Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Novembru 2023
EPUB 155kPDF 814k
KONTENUT
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA
Il-verżjoni li se tidħol fis-seħħ fis-16 ta' Lulju 2024 PDF

ANNESS VI  :  SETGĦAT U RESPONSABBILTAJIET TAL-KUMITATI PERMANENTI(1)

I.   Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Kumitat responsabbli għall-promozzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika barranija tal-Unjoni fir-rigward:

1.   tal-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u għall-politika komuni ta' sigurtà u ta' difiża (PKSD). F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għas-sigurtà u d-difiża;

2.   tar-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-korpi l-oħra tal-Unjoni, man-Nazzjonijiet Uniti u ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra u ma' assemblej interparlamentari għal kwistjonijiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu;

3.   tas-superviżjoni tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna;

4.   tat-tisħiħ tar-relazzjonijiet politiċi ma' pajjiżi terzi permezz ta' programmi komprensivi ta' koperazzjoni u assistenza jew permezz ta' ftehimiet internazzjonali bħal ftehimiet ta' assoċjazzjoni jew sħubija;

5.   tal-ftuħ, il-monitoraġġ u l-konklużjoni ta' negozjati dwar l-adeżjoni ta' Stati Ewropej mal-Unjoni;

6.   tal-leġiżlazzjoni, l-ipprogrammar u l-iskrutinju kollha tal-azzjonijiet imwettqa taħt l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Istrument Ewropew ta' Viċinat, l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi u l-Istrument ta' Sħubija għall- koperazzjoni ma' pajjiżi terzi, u l-politiki li fuqhom huma bbażati;

7.   tal-monitoraġġ u s-segwitu ta', inter alia, il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), b'mod partikolari fir-rigward tar-Rapporti ta' Progress Annwali tal-PEV;

8.   tal-kwistjonijiet li jirrigwardaw id-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet tal-minoranzi, f'pajjiżi terzi u l-prinċipji tad-dritt internazzjonali. F'dan il-kuntest il-kumitat ikun assistit minn sottokumitat għad-drittijiet tal-bniedem, li għandu jiżgura koerenza bejn il-politika esterna kollha tal-Unjoni u l-politika tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem. Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli, membri ta' kumitati u korpi oħra li għandhom kompetenzi f'dan il-qasam għandhom jiġu mistiedna sabiex jattendu l-laqgħat tas-sottokumitat;

9.   tal-involviment tal-Parlament fil-missjonijiet ta' osservazzjoni ta' elezzjonijiet, fejn hu xieraq b'kooperazzjoni mal-kumitati u d-delegazzjonijiet l-oħra rilevanti;

Il-kumitat jipprovdi superviżjoni politika, u jikkoordina x-xogħol ta' kumitati parlamentari konġunti u ta' kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni kif ukoll ix-xogħol ta' delegazzjonijiet interparlamentari u ta' delegazzjonijiet ad hoc li jaqgħu taħt il-kompetenzi tiegħu.

II.   Kumitat għall-Iżvilupp

Kumitat responsabbli:

1.   għall-promozzjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika tal-iżvilupp u l-koperazzjoni tal-Unjoni, b'mod partikulari:

(a)   id-djalogu politiku mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fuq livell bilaterali u f’organizzazzjonijiet internazzjonali u fora interparlamentari rilevanti,
(b)   l-għajnuna għal pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' tali pajjiżi, b'mod partikolari superviżjoni ta' ffinanzjar effettiv ta' għajnuna u evalwazzjoni tal-prestazzjoni, inkluż fir-rigward tal-qerda tal-faqar,
(c)   monitoraġġ tar-relazzjoni bejn il-politika tal-Istati Membri u dik implimentata fil-livell tal-Unjoni,
(d)   il-promozzjoni tal-valuri demokratiċi, ta' tmexxija t-tajba u tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw,
(e)   l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-progress fil-koerenza politika fir-rigward tal-politika għall-iżvilupp;

2.   għal kull leġiżlazzjoni, programmar u skrutinju ta' azzjonijiet imwettqa taħt l-Istrument ta' Finanzjament tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) b'kooperazzjoni mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali u l-Istrument ta' Għajnuna Umanitarja, kif ukoll għall-kwistjonijiet kollha relatati ma' għajnuna umanitarja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u l-politika li fuqha jkunu msejsin;

3.   għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Ftehim ta' Sħubija AKP-UE u għar-relazzjonijiet mal-entitajiet rilevanti;

4.   għall-kwistjonijiet relatati mal-pajjiżi u territorji extra-Ewropej;

5.   għall-involviment tal-Parlament fil-missjonijiet ta' osservazzjoni ta' elezzjonijiet, fejn hu xieraq b'koperazzjoni ma' kumitati u delegazzjonijiet oħra rilevanti.

Il-kumitat jikkoordina x-xogħol tad-delegazzjonijiet interparlamentari u tad-delegazzjonijiet ad hoc li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

III.   Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Kumitat responsabbli għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-twaqqif, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni u r-relazzjonijiet ekonomiċi esterni tagħha, b'mod partikolari:

1.   ir-relazzjonijiet finanzjarji, ekonomiċi u kummerċjali ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet reġjonali;

2.   it-tariffa esterna komuni u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ, kif ukoll l-aspetti esterni tad-dispożizzjonijiet dwar id-dwana u l-ġestjoni tagħha;

3.   il-ftuħ, il-monitoraġġ, il-konklużjoni u s-segwitu ta' ftehimiet kummerċjali bilaterali, multilaterali u plurilaterali li jirregolaw ir-relazzjonijiet ekonomiċi,kummerċjali u ta' investiment ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet reġjonali;

4.   il-miżuri ta' armonizzazzjoni teknika jew ta' standardizzazzjoni teknika f'oqsma koperti minn strumenti tal-liġi internazzjonali;

5.   ir-relazzjonijiet ma' organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti u ma' fora internazzjonali dwar kwistjonijiet relalati mal-kummerċ, u ma' organizzazzjonijiet li jippromwovu integrazzjoni ekonomika u kummerċjali fuq livell reġjonali barra mill-Unjoni;

6.   ir-relazzjonijiet mal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), inkluża d- dimensjoni parlamentari tagħha.

Il-kumitat jikkomunika mad-delegazzjonijiet interparlamentari u ad hoc li huma rilevanti dwar l- aspetti ekonomiċi u kummerċjali tar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi.

IV.   Kumitat għall-Baġits

Kumitat responsabbli:

1.   għall-qafas finanzjarju plurijennali tad-dħul u l-infiq tal-Unjoni u għas-sistema tar-riżorsi tal-Unjoni stess;

2.   għall-prerogattivi baġitarji tal-Parlament, b'mod patikulari l-baġit tal-Unjoni u l-innegozjar u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet interistituzzjonali f'dan il-qasam;

3.   għall-estimi tal-Parlament skont il-proċedura stabbilita fir-Regoli ta' Proċedura;

4.   għall-baġit tal-korpi deċentralizzati;

5.   għall-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment li mhumiex parti mill-governanza ekonomika Ewropea;

6.   biex jiddaħħal fil-baġit il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitat responsabbli għall-Ftehim ta' sħubija ACP-UE;

7.   għall-implikazzjonijiet finanzjarji tal-atti kollha tal-Unjoni u għall-kompatibbiltà tagħhom mal-qafas finanzjarju plurijennali, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-kumitati rilevanti;

8.   għall-issorveljar u l-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-baġit kurrenti minkejja l-Artikolu 98 tar-Regoli ta' Proċedura, trasferimenti ta' approprjazzjonijiet, proċeduri li għandhom x'jaqsmu mal-organigrammi, approprjazzjonijiet amministrattivi u opinjonijiet dwar proġetti relatati mal-bini li jkollhom implikazzjonijiet finanzjarji qawwija;

9.   għar-Regolament Finanzjarju, bl-esklużjoni ta' kwistjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-baġit.

V.   Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Kumitat responsabbli:

1.   għall-kontroll tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni u tal-Fond għall-Iżvilupp Ewropew, u għad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Parlament dwar il-kwittanza, inkluża l-proċedura għall-kwittanza interna, u għall-miżuri l-oħra li jakkumpanjaw jew li jimplimentaw dawn id-deċiżjonijiet;

2.   għall-għeluq, il-preżentazzjoni u l-awditjar tal-kontijiet u tal-karti tal-bilanċ tal-Unjoni, tal-istituzzjonijiet tagħha u tal-entitajiet iffinanzjati minnha, inkluża d-deċiżjoni dwar liema approprjazzjonijiet għandhom jiġu riportati u s-saldu tal-bilanċi;

3.   għall-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew għall-Investiment;

4.   għall-monitoraġġ tal-effettività fl-infiq tat-tipi differenti ta' finanzjament tal-Unjoni fl-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni, bl-involviment, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-kumitati speċjalizzati u b'azzjoni, fuq talba tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, f'kooperazzjoni mal-kumitati speċjalizzati għall-eżami tar-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri;

5.   għar-relazzjonijiet mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), għall-indagar dwar frodi u irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, għall-miżuri li għandhom bħala skop il-prevenzjoni u l-prosekuzzjoni ta' dawn il-każijiet, għall-protezzjoni riġida tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u l-azzjonijiet rilevanti mill-Prosekutur Pubbliku Ewropew f'dan il-qasam

6.   għar-relazzjonijiet mal-Qorti tal-Awdituri, għall-ħatra tal-membri tagħha u għall-eżami tar-rapporti tagħha;

7.   għar-Regolament Finanzjarju għal dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-kontroll tal-baġit.

VI.   Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Kumitat responsabbli:

1.   għall-politika ekonomika u monetarja tal-Unjoni, għall-operat tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja u għas-sistema monetarja u finanzjarja Ewropea (inklużi r-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet rilevanti);

2.   għall-moviment ħieles tal-kapital u tal-pagamenti (pagamenti trans-fruntiera, żona ta' pagament uniku, bilanċ ta' pagamenti, moviment ta' kapital u politika ta' self u tislif, kontroll tal-moviment ta' kapital li jkun ġej minn pajjiżi terzi, miżuri li jkollhom l-iskop li jinkoraġġixxu l-esportazzjoni tal-kapital tal-Unjoni);

3.   għas-sistema internazzjonali monetarja u finanzjarja (inklużi r-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet finanzjarji u monetarji);

4.   għar-regoli dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna Statali jew pubblika;

5.   għad-dispożizzjonijiet fiskali;

6.   għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni ta' servizzi, istituzzjonijiet u swieq finanzjarji, inkluż ir-rappurtaġġ finanzjarju, il-verifika, ir-regoli dwar il-kontabilità, it-tmexxija ta' kumpaniji u kwistjonijiet oħra marbuta mal-liġi dwar il-kumpaniji u li jikkonċernaw speċifikament is-servizzi finanzjarji;

7.   għall-attivitajiet rilevanti tal-Bank Ewropew tal-Investiment bħala parti mill-governanza ekonomika Ewropea fiż-żona tal-euro.

Il-Kumitat jiġi assistit minn sottokumitat għal kwistjonijiet fiskali, għal kwistjonijiet fiskali u b'mod partikolari għall-ġlieda kontra l-frodi fiskali, l-evażjoni fiskali u l-evitar fiskali, kif ukoll it-trasparenza finanzjarja għal finijiet fiskali.

VII.   Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Kumitat responsabbli:

1.   għall-politika tal-impjiegi u l-aspetti kollha tal-politika soċjali, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sigurtà soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-protezzjoni soċjali;

2.   għad-drittijiet tal-ħaddiema;

3.   għall-miżuri ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

4.   għall-Fond Soċjali Ewropew;

5.   għall-politika tat-taħriġ vokazzjonali, inklużi l-kwalifiki professjonali;

6.   għall-moviment ħieles tal-ħaddiema u tal-pensjonanti;

7.   għad-djalogu soċjali;

8.   għall-forom kollha ta' diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tax-xogħol ħlief għad-diskriminazzjoni sesswali;

9.   għar-relazzjonijiet:

–   maċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop),
–   mal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonjiet tal-Għajxien u tax-Xogħol,
–   mal-Fondazzjoni Ewropea ghat-Taħriġ,
–   mal-Agenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol;

kif ukoll għar-relazzjonijiet ma' entitajiet oħra rilevanti oħra tal-Unjoni u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra.

VIII.   Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Kumitat responsabbli:

1.   għall-politika ambjentali u għall-miżuri ta' protezzjoni tal-ambjent, b'mod partikulari dawk li jikkonċernaw:

(a)   it-tibdil fil-klima,
(b)   it-tniġġis tal-arja, tal-ħamrija u tal-ilma, l-immaniġġjar u r-riċiklaġġ tal-iskart, is-sustanzi u t-taħlitiet perikolużi, il-livelli tal-istorbju u l-protezzjoni tal-bijodiversità,
(c)   l-iżvilupp sostenibbli,
(d)   il-miżuri u l-ftehimiet internazzjonali u reġjunali għall-protezzjoni tal-ambjent,
(e)   it-tiswija ta' ħsara ambjentali,
(f)   il-protezzjoni ċivili,
(g)   l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent;
(h)   l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi;

2.   għas-saħħa pubblika, b'mod partikulari:

(a)   il-programmi u l-miżuri speċifiċi fil-qasam tas-saħħa pubblika,
(b)   il-prodotti farmaċewtiċi u kożmetiċi,
(c)   l-aspetti tas-saħħa tat-terroriżmu bijoloġiku,
(d)   l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u ċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard;

3.   għall-kwistjonijiet ta' sikurezza tal-ikel, b'mod partikulari:

(a)   it-tikkettar u s-sikurezza tal-prodotti tal-ikel,
(b)   il-leġislazzjoni veterinarja dwar il-protezzjoni mir-riskji għas-saħħa tal-bniedem; il-kontrolli ta' saħħa pubblika fuq il-prodotti tal-ikel u fuq is-sistemi tal-produzzjoni tal-ikel,
(c)   l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà tal-Ikel u l-Uffiċju Ewropew għall-Ikel u s-Servizzi Veterinarji.

Fil-kuntest tal-punt 2, il-kumitat jiġi assistit minn sottokumitat għas-saħħa pubblika.

IX.   Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Kumitat responsabbli:

1.   għall-politika industrijali tal-Unjoni u miżuri relatati, u għall-applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda, inklużi l-miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

2.   għall-politika tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż ix-xjenza u t-teknoloġija kif ukoll it-tixrid u l-esplojtazzjoni tar-riżultati tar-riċerka;

3.   għall-politika spazjali Ewropea;

4.   għall-attivitajiet taċ-Ċentru tar-Riċerka Konġunta, il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Istitut tal-Materjali u l-Kejl ta' Referenza, kif ukoll il-JET, l-ITER u proġetti oħra fl-istess qasam;

5.   għall-miżuri tal-Unjoni fil-qasam tal-politika tal-enerġija b'mod ġenerali u fil-kuntest tal-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern tal-enerġija, inklużi miżuri relatati ma';

(a)   is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni,
(b)   il-promozzjoni tal-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ forom ta’ enerġija ġodda u li jiġġeddu,
(c)   il-promozzjoni tal-interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija u l-effiċjenza tal-enerġija, inkluż it-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur tal-infrastruttura tal-enerġija;

6.   għat-Trattat Euratom u l-Aġenzija għall-Provvista tal-Euratom; għas-sikurezza nukleari, għall-għeluq tal-istabbilimenti nukleari u għat-tneħħija tal-iskart fis-settur nukleari;

7.   għas-soċjetà tal-informazzjoni, it-teknoloġija tal-informazzjoni u n-netwerks u s-servizzi ta' komunikazzjoni, inkluż it-teknoloġiji u l-aspetti ta' sigurtà u t-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur tal-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni, kif ukoll l-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA).

X.   Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Kumitat responsabbli:

1.   għall-koordinazzjoni fuq livell tal-Unjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali fil-qasam tas-suq intern u għall-Unjoni doganali, b'mod partikulari:

(a)   il-moviment ħieles tal-merkanzija, inkluża l-armonizzazzjoni tal-istandards tekniċi,
(b)   id-dritt li wieħed jiftaħ negozju jew jagħti servizz,
(c)   il-libertà tal-għoti ta' servizzi, ħlief fis-settur finanzjarju u fis-settur postali;

2.   għall-funzjonament tas-Suq Uniku, inkluż miżuri li għandhom bħala skop l-identifikazzjoni u t-tneħħija ta' affarijiet li jistgħu jkunu ta' xkiel għall-implimentazzjoni tas-Suq Uniku, inkluż is-Suq Uniku Diġitali;

3.   għall-promozzjoni u l-ħarsien tal-interessi ekonomiċi tal-konsumatur, ħlief għall-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa u s-sigurtà tal-ikel;

4.   għall-politika u l-leġiżlazzjoni rigward l-infurzar tar-regoli dwar is-Suq Uniku u d-drittijiet tal-konsumatur.

XI.   Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Kumitat responsabbli:

1.   għall-kswistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-iżvilupp ta' politika komuni għat-trasport ferrovjarju, fuq it-toroq, f'mogħdijiet tal-ilma interni, bil-baħar u bl-ajru, b'mod partikulari:

(a)   għar-regoli komuni applikabbli għat-trasport fl-Unjoni Ewropea,
(b)   għat-twaqqif u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fil-qasam tal-infrastruttura tat-trasport,
(c)   għall-għoti ta' servizzi ta' trasport u għar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi fil-qasam tat-trasport,
(d)   għas-sigurtà tat-trasport,
(e)   għar-relazzjonijiet ma' entitajiet u organizzazzjonijiet internazzjonali tat-trasport;
(f)   għall-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji, l-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Impriża Konġunta SESAR;

2.   għas-servizzi postali;

3.   għat-turiżmu.

XII.   Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Kumitat responsabbli:

1.   għall-operat u l-iżvilupp tal-politika tal-Unjoni dwar l-iżvilupp u l-koeżjoni reġjonali, kif stabbilit fit-Trattati;

2.   għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta' Koeżjoni u l-istrumenti l-oħra tal-politika reġjonali tal-Unjoni

3.   għall-valutazzjoni tal-effett ta' linji politiċi oħrajn tal-Unjoni fuq il-koeżjoni ekonomika u soċjali,

4.   għall-koordinazzjoni tal-istrumenti strutturali tal-Unjoni,

5.   għad-dimensjoni urbana tal-politika ta' koeżjoni,

6.   għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-gżejjer, kif ukoll il-kooperazzjoni trans-fruntiera u bejn ir-reġjuni,

7.   għar-relazzjonijiet mal-Kumitat għar-Reġjuni, l-organizzazzjonijiet ta' kooperazzjoni bejn ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

XIII.   Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali

Kumitat responsabbli:

1.   għall-operat u l-iżvilupp tal-politika agrikola komuni;

2.   għall-iżvilupp rurali, inklużi l-attivitajiet tal-istrumenti finanzjarji rilevanti;

3.   għal-leġislazzjoni dwar:

(a)   kwistjonijiet veterinarji u li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-pjanti u mal-għalf, kemm-il darba dawn il-miżuri ma jkunux intiżi sabiex titħares s-saħħa tal-bniedem,
(b)   it-trobbija u l-benesseri tal-annimali;

4.   għat-titjib fil-kwalità tal-prodotti agrikoli;

5.   għall-provvista ta' materja prima għall-agrikoltura;

6.   għall-Uffiċċju Komunitarju għall-Varjetajiet tal-Pjanti;

7.   għall-imsaġar u s-sistema agroforestali.

XIV.   Kumitat għas-Sajd

Kumitat responsabbli:

1.   għall-operat u l-iżvilupp tal-politika komuni tas-sajd u għall-amministrazzjoni tagħha;

2.   għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd, il-ġestjoni tas-sajd u ta' flotot li jisfruttaw tali riżorsi u r-riċerka dwar studji tal-baħar u studji applikati dwar is-sajd;

3.   għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura u l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tiegħu;

4.   għall-politika strutturali fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, inklużi l-istrumenti finanzjarji u l-fondi għall-għajnuna fis-sajd biex jiġu appoġġjati dawn is-setturi;

5.   għall-politika marittima integrata fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd;

6.   għal ftehimiet ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli, l-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd u l-implimentazzjoni ta' obbligi internazzjonali fil-qasam tas-sajd.

XV.   Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Kumitat responsabbli:

1.   għall-aspetti kulturali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari:

(a)   it-titjib fl-għerf u fid-disseminazzjoni tal-kultura,
(b)   il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika,
(c)   il-konservazzjoni u l-ħarsien tal-patrimonju kulturali, l-iskambji kulturali u l-kreazzjoni artistika;

2.   għall-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, inkluż il-qasam ta'edukazzjoni ogħla fl-Ewropa, il-promozzjoni tas-sistema ta' skejjel Ewropej u t-tagħlim tul il-ħajja;

3.   għall-politika awdjoviżiva u l-aspetti kulturali u edukattivi tas-soċjetà tal-informazzjoni;

4.   għall-politika dwar iż-żgħażagħ;

5.   għall-iżvilupp ta' politika tal-isport u l-ħin liberu;

6.   għall-politika tal-informazzjoni u tal-media;

7.   għall-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi fl-oqsma tal-kultura u l-edukazzjoni u għar-relazzjonijiet mal-organizzazzjonijiet u l-entitajiet internazzjonali kkonċernati.

XVI.   Kumitat għall-Affarijiet Legali

Kumitat responsabbli:

1.   għall-interpretazzjoni, l-applikazzjoni u l-monitoraġġ tal-Liġi tal-Unjoni, u għall-konformità tal-atti tal-Unjoni mal-leġislazzjoni primarja, b'mod partikulari l-għażla tal-bażi legali u r-rispett tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

2.   għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali, għal dak li jkollu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea;

3.   għal tfassil aħjar tal-liġijiet u għas-semplifikazzjonital-liġi tal-Unjoni;

4.   għall-ħarsien legali tad-drittijiet u l-prerogattivi tal-Parlament, inkluża l-parteċipazzjoni tal-Parlament f'kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

5.   għall-atti tal-Unjoni li jaffettwaw il-liġijiet tal-Istati Membri, b'mod partikulari fl-oqsma:

(a)   tal-liġi ċivili u kummerċjali,
(b)   tal-liġi dwar il-kumpaniji,
(c)   tal-liġi dwar il-proprjetà intellettwali,
(d)   tal-liġi proċedurali;

6.   għall-miżuri rigward il-koperazzjoni ġudizzjarja u amministrattiva fil-qasam ċivili;

7.   għar-responsabbiltà ambjentali u għas-sanzjonijiet applikabbli għal delitti kontra l-ambjent;

8.   għall-kwistjonijiet etiċi li għandhom x'jaqsmu ma' teknoloġiji ġodda, bl-applikazzjoni tal-proċedura b'kumitati assoċjati mal-kumitati rilevanti;

9.   għall-Istatut tal-Membri u għar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea;

10.   għall-privileġġi u l-immunitajiet, kif ukoll għall-verifika tal-kredenzjali tal-Membri;

11.   għall-organizzazzjoni u għall-istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;

12.   għall-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern.

XVII.   Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Kumitat responsabbli:

1.   għall-protezzjoni fit-territorju tal-Unjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini, tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, inkluża l-protezzjoni tal-minoranzi, kif stipulat fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

2.   għall-miżuri meħtieġa fil-ġlieda kontra kull tip ta' diskriminazzjoni, ħlief id-diskrimazzjoni sesswali jew id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tax-xogħol;

3.   għal-leġislazzjoni fl-oqsma tat-trasparenza u tal-protezzjoni tal-persuni fiżiċi f'dak li għandu x'jaqsam mal-iproċessar ta' informazzjoni personali;

4.   għat-twaqqif u l-iżvilupp ta' żona ta' liberta`, sigurtà u ġustizzja, filwaqt li jiġu rispettati l-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, b'mod partikulari:

(a)   miżuri li għandhom x'jaqsmu mad-dħul u l-moviment tal-persuni, mal-asil u l-migrazzjoni,
(b)   miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-ġestjoni integrata tal-fruntieri komuni,
(c)   miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-kooperazzjoni tal-pulizija u mal-kooperazzjoni ġudizjarja fil-qasam kriminali, inkluż it-terroriżmu, u miżuri sostantivi u proċedurali relatati mal-iżvilupp ta' approċċ aktar koerenti tal-Unjoni lejn il-liġi kriminali;

5.   għaċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, l-Europol, l-Eurojust, is-Cepol, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u entitajiet u aġenziji oħra li joperaw fl-istess qasam;

6.   għad-determinazzjoni ta' riskju evidenti ta' ksur gravi, min-naħa ta' Stat Membru, tal-prinċipji li huma komuni għall-Istati Membri.

XVIII.   Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Kumitat responsabbli:

1.   għall-aspetti istituzzjonali tal-proċess ta' intergrazzjoni Ewropea, b'mod partikolari il-preparazzjoni, l-inizjazzjoni u l-proċedimenti tal-proċeduri ordinarji u ssemplifikati għar-reviżjoni tat-Trattati;

2.   għall-implimentazzjoni tat-Trattati u għall-valutazzjoni tal-operat tiegħu;

3.   għall-konsegwenzi istituzzjonali tan-negozjati tat-tkabbir tal-Unjoni jew ta’ ħruġ mill-Unjoni;

4.   għar-relazzjonijiet interistituzzjonali, inkluż l-eżami tal-ftehimiet interistituzzjonali skont l-Artikolu 148(2) tar-Regoli ta' Proċedura, minħabba li jridu jiġu approvati mill-Parlament;

5.   għall-proċedura elettorali uniformi;

6.   għall-partiti politiċi u l-fondazzjonijiet politiċi f'livell Ewropew, mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-Bureau;

7.   għad-determinazzjoni tal-eżistenza ta' ksur gravi u persistenti, min-naħa ta' Stat Membru, tal-prinċipji li huma komuni għall-Istati Membri;

8.   għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura u l-proposti għal emendi għar-Regoli.

XIX.   Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Kumitat responsabbli:

1.   għad-definizzjoni, il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tan-nisa fl-Unjoni u għall-miżuri tal-Unjoni li jkollhom x'jaqsmu ma' dan;

2.   għall-promozzjoni tad-drittijiet tan-nisa f'pajjiżi terzi;

3.   għall-politika ta' opportunitajiet indaqs, inkluża l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa għal dak li għandu x'jaqsam mal-opportunitajiet fis-suq tax-xogħol u t-trattament fuq il-post tax-xogħol;

4.   għat-tneħħija ta' kull tip ta' vjolenza u diskriminazzjoni sesswali;

5.   għall-implimentazzjoni u aktar żvilupp fil-qasam tal-gender mainstreaming fis-setturi kollha;

6.   għas-segwitu u l-implimentazzjoni ta' ftehimiet u konvenzjonijiet internazzjonali li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tan-nisa;

7.   għall-inkoraġġiment ta' sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa.

XX.   Kumitat għall-Petizzjonijiet

Kumitat responsabbli:

1.   għall-petizzjonijiet;

2.   għall-organizzazzjoni ta' seduti ta' smigħ pubbliċi dwar inizjattivi taċ-ċittadini skont l-Artikolu 222;

3.   għar-relazzjonijiet mal-Ombudsman Ewropew.

(1)Adottat permezz ta' deċiżjoni tal-Parlament tal-15 ta’ Jannar 2014.
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2023Avviż legali - Politika tal-privatezza