Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - listopad 2023
EPUB 159kPDF 754k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
Znění, které vstoupí v platnost dne 16. července 2024 PDF

PŘÍLOHA VI  :  PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)

I.   Výbor pro zahraniční věci

Tento výbor je příslušný pro podporu, provádění a sledování zahraniční politiky Unie, pokud jde o:

1.   společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP); v této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro bezpečnost a obranu;

2.   vztahy s ostatními orgány a institucemi Unie, s Organizací spojených národů a s ostatními mezinárodními organizacemi a meziparlamentními shromážděními v záležitostech, které spadají do jeho působnosti;

3.   dohled nad Evropskou službou pro vnější činnost;

4.   posilování politických vztahů se třetími zeměmi prostřednictvím komplexních programů zaměřených na spolupráci a pomoc nebo mezinárodních dohod, například dohod o přidružení a o partnerství;

5.   zahájení, sledování a uzavření jednání týkajících se přistoupení evropských států k Unii;

6.   veškeré právní úpravy, programování a kontroly činností prováděných v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, evropského nástroje sousedství, nástroje předvstupní pomoci, nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru a nástroje partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi a politik, z nichž tyto nástroje vycházejí;

7.   sledování a vyhodnocování mimo jiné evropské politiky sousedství, zejména pokud jde o výroční zprávy o pokroku této politiky;

8.   otázky týkající se demokracie, právního státu, lidských práv, včetně práv menšin ve třetích zemích a zásad mezinárodního práva; v této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro lidská práva, který by měl zajišťovat soudržnost mezi všemi vnějšími politikami Unie a její politikou v oblasti lidských práv; členové ostatních výborů a orgánů příslušných pro tuto oblast jsou zváni k účasti na schůzích podvýboru, aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy;

9.   účast Parlamentu na misích ke sledování průběhu voleb, popřípadě ve spolupráci s ostatními příslušnými výbory a delegacemi.

Výbor provádí politický dohled a koordinuje práci smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci, meziparlamentních delegací a delegací ad hoc v oblasti své působnosti.

II.   Výbor pro rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie, zejména:

a)   politického dialogu s rozvojovými zeměmi jak na dvoustranné úrovni, tak v rámci příslušných mezinárodních organizací a meziparlamentních orgánů,
b)   pomoci rozvojovým zemím a dohod o spolupráci s těmito zeměmi, a zejména dohledu nad efektivním financováním pomoci a hodnocením výsledků, a to i v souvislosti s úsilím o vymýcení chudoby,
c)   sledování vztahu mezi politikami členských států a politikami uplatňovanými na úrovni Unie,
d)   podpory demokratických hodnot, řádné správy věcí veřejných a lidských práv v rozvojových zemích,
e)   uplatňování, sledování a zlepšování soudržnosti politiky v souvislosti s rozvojovou politikou,

2.   veškeré právní úpravy, programování a kontroly činností prováděných v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, Evropského rozvojového fondu (ERF) – v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty – a nástroje pro humanitární pomoc, a také veškerých záležitostí souvisejících s humanitární pomocí v rozvojových zemích a s politikou, z níž vycházejí;

3.   otázek týkajících se dohody o partnerství AKT-EU a vztahů s příslušnými orgány;

4.   otázek týkajících se zámořských zemí a území;

5.   účasti Parlamentu na misích vysílaných ke sledování průběhu voleb, popřípadě ve spolupráci s ostatními příslušnými výbory a delegacemi.

Výbor zajišťuje koordinaci prací meziparlamentních delegací a delegací ad hoc v oblasti své působnosti.

III.   Výbor pro mezinárodní obchod

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů, zejména:

1.   finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;

2.   společného vnějšího sazebníku a usnadnění obchodu, a také vnějších aspektů celních ustanovení a celní správy;

3.   zahajování jednání o dvoustranných, vícestranných a mnohostranných dohodách, kterými se řídí hospodářské obchodní a investiční vztahy se třetími zeměmi a regionálními organizacemi, a také sledování, uzavírání a vyhodnocování těchto dohod;

4.   opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;

5.   vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi, mezinárodními fóry týkajícími se obchodních záležitostí a s organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii;

6.   vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.

Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.

IV.   Rozpočtový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;

2.   rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;

3.   odhadu příjmů a výdajů Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;

4.   rozpočtu decentralizovaných institucí:

5.   finančních činností Evropské investiční banky , které nejsou součástí evropské správy ekonomických záležitostí;

6.   zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU;

7.   finančních dopadů aktů Unie a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;

8.   sledování a hodnocení plnění rozpočtu na daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 98 odst. 1 jednacího řádu, převodu prostředků, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních prostředků a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;

9.   finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.

V.   Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;

2.   závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejích orgánů a jiných institucí financovaných Unií, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;

3.   kontroly finančních činností Evropské investiční banky;

4.   sledování nákladů a užitku jednotlivých forem financování Unie při provádění politik Unie, a to se zapojením specializovaných výborů a ve spolupráci s specializovanými výbory při přezkoumání zvláštních zpráv Účetního dvora, pokud si to v obou případech Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyžádá;

5.   vztahů s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, opatření, která mají za cíl prevenci a stíhání těchto případů, důsledné ochrany finančních zájmů Unie a příslušných kroků evropského veřejného žalobce v této oblasti;

6.   vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv;

7.   finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkající se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.

VI.   Hospodářský a měnový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   hospodářských a měnových politik Unie, fungování hospodářské a měnové unie a Evropského měnového a finančního systému (včetně vztahů s příslušnými orgány nebo organizacemi);

2.   volného pohybu kapitálu a plateb (přeshraničních plateb, jednotného platebního prostoru, platebních bilancí, pohybů kapitálu a politik poskytnutých a získaných půjček, kontroly pohybů kapitálu pocházejícího ze třetích zemí, opatření pro posílení vývozu kapitálu Unie);

3.   mezinárodního měnového a finančního systému (včetně vztahů s finančními a měnovými orgány a organizacemi);

4.   pravidel hospodářské soutěže nebo pro státní podporu;

5.   právních předpisů v oblasti daní;

6.   právní úpravy finančních služeb, institucí a trhů a dohledu nad nimi, včetně finančních zpráv, účetních kontrol, předpisů týkajících se účetnictví, vedení společností a jiných otázek z oblasti práva společností týkajících se výhradně finančních služeb;

7.   příslušných finančních činností Evropské investiční banky jako součásti evropské správy ekonomických záležitostí v eurozóně.

Výboru je nápomocen Podvýbor pro daňové záležitosti, a to v oblasti daní a zvláště boje proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, jakož i v oblasti finanční transparentnosti pro daňové účely.

VII.   Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, včetně pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociálního začlenění a sociální ochrany;

2.   práv pracovníků;

3.   opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

4.   Evropského sociálního fondu;

5.   politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;

6.   volného pohybu pracovníků a důchodců;

7.   sociálního dialogu;

8.   všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

9.   vztahů s:

–   Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),
–   Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,
–   Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,
–   Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,

jakož i vztahů s dalšími příslušnými subjekty Unie a mezinárodními organizacemi.

VIII.   Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:

a)   změny klimatu,
b)   znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku a ochrany biologické rozmanitosti,
c)   udržitelného rozvoje,
d)   mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
e)   nápravy škod na životním prostředí,
f)   civilní ochrany,
g)   Evropské agentury pro životní prostředí,
h)   Evropské agentury pro chemické látky;

2.   veřejného zdraví, zejména:

a)   programů a specifických činností v oblasti veřejného zdraví,
b)   léčivých a kosmetických přípravků,
c)   zdravotních aspektů bioterorismu,
d)   Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;

3.   otázek bezpečnosti potravin, zejména včetně:

a)   označování a bezpečnosti potravin,
b)   veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)   Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.

V souvislosti s bodem 2 je výboru nápomocen podvýbor pro veřejné zdrav.

IX.   Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   průmyslové politiky Unie a s ní souvisejících opatření a využívání nových technologií, včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;

2.   politiky Unie v oblasti výzkumu a inovací, včetně vědy a techniky a šíření a využívání výsledků výzkumu;

3.   evropské politiky pro oblast vesmíru;

4.   činností Společného výzkumného střediska, Evropské rady pro výzkum, Evropského inovačního a technologického institutu a Institutu pro referenční materiály a měření, jakož JET, ITER a dalších projektů v této oblasti;

5.   opatření Unie v oblasti energetické politiky obecně a v souvislosti s vytvořením a fungováním vnitřního trhu s energií, včetně opatření týkajících se:

a)   bezpečnosti dodávek energie v Unii,
b)   podpory energetické účinnosti, úspor energie a vývoje nových a obnovitelných forem energie,
c)   podpory propojení energetických sítí a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;

6.   Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;

7.   informační společnosti, informačních technologií a komunikačních sítí a služeb, včetně technologických a bezpečnostních prvků, a zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury a činností Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

X.   Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:

a)   volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,
b)   svobody usazování,
c)   volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb;

2.   fungování jednotného trhu, včetně opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek pro zavádění jednotného trhu, včetně jednotného digitálního trhu;

3.   prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;

4.   politiky a právní úpravy týkající se prosazování pravidel jednotného trhu a práv spotřebitelů.

XI.   Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:

a)   společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,
b)   vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,
c)   poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,
d)   bezpečnosti dopravy,
e)   vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi,
f)   Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Agentury Evropské unie pro železnice, Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví a společného podniku SESAR;

2.   poštovních služeb;

3.   cestovního ruchu.

XII.   Výbor pro regionální rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se

1.   fungování a rozvoje politiky Unie v oblasti regionálního rozvoje a politiky soudržnosti, jak je stanoveno ve Smlouvách;

2.   Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů regionální politiky Unie;

3.   posouzení dopadů jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost;

4.   koordinace strukturálních nástrojů Unie;

5.   městské dimenze politiky soudržnosti;

6.   nejvzdálenějších regionů a ostrovů a přeshraniční a meziregionální spolupráce;

7.   vztahů s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány místní a regionální samosprávy.

XIII.   Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   fungování a rozvoje společné rybářské politiky a jejího řízení;

2.   rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;

3.   právních předpisů týkajících se:

a)   veterinárních a rostlinolékařských záležitostí a krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před nebezpečím pro lidské zdraví,
b)   chovu a dobrých životních podmínek zvířat;

4.   zlepšování jakosti zemědělských produktů;

5.   dodávek zemědělských surovin;

6.   Odrůdového úřadu Společenství;

7.   lesnictví a agrolesnictví.

XIV.   Výbor pro rybolov

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;

2.   zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;

3.   společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;

4.   strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;

5.   integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;

6.   dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.

XV.   Výbor pro kulturu a vzdělávání

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   kulturních aspektů Evropské unie, zejména:

a)   zlepšování znalostí a šíření kultury,
b)   ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti,
c)   zachování a ochrany kulturního dědictví, kulturní výměny a umělecké tvorby;

2.   vzdělávacích politik Unie včetně vysokoškolského vzdělávání v Evropě, podpory systému evropských škol a celoživotního vzdělávání;

3.   audiovizuální politiky a kulturních a vzdělávacích aspektů informační společnosti;

4.   politiky péče o mládež;

5.   vytváření politiky v oblasti sportu a využívání volného času;

6.   informační a mediální politiky;

7.   spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání se třetími zeměmi a vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a orgány.

XVI.   Výbor pro právní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   výkladu, uplatňování a sledování práva Unie, souladu aktů Unie s primárním právem, včetně volby právního základu a dodržování zásady subsidiarity a proporcionality;

2.   výkladu a uplatňování mezinárodního práva, pokud se dotýká Evropské unie;

3.   zdokonalení tvorby právních předpisů a   zjednodušování práva Unie;

4.   právní ochrany parlamentních práv a výsad, včetně zapojení Parlamentu do řízení před Soudním dvorem Evropské unie;

5.   aktů Unie, které ovlivňují právní řády členských států, zejména v oblasti:

a)   občanského a obchodního práva,
b)   práva obchodních společností,
c)   práva duševního vlastnictví,
d)   procesního práva;

6.   opatření týkající se soudní a správní spolupráce v občanských věcech;

7.   odpovědnosti v oblasti životního prostředí a sankcí za trestné činy proti životnímu prostředí;

8.   etických otázek spojených s novými technologiemi při použití postupu s přidruženými výbory mezi příslušnými výbory;

9.   statutu poslanců a služebního řádu úředníků Evropské unie;

10.   výsad a imunit a ověřování pověřovacích listin poslanců;

11.   organizační struktury a statutu Soudního dvora Evropské unie;

12.   Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

XVII.   Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Unie, včetně ochrany menšin, ve smyslu Smluv a Listiny základních práv Evropské unie;

2.   opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

3.   právních předpisů v oblasti transparentnosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;

4.   vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva při dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, zejména:

a)   opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, azylu a přistěhovalectví,
b)   opatření týkajících se integrovaného systému řízení vnějších hranic,
c)   opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, včetně terorismu, a věcných a procesních opatření v souvislosti s vytvořením soudržnějšího přístupu Unie k trestnímu právu;

5.   Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské unie pro základní práva, Europolu, Eurojustu, Cepolu, Úřadu evropského veřejného žalobce a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech;

6.   zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.

XVIII.   Výbor pro ústavní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména přípravy, zahajování a průběhu řádných a zjednodušených postupů revize Smlouvy;

2.   provádění Smluv a hodnocení jejich fungování;

3.   institucionálních důsledků jednání o rozšíření Unie nebo vystoupení z ní;

4.   interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 148 odst. 2 jednacího řádu sohledem na jejich schválení Parlamentem;

5.   jednotného postupu konání voleb;

6.   politických stran a politických nadací na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;

7.   zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;

8.   výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.

XIX.   Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   vymezení, prosazování a ochrany práv žen v Unii a opatření, která za tímto účelem Unie přijala;

2.   prosazování práv žen ve třetích zemích;

3.   politiky rovných příležitostí, včetně prosazování rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti;

4.   odstranění všech forem násilí a diskriminace založených na pohlaví;

5.   zavádění a dalšího začlenění zásady rovných příležitostí ve všech oblastech;

6.   plnění a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv týkajících se práv žen;

7.   podpory informovanosti o právech žen.

XX.   Petiční výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   petic;

2.   pořádání veřejných slyšení o občanských iniciativách podle článku 222 jednacího řádu;

3.   vztahů s evropským veřejným ochráncem práv.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 25. října 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí