Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. lapkričio mėn.
EPUB 149kPDF 788k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

IV ANTRAŠTINĖ DALIS : VEIKLOS SKAIDRUMAS

122 straipsnis : Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais

1.   Visi Sąjungos piliečiai ir visi fiziniai ar juridiniai asmenys, gyvenantys ar turintys registruotą buveinę valstybėje narėje, turi teisę susipažinti su Parlamento dokumentais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį. Tokia teisė susipažinti su dokumentais suteikiama atsižvelgiant į Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 išdėstytus principus, sąlygas ir apribojimus.

Teisė susipažinti su Parlamento dokumentais, kiek tai įmanoma, tuo pačiu būdu suteikiama ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims.

2.   Kalbant apie teisę susipažinti su dokumentais, sąvoka „Parlamento dokumentai“ reiškia bet kokį Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 3 straipsnio a punkte apibrėžtą dokumentą, kurį parengė ar gavo Parlamento vadovybės nariai pagal I antraštinės dalies 2 skyrių, Parlamento valdymo organai, komitetai ir tarpparlamentinės delegacijos arba Parlamento generalinis sekretoriatas.

Pagal Europos Parlamento narių statuto 4 straipsnį, atskirų Parlamento narių ar frakcijų parengti dokumentai, kai kalbama apie teisę susipažinti su dokumentais, laikomi Parlamento dokumentais tik tuo atveju, jei jie buvo pateikti šių Darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

Biuras nustato taisykles, kuriomis užtikrinama, kad visi Parlamento dokumentai būtų registruojami.

3.   Parlamentas parengia viešo Parlamento dokumentų registro interneto svetainę. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 teisėkūros ir tam tikri kitų kategorijų dokumentai pateikiami Parlamento viešo registro interneto svetainėje, kad su jais tiesiogiai galėtų susipažinti visuomenė. Parlamento viešo registro interneto svetainėje, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti Parlamento viešo registro interneto svetainėje, kategorijos yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Biuras ir kuris skelbiamas Parlamento viešo registro interneto svetainėje. Tame sąraše nepaminėti įvairių kategorijų dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei; tie dokumentai gali būti pateikti susipažinti pateikus rašytinę paraišką, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas Biuras tvirtina taisykles, reglamentuojančias galimybę susipažinti su dokumentais, kurios skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Biuras nusprendžia, kas bus atsakingas už pirminių paraiškų tvarkymą (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 7 straipsnis) ir sprendimų dėl kartotinių paraiškų (to reglamento 8 straipsnis) ir dėl paraiškų dėl galimybės susipažinti su slapto pobūdžio dokumentais (to reglamento 9 straipsnis) priėmimą.

5.   Vienas iš Parlamento pirmininko pavaduotojų yra atsakingas už paraiškų dėl galimybės susipažinti su dokumentais tvarkymo priežiūrą.

6.   Biuras patvirtina metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnio 1 dalyje.

7.   Atsakingas Parlamento komitetas reguliariai tikrina, ar Parlamento veikla vykdoma skaidriai, ir pateikia Parlamentui ataskaitą su savo išvadomis ir rekomendacijomis.

Atsakingas komitetas taip pat gali nagrinėti ir įvertinti kitų institucijų ir agentūrų patvirtintas ataskaitas pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnį.

8.   Pirmininkų sueiga paskiria Parlamento atstovus tarpinstituciniame komitete, įsteigtame pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 15 straipsnio 2 dalį.

Atnaujinta: 2023 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika