Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Marraskuu 2023
EPUB 149kPDF 670k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS
16. heinäkuuta 2024 voimaantuleva versio PDF

LIITE VI  :  PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)

I.   Ulkoasiainvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat unionin ulkopolitiikan edistämistä, täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat asiat:

1.   yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) sekä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP); valiokuntaa avustaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta;

2.   suhteet unionin muihin toimielimiin ja elimiin, Yhdistyneisiin kansakuntiin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin sekä parlamenttien välisiin edustajakokouksiin valiokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

3.   Euroopan ulkosuhdehallinnon valvonta;

4.   poliittisten suhteiden lujittaminen kolmansiin maihin ja erityisesti niihin, jotka sijaitsevat unionin välittömässä läheisyydessä, kattavien yhteistyö- ja avustusohjelmien tai kansainvälisten sopimusten kuten assosiaatio- ja kumppanuussopimusten avulla;

5.   Euroopan valtioiden unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen käynnistäminen, seuranta ja päättäminen;

6.   demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen, Euroopan naapuruuspolitiikan välineen, liittymistä valmistelevan tukivälineen, vakautta ja rauhaa edistävän välineen ja kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan kumppanuusvälineen mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö, ohjelmointi ja valvonta sekä niiden tukemiseen tähtäävä politiikka;

7.   muun muassa Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) ja erityisesti ENP:n vuotuisten seurantakertomusten seuranta ja valvonta;

8.   demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta, ihmisoikeuksia, myös vähemmistöjen oikeuksia, ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden edistämistä kolmansissa maissa koskevat kysymykset; valiokuntaa avustaa ihmisoikeuksien alivaliokunta, jonka olisi varmistettava kokonaisuudessaan unionin ulkopolitiikan ja ihmisoikeuspolitiikan johdonmukaisuus; muiden tällä alalla toimivaltaisten valiokuntien tai elinten jäsenet kutsutaan alivaliokunnan kokouksiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien määräysten soveltamista;

9.   Euroopan parlamentin osallistuminen vaalitarkkailutehtäviin tarvittaessa yhteistyössä muiden asiasta vastaavien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa;

Valiokunta huolehtii poliittisesta valvonnasta ja toimivaltaansa kuuluvien parlamentaaristen sekavaliokuntien ja yhteistyövaliokuntien sekä parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.

II.   Kehitysvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta, erityisesti

a)   poliittinen vuoropuhelu kehitysmaiden kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisissä järjestöissä ja parlamenttien välisillä foorumeilla,
b)   kehitysapu ja yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa ja erityisesti tehokkaan tuen valvonta ja tulosten arviointi, myös köyhyyden poistamisen osalta,
c)   jäsenvaltioiden politiikan ja unionin tasolla toteutettavan politiikan keskinäisen suhteen seuranta,
d)   demokraattisten arvojen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa,
e)   kehityspolitiikkaa koskevan toimintalinjan yhtenäisyyden toteuttaminen, seuranta ja edistäminen;

2.   kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI), Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja humanitaarisen avun välineen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa toteutettuja toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö, ohjelmointi ja tarkistaminen ja kaikki kehitysmaihin suuntautuvaa humanitaarista apua koskevat asiat ja niiden tukemiseen tähtäävä politiikka;

3.   AKT–EU-kumppanuussopimukseen liittyvät kysymykset ja suhteet asianomaisiin elimiin;

4.   merentakaisiin maihin ja alueisiin (MMA) liittyvät asiat;

5.   Euroopan parlamentin osallistuminen vaalitarkkailutehtäviin, tarvittaessa yhteistyössä muiden asiasta vastaavien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa.

Valiokunta huolehtii toimivaltaansa kuuluvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.

III.   Kansainvälisen kaupan valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat Euroopan unionin yhteisen kauppapolitiikan laatiminen, toteuttaminen ja seuranta sekä unionin ulkoiset taloussuhteet, erityisesti

1.   rahoitus-, talous- ja kauppasuhteet kolmansiin maihin ja alueellisiin järjestöihin;

2.   yhteisen tullitariffin ja kaupan helpottaminen sekä tullisäännösten ja -hallinnon ulkoiset näkökohdat;

3.   talous-, kauppa- ja investointisuhteita kolmansien maiden ja paikallisten organisaatioiden kanssa sääteleviä kahden- ja monenvälisiä kauppasopimuksia koskevien neuvottelujen aloittaminen ja seuranta sekä sopimusten tekeminen ja valvonta;

4.   tekninen yhdenmukaistaminen tai standardointi kansainvälisen oikeuden välineiden kattamilla aloilla;

5.   suhteet kansainvälisiin järjestöihin ja kauppaa koskevia asioita käsitteleviin kansainvälisiin foorumeihin sekä järjestöihin, jotka edistävät taloudellista ja kaupallista yhdentymistä unionin ulkopuolella;

6.   suhteet Maailman kauppajärjestöön, mukaan lukien sen parlamentaarinen ulottuvuus.

Valiokunta on yhteydessä parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin ja tilapäisiin valtuuskuntiin kysymyksissä, jotka koskevat kolmansiin maihin ylläpidettävien suhteiden taloudellisia ja kaupallisia näkökohtia.

IV.   Budjettivaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan unionin tulojen ja menojen monivuotinen rahoituskehys sekä unionin omien varojen järjestelmä;

2.   parlamentin budjettivalta, eritoten unionin talousarvioon liittyvät valtaoikeudet, sekä toimielinten välisten sopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen tällä alalla;

3.   parlamentin ennakkoarvion vahvistaminen työjärjestyksessä määrätyn menettelyn mukaisesti;

4.   hajautettujen erillisvirastojen talousarvio;

5.   Euroopan investointipankin rahoitustoiminta, joka ei sisälly Euroopan talouden ohjausjärjestelmään;

6.   Euroopan kehitysrahaston budjetointi, tämän kuitenkaan rajoittamatta AKT–EU-kumppanuussopimuksesta vastaavan valiokunnan toimivaltaa;

7.   kaikkien unionin säädösten rahoitusvaikutukset ja yhteensopivuus monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiasta vastaavien valiokuntien toimivaltaa;

8.   kuluvan varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisen seuranta ja arviointi, sen estämättä, mitä työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdassa määrätään, määrärahasiirrot, henkilöstötaulukoihin liittyvät menettelyt, hallintomäärärahat ja lausunnot kiinteistöihin liittyvistä hankkeista, joilla on huomattavaa taloudellista vaikutusta;

9.   varainhoitoasetus, lukuun ottamatta talousarvion toteuttamista, hallinnointia ja tarkastusta koskevia kysymyksiä.

V.   Talousarvion valvontavaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan unionin ja Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisen valvonta sekä parlamentin tekemät vastuuvapauspäätökset, sisäinen vastuuvapausmenettely mukaan lukien, ja kyseisiin päätöksiin tai niiden täytäntöönpanoon liittyvät muut toimet;

2.   Euroopan unionin, sen toimielinten ja sen rahoittamien elinten tilien ja taseiden päättäminen, esittäminen ja tarkastus, mukaan lukien siirrettävien määrärahojen ja saldojen vahvistaminen;

3.   Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta;

4.   unionin eri rahoitusmuotojen kustannustehokkuuden seuranta unionin politiikan toteutuksessa siten, että talousarvion valvontavaliokunnan pyynnöstä mukaan otetaan erityisvaliokunnat ja sen pyynnöstä tehdään niiden kanssa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten tarkastelemiseksi;

5.   suhteet Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF), unionin talousarvion toteuttamiseen liittyvien petosten ja sääntöjenvastaisuuksien käsittely ja tällaisten tapausten torjumiseen ja niitä koskevaan syytteeseenpanoon liittyvät toimet sekä unionin taloudellisten etujen suojelu ja Euroopan syyttäjänviraston asiaankuuluvat toimet tällä alalla;

6.   suhteet tilintarkastustuomioistuimeen, sen jäsenten nimittäminen ja sen kertomusten käsittely;

7.   varainhoitoasetus talousarvion toteuttamista, hallinnointia ja tarkastusta koskevissa asioissa.

VI.   Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   unionin talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliiton sekä Euroopan valuutta- ja rahoitusjärjestelmän toiminta (mukaan lukien suhteet asiaankuuluviin instituutioihin tai järjestöihin);

2.   pääoman ja maksujen vapaa liikkuvuus (rajat ylittävät maksut, yhtenäinen maksualue, maksutase, pääoman liikkeet sekä otto- ja antolainauspolitiikka, kolmansista maista peräisin olevan pääoman liikkeiden valvonta, Euroopan unionin pääoman vientiin kannustavat toimet);

3.   kansainvälinen valuutta- ja rahoitusjärjestelmä (mukaan lukien suhteet rahoitus- ja rahalaitoksiin ja -järjestöihin);

4.   kilpailua ja valtiontukia sekä julkisia tukia koskevat säännöt;

5.   verosäännökset;

6.   rahoituspalvelujen, -laitosten ja -markkinoiden sääntely ja valvonta, mukaan lukien tilinpäätöstiedot, tilintarkastukset, tilinpitosäännöt, omistajaohjaus ja -valvonta ja muut yritysoikeuden piiriin kuuluvat asiat, jotka koskevat erityisesti rahoituspalveluja;

7.   Euroopan investointipankin asiaankuuluva rahoitustoiminta osana Euroopan talouden ohjausjärjestelmää euroalueella.

Valiokuntaa avustaa veroasioita käsittelevä alivaliokunta, jonka vastuualueena ovat veroihin liittyvät asiat ja erityisesti veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjunta sekä taloudellisen toiminnan avoimuus verotukseen liittyen.

VII.   Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, mukaan lukien työolot, sosiaaliturva, sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen suojelu;

2.   työntekijöiden oikeudet;

3.   työterveys- ja työturvallisuustoimet;

4.   Euroopan sosiaalirahasto;

5.   ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys;

6.   työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus;

7.   työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu;

8.   kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

9.   suhteet

–   Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen (Cedefop)
–   Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön
–   Euroopan koulutussäätiöön ja
–   Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon

sekä suhteet muihin asiaankuuluviin unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

VIII.   Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   ympäristöpolitiikka ja ympäristönsuojelutoimet, erityisesti

a)   ilmastonmuutos,
b)   ilman, maaperän ja vesien pilaantuminen, jätehuolto ja kierrätys, vaaralliset aineet ja valmisteet, melurajat ja biologisen monimuotoisuuden suojelu,
c)   kestävä kehitys,
d)   ympäristönsuojelua koskevat kansainväliset ja alueelliset toimet ja sopimukset,
e)   ympäristövahinkojen korjaaminen,
f)   pelastuspalvelu,
g)   Euroopan ympäristökeskus,
h)   Euroopan kemikaalivirasto;

2.   kansanterveys, erityisesti

a)   kansanterveyden alan ohjelmat ja erityistoimet,
b)   lääketuotteet ja kosmetiikka,
c)   bioterrorismin terveysnäkökohdat,
d)   Euroopan lääkevirasto sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus;

3.   elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat kysymykset, erityisesti

a)   elintarvikkeiden merkinnät ja elintarvikkeiden turvallisuus,
b)   ihmisten terveyden suojelua koskeva eläinlääkintälainsäädäntö; elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden tuotannon kansanterveydellinen valvonta,
c)   Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sekä elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto.

2 kohdan yhteydessä valiokuntaa avustaa kansanterveyden alivaliokunta.

IX.   Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   unionin teollisuuspolitiikka ja siihen liittyvät toimet sekä uuden tekniikan soveltaminen, mukaan lukien pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat toimet;

2.   unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, mukaan lukien tiede ja tekniikka sekä tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen;

3.   Euroopan avaruuspolitiikka;

4.   yhteisen tutkimuskeskuksen, Euroopan tutkimusneuvoston, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin ja Vertailumateriaalien ja -mittausten tutkimuslaitoksen toiminta sekä JET, ITER ja muut saman alan hankkeet;

5.   unionin toimet, jotka liittyvät energiapolitiikkaan yleensä, ja energian sisämarkkinoiden perustamisen ja toiminnan yhteydessä myös toimet, jotka liittyvät

a)   energian toimitusvarmuuteen unionissa,
b)   energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämiseen sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämiseen,
c)   energiaverkkojen yhteen liittämisen ja energiatehokkuuden edistämiseen sekä Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen energian infrastruktuurien alalla;

6.   Euratomin perustamissopimus ja Euratomin hankintakeskus; ydinturvallisuus, ydinvoimaloiden käytöstäpoisto ja ydinjätehuolto;

7.   tietoyhteiskunta, tietotekniikka sekä viestintäverkot ja -palvelut, mukaan lukien teknologia- ja turvallisuusnäkökohdat ja Euroopan laajuisten verkkojen perustaminen ja kehittäminen teletoiminnan infrastruktuurien alalla sekä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) toiminta.

X.   Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   sisämarkkinoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteensovittaminen unionin tasolla ja tulliliitto, erityisesti

a)   tavaroiden vapaa liikkuvuus, mukaan lukien teknisten standardien yhdenmukaistaminen,
b)   sijoittautumisoikeus,
c)   palvelujen tarjoamisen vapaus, lukuun ottamatta rahoitus- ja postialaa;

2.   sisämarkkinoiden toiminta, mukaan lukien toimet sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien mahdollisten esteiden määrittämiseksi ja poistamiseksi sisämarkkinoiden, myös digitaalisten sisämarkkinoiden, toteuttamiseksi;

3.   kuluttajien taloudellisten etujen edistäminen ja suojelu sisämarkkinoiden toteuttamisessa, lukuun ottamatta kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia kysymyksiä;

4.   sisämarkkinoiden sääntöjen ja kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva politiikka ja lainsäädäntö.

XI.   Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   yhteisen rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikennepolitiikan kehittäminen, erityisesti

a)   liikenteeseen Euroopan unionissa sovellettavat yhteiset säännöt,
b)   Euroopan laajuisten verkkojen perustaminen ja kehittäminen liikenteen infrastruktuurien alalla,
c)   liikennepalvelujen tarjoaminen ja suhteet kolmansiin maihin liikenneasioissa,
d)   liikenneturvallisuus,
e)   suhteet kansainvälisiin liikennejärjestöihin,
f)   Euroopan meriturvallisuusvirasto, Euroopan unionin rautatievirasto, Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto ja SESAR-yhteisyritys;

2.   postipalvelut;

3.   matkailu.

XII.   Aluekehitysvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   unionin aluekehitys- ja koheesiopolitiikan toiminta ja kehittäminen sellaisena kuin se on vahvistettu perussopimuksissa;

2.   Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja muut unionin aluepolitiikan välineet;

3.   niiden vaikutusten arviointi, joita aiheutuu unionin muista politiikan aloista taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen;

4.   unionin rakennepoliittisten välineiden koordinointi;

5.   koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus;

6.   syrjäisimmät alueet ja saaristoalueet sekä rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö;

7.   suhteet alueiden komiteaan, alueiden välisen yhteistyön järjestöihin sekä paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin.

XIII.   Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   yhteisen maatalouspolitiikan harjoittaminen ja kehittäminen;

2.   maaseudun kehittäminen, mukaan lukien asiaankuuluvien rahoitusvälineiden toiminta;

3.   seuraavia asioita koskeva lainsäädäntö:

a)   eläinlääkintä ja kasvien terveys sekä eläinrehu, lukuun ottamatta toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi,
b)   karjanhoito ja eläinten hyvinvointi;

4.   maataloustuotteiden laadun parantaminen;

5.   maatalouden raaka-aineiden saanti;

6.   yhteisön kasvilajikevirasto;

7.   metsätalous ja peltometsätalous.

XIV.   Kalatalousvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   yhteisen kalatalouspolitiikan harjoittaminen, kehittäminen ja hallinnointi;

2.   kalavarojen säilyttäminen, tällaisia resursseja hyödyntävien kalastusmuotojen ja -laivastojen hallinnointi sekä merentutkimus ja soveltava kalastustutkimus;

3.   kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely sekä niiden jalostaminen ja markkinointi;

4.   kalataloutta ja vesiviljelyä koskeva rakennepolitiikka, mukaan lukien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineet ja varat näiden alojen tukemiseksi;

5.   kalastustoimintaa koskeva yhdennetty meripolitiikka;

6.   kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset, paikalliset kalastusjärjestöt sekä kalastusalaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen.

XV.   Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan unionin kulttuurinäkökohdat ja erityisesti

a)   kulttuurin tuntemuksen ja kulttuuria koskevan tiedon levityksen parantaminen,
b)   kulttuurien ja kielellisen moninaisuuden suojaaminen ja edistäminen,
c)   kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen, kulttuurivaihto ja taiteellinen luova toiminta;

2.   Euroopan unionin koulutuspolitiikka, mukaan lukien eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittäminen sekä Eurooppa-koulujen järjestelmän ja elinikäisen oppimisen edistäminen;

3.   audiovisuaalialan toimintalinjat sekä tietoyhteiskunnan kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat;

4.   nuorisopolitiikka;

5.   urheilua ja vapaa-aikaa koskevan politiikan kehittäminen;

6.   tiedotusta ja tiedotusvälineitä koskeva politiikka;

7.   kulttuuri- ja koulutusalan yhteistyö kolmansien maiden kanssa sekä suhteet asiaankuuluviin kansainvälisiin järjestöihin ja instituutioihin.

XVI.   Oikeudellisten asioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   unionin oikeuden tulkinta, soveltaminen ja seuranta unionin säädösten yhdenmukaisuus primaarioikeuden kanssa, erityisesti säädösten oikeusperustan valinta sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen;

2.   kansainvälisen oikeuden tulkinta ja soveltaminen, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia;

3.   lainsäädännön parantaminen ja unionin oikeuden yksinkertaistaminen;

4.   parlamentin oikeuksien ja erivapauksien oikeudellinen suojaaminen, mukaan lukien parlamentin osallistuminen Euroopan unionin tuomioistuimessa käsiteltäviin kanteisiin;

5.   unionin säädökset, joilla on vaikutusta jäsenvaltion oikeusjärjestykseen, seuraavilla aloilla:

a)   siviili- ja kauppaoikeus,
b)   yritysoikeus,
c)   teollis- ja tekijänoikeudet,
d)   prosessioikeus;

6.   oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla koskevat toimet;

7.   ympäristövastuu ja ympäristörikoksista langetettavat seuraamukset;

8.   uuteen tekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset soveltaen valiokuntien yhteistyömenettelyä asianomaisten valiokuntien kanssa;

9.   jäsenten asemaa koskevat säännöt ja Euroopan unionin henkilöstösäännöt;

10.   erioikeudet ja vapaudet sekä jäsenten valtakirjojen tarkastus;

11.   Euroopan unionin tuomioistuimen organisaatio ja perussääntö;

12.   Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto.

XVII.   Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen kansalaisten oikeuksien, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu, vähemmistöjen suojelu mukaan lukien, unionin alueella;

2.   tarvittavat toimet kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa tai työssä ja työmarkkinoilla tapahtuvaa syrjintää;

3.   avoimuutta ja yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva lainsäädäntö;

4.   vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen perustaminen ja kehittäminen siten, että samalla noudatetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, erityisesti

a)   henkilöiden maahantuloon ja liikkumiseen sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyvät toimenpiteet,
b)   ulkorajojen yhdennettyyn valvontaan liittyvät toimenpiteet,
c)   toimenpiteet, jotka liittyvät poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa, terrorismi mukaan lukien, sekä konkreettiset ja menettelyjä koskevat toimet, jotka liittyvät nykyistä johdonmukaisemman rikosoikeutta koskevan unionin linjauksen kehittämiseen;

5.   Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Europol, Eurojust, Cepol, Euroopan syyttäjänvirasto ja muut alalla toimivat elimet ja laitokset;

6.   sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita.

XVIII.   Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   Euroopan yhdentymisen toimielimiä koskevat näkökohdat, erityisesti perussopimusten tavanomaisen tai yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn valmistelussa, käynnistämisessä ja toteuttamisessa;

2.   perussopimusten täytäntöönpano ja niiden toiminnan arviointi;

3.   Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen tai unionista eroamisen seuraukset toimielinten kannalta;

4.   toimielinten väliset suhteet, mukaan lukien työjärjestyksen 148 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimielinten välisten sopimusten käsittely;

5.   yhdenmukainen vaalimenettely;

6.   Euroopan tason poliittiset puolueet ja poliittiset säätiöt, tämän kuitenkaan rajoittamatta puhemiehistön toimivaltaa;

7.   sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio on rikkonut vakavasti ja jatkuvasti jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita;

8.   työjärjestyksen tulkinta ja soveltaminen sekä siihen esitettävät tarkistukset.

XIX.   Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   naisten oikeuksien määrittely, edistäminen ja suojelu unionissa sekä näihin liittyvät unionin toimet;

2.   naisten oikeuksien edistäminen kolmansissa maissa;

3.   yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä politiikka, mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja kohteluaan työssä;

4.   kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja syrjinnän poistaminen;

5.   sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen täytäntöönpano ja edelleen kehittäminen kaikilla politiikan osa-alueilla;

6.   naisten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten seuranta ja täytäntöönpano;

7.   naisten oikeuksia koskevan tiedon lisääminen.

XX.   Vetoomusvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   vetoomukset;

2.   kansalaisaloitteita koskevien julkisten kuulemisten järjestäminen 222 artiklan mukaisesti;

3.   suhteet Euroopan oikeusasiamieheen.

(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö