Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - listopad 2023
EPUB 159kPDF 754k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
Znění, které vstoupí v platnost dne 16. července 2024 PDF

HLAVA IV : TRANSPARENTNOST ČINNOSTÍ

Článek 123 : Vstup do Parlamentu

1.   Průkazy opravňující ke vstupu do Parlamentu jsou poslancům, bývalým poslancům, jejich asistentům a třetím osobám vydávány v souladu s pravidly, které stanovilo předsednictvo. Tato pravidla rovněž upravují používání a odnímání průkazů ke vstupu.

2.   Průkazy se nevydávají osobám z okruhu poslance, na které se vztahuje interinstitucionální dohoda o povinném rejstříku transparentnosti.

3.   Subjekty zapsané v rejstříku transparentnosti a jejich zástupci, kterým byly vydány dlouhodobé průkazy ke vstupu do Evropského parlamentu, musí dodržovat:

–   kodex chování zapsaných subjektů, který je přílohou interinstitucionální dohody;

–   postupy a další povinnosti, jež stanoví interinstitucionální dohoda; a

–   prováděcí ustanovení k tomuto článku.

Aniž je dotčeno uplatňování obecných pravidel pro odebrání nebo dočasné zneplatnění dlouhodobých průkazů ke vstupu a pokud nejsou závažné důvody pro opačný postup, generální tajemník se souhlasem kvestorů odebere nebo zneplatní dlouhodobé průkazy ke vstupu, pokud byl držitel průkazu vyškrtnut z rejstříku transparentnosti kvůli porušení kodexu chování osob zapsaných v rejstříku, závažným způsobem porušil povinnosti stanovené v tomto odstavci nebo se bez dostatečného odůvodnění odmítl zúčastnit slyšení nebo schůze výboru, na něž byl formálně pozván, nebo spolupracovat s vyšetřovacím výborem.

4.   Kvestoři mohou stanovit, v jakém rozsahu se kodex chování uvedený v odstavci 3 uplatní na osoby, které jsou držiteli dlouhodobého průkazu ke vstupu, ale nespadají do oblasti působnosti interinstitucionální dohody.

5.   Předsednictvo na návrh generálního tajemníka přijme nezbytná opatření s cílem používat rejstřík transparentnosti v souladu s ustanoveními interinstitucionální dohody.

Poslední aktualizace: 25. října 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí