;

3.   Отношенията с Европейския омбудсман.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 24 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност