Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Marraskuu 2023
EPUB 149kPDF 670k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA IV : AVOIMUUS JA SEURATTAVUUS

123 artikla : Pääsy parlamentin tiloihin

1.   Jäsenille, entisille jäsenille, jäsenten avustajille ja kolmansille osapuolille myönnetään kulkuluvat puhemiehistön vahvistamien sääntöjen perusteella. Kyseisissä säännöissä määrätään myös kulkulupien käytöstä ja peruuttamisesta.

2.   Kulkulupia ei myönnetä jäsenen lähipiiriin kuuluville henkilöille, jotka kuuluvat pakollisesta avoimuusrekisteristä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen soveltamisalaan.

3.   Avoimuusrekisteriin merkittyjen yhteisöjen ja niiden edustajien, joille on myönnetty pitkäaikainen kulkulupa Euroopan parlamenttiin, on noudatettava

–   toimielinten välisen sopimuksen liitteenä olevaa rekisteröityneiden hyvää edunvalvontatapaa;

–   toimielinten välisessä sopimuksessa määritettyjä menettelyjä ja muita velvollisuuksia; ja

–   tämän artiklan soveltamista koskevia määräyksiä.

Ellei ole merkittäviä perusteita toimia toisin, pääsihteeri peruuttaa pitkäaikaisen kulkuluvan kvestorien luvalla kokonaan tai väliaikaisesti, kun sen haltija on poistettu avoimuusrekisteristä rekisteröityneiden hyvän edunvalvontatavan rikkomisen vuoksi, kun hän on vakavasti laiminlyönyt tässä kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia tai kun hän on ilman riittäviä perusteita kieltäytynyt noudattamasta virallista kehotusta saapua kuulemiseen tai valiokunnan kokoukseen tai tehdä yhteistyötä tutkintavaliokunnan kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pitkäaikaisten kulkulupien peruuttamista tai väliaikaista peruuttamista koskevien yleisten sääntöjen soveltamista.

4.   Kvestorit voivat määrittää, missä määrin 3 kohdassa tarkoitettua hyvää edunvalvontatapaa sovelletaan henkilöihin, joilla on pitkäaikainen kulkulupa, mutta joihin ei sovelleta toimielinten välistä sopimusta.

5.   Puhemiehistö toteuttaa pääsihteerin ehdotuksesta tarvittavat toimet avoimuusrekisterin käyttöönottamiseksi toimielinten välisen sopimuksen määräysten mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö