Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Samhain 2023
EPUB 159kPDF 726k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL IV : TRÉDHEARCACHT GNÓ

Riail 123 : Rochtain ar an bParlaimint

1.   Déanfar suaitheantais rochtana a eisiúint d’Fheisirí, d’iar-Fheisirí, do chúntóirí Feisirí agus do thríú daoine ar bhonn na rialacha arna leagan síos ag an mBiúró. Déanfaidh na rialacha sin rialú ar úsáid agus ar tharraingt siar suaitheantas rochtana.

2.   Ní eiseofar suaitheantais do dhaoine aonair laistigh de lucht coimhdeachta Feisire a thagann faoi raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach.

3.   Ní mór d’eintitis a chuirtear isteach sa chlár trédhearcachta, agus a n-ionadaithe ar eisíodh suaitheantais dóibh lena dtugtar rochtain fhadtéarmach ar Pharlaimint na hEorpa, an méid seo a leanas a urramú:

–   an Cód Iompair do Chláraithe a ghabhann mar iarscríbhinn leis an gComhaontú Idirinstitiúideach;

–   na nósanna imeachta agus na hoibleagáidí eile a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach; agus

–   na forálacha lena gcuirtear an Riail seo i bhfeidhm.

Gan dochar d’infheidhmeacht na rialacha ginearálta lena rialaítear tarraingt siar nó díghníomhú sealadach a dhéanamh ar shuaitheantais lena dtugtar rochtain fhadtéarmach, agus murab ann d’argóintí suntasacha dá mhalairt, déanfaidh an tArdrúnaí, le húdarú na gCaestóirí, tarraingt siar nó díghníomhú sealadach ar shuaitheantais lena dtugtar rochtain fhadtéarmach i gcás ina ndearnadh a shealbhóir a chosc ón gclár trédhearcachta de bharr sárú ar an gCód Iompar do Chláraithe, ina raibh an sealbhóir ciontach as sárú ar oibleagáidí arna leagan síos sa mhír seo, nó inar dhiúltaigh an sealbhóir, gan údar leordhóthanach a thabhairt, toghairm fhoirmiúil chun freastal ar éisteacht nó ar chruinniú coiste a chomhlíonadh nó inar dhiúltaigh sé nó sí comhoibriú le coiste fiosrúcháin.

4.   Féadfaidh na Caestóirí a chinneadh a mhéid atá an Cód Iompair dá dtagraítear i mír 3 infheidhme maidir le daoine nach dtagann faoi réim raon feidhme an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh ach ar daoine iad a bhfuil suaitheantas lena dtugtar rochtain fhadtéarmach acu.

5.   I gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh, déanfaidh an Biúró, ag gníomhú dó ar thogra ón Ard-Rúnaí, na bearta a leagan síos a bheidh riachtanach chun an clár sin a chur chun feidhme.

An nuashonrú is déanaí: 24 Deireadh Fómhair 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais