Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - november 2023
EPUB 155kPDF 739k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
Verzia, ktorá nadobudne platnosť 16. júla 2024 PDF

HLAVA IV : TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI

Článok 122 : Prístup verejnosti k dokumentom

1.   Každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom Parlamentu v súlade s článkom 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takýto prístup k dokumentom Parlamentu musí byť v súlade so zásadami, podmienkami a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Prístup k dokumentom Parlamentu sa podľa možností umožní rovnakým spôsobom aj iným fyzickým či právnickým osobám.

2.   Na účely prístupu k dokumentom sa dokumentmi Parlamentu rozumie každý obsah v zmysle článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktorý vypracovali alebo ktorý bol doručený držiteľom najvyšších funkcií v Parlamente v zmysle hlavy I, kapitoly 2 tohto rokovacieho poriadku, riadiacim orgánom Parlamentu, výborom alebo medziparlamentným delegáciám alebo sekretariátu Parlamentu.

V súlade s článkom 4 štatútu poslancov Európskeho parlamentu sú dokumenty vypracované jednotlivými poslancami alebo politickými skupinami dokumentmi Parlamentu na účely prístupu k dokumentom, iba ak sú predložené v súlade s rokovacím poriadkom.

Predsedníctvo stanoví pravidlá na zabezpečenie evidencie všetkých dokumentov Parlamentu.

3.   Parlament vytvorí internetovú stránku s verejným registrom dokumentov Parlamentu. Legislatívne dokumenty a niektoré iné kategórie dokumentov sa v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001 sprístupnia priamo cez internetovú stránku Parlamentu s verejným registrom. Odkazy na iné dokumenty Parlamentu sa tiež podľa možností uvedú na internetovej stránke s verejným registrom Parlamentu.

Kategórie dokumentov, ktoré majú byť priamo prístupné prostredníctvom internetovej stránky Parlamentu s verejným registrom, sa uvedú v zozname prijatom Predsedníctvom a zverejnenom na internetovej stránke Parlamentu s verejným registrom. Tento zoznam neobmedzuje právo prístupu k dokumentom nezahrnutým v kategóriách uvedených v zozname; tieto dokumenty sa môžu sprístupniť na základe písomnej žiadosti v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001.

Predsedníctvo prijme pravidlá týkajúce sa prístupu k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktoré sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Predsedníctvo určí orgány zodpovedné za vybavovanie prvých žiadostí (článok 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001) a prijímanie rozhodnutí, ktoré sa týkajú opakovaných žiadostí (článok 8 uvedeného nariadenia) a žiadostí o prístup k citlivým dokumentom (článok 9 uvedeného nariadenia).

5.   V pôsobnosti jedného z podpredsedov Parlamentu je dohľad nad zaobchádzaním so žiadosťami o prístup k dokumentom.

6.   Predsedníctvo prijme výročnú správu uvedenú v článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

7.   Príslušný výbor Parlamentu pravidelne skúma transparentnosť činností Parlamentu a predkladá správu so svojimi závermi a odporúčaniami plénu.

Príslušný výbor môže tiež preskúmať a hodnotiť správy prijaté inými inštitúciami a agentúrami v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

8.   Konferencia predsedov vymenuje zástupcov Parlamentu v medziinštitucionálnom výbore vytvorenom v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Posledná úprava: 24. októbra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia