Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - November 2023
EPUB 149kPDF 677k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 2 : FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 56 : Utskottsyttranden

1.   Om det utskott till vilket ett ärende först hänvisades önskar höra ett annat utskott, eller om ett annat utskott önskar yttra sig till det utskott till vilket ett ärende först hänvisades, får dessa utskott begära att talmannen i enlighet med artikel 210.2 utser det ena utskottet till ansvarigt utskott och det andra till rådgivande utskott.

Det rådgivande utskottet får bland sina ledamöter eller ständiga suppleanter utse en föredragande av yttrande, eller lämna sina åsikter i form av en skrivelse från utskottets ordförande.

2.   När yttrandet avser ett förslag till en rättsligt bindande akt ska yttrandet från det rådgivande utskottet innehålla ändringsförslag till den text som har hänvisats till utskottet, vilka vid behov kan vara försedda med korta motiveringar. Den som inger motiveringar ska ha ansvaret för dem, och de ska inte gå till omröstning. Om det behövs får det rådgivande utskottet lämna in en kortfattad skriftlig motivering som omfattar hela yttrandet. Föredraganden av yttrandet ska ha ansvaret för en sådan kortfattad skriftlig motivering.

När yttrandet inte avser ett förslag till en rättsligt bindande akt ska yttrandet innehålla förslag till delar av det ansvariga utskottets resolutionsförslag.

Det ansvariga utskottet ska rösta om dessa ändringsförslag eller förslag till delar av resolutionsförslaget.

Yttrandet får enbart omfatta sådana frågor som hör till det rådgivande utskottets ansvarsområde.

3.   Det ansvariga utskottet ska fastställa en tidsfrist inom vilken det rådgivande utskottet måste avge sitt yttrande för att det ansvariga utskottet ska kunna ta hänsyn till det. Det ansvariga utskottet ska omedelbart meddela rådgivande utskott alla ändringar av denna tidsfrist. Ansvarigt utskott får inte fatta sitt slutgiltiga beslut innan tidsfristen har löpt ut.

4.   Alternativt får det rådgivande utskottet besluta att lämna sin ståndpunkt i form av ändringsförslag som så snart de antagits ska läggas fram i det ansvariga utskottet. Dessa ändringsförslag ska läggas fram av ordföranden eller av föredraganden på det rådgivande utskottets vägnar.

5.   Det rådgivande utskottet ska lägga fram de ändringsförslag som avses i punkt 4 inom den tidsfrist som fastställts av det ansvariga utskottet.

6.   Alla yttranden och ändringsförslag som antagits av det rådgivande utskottet ska återges i det ansvariga utskottets betänkande.

7.   Rådgivande utskott i den mening som avses i denna artikel får inte lägga fram ändringsförslag för behandling i parlamentet.

8.   Ordföranden och föredraganden i det rådgivande utskottet ska inbjudas att i en rådgivande roll delta i det ansvariga utskottets sammanträden om det rör sig om ett ärende av gemensamt intresse.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy