Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. lapkričio mėn.
EPUB 149kPDF 788k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS
Versija, kuri įsigalios 2024 m. liepos 16 d. PDF

IV ANTRAŠTINĖ DALIS : VEIKLOS SKAIDRUMAS

123 straipsnis : Galimybė patekti į Parlamento pastatus

1.   Parlamento nariams, buvusiems Parlamento nariams, Parlamento narių padėjėjams ir tretiesiems asmenims leidimai įeiti į pastatus išduodami remiantis Biuro nustatytomis taisyklėmis. Tomis taisyklėmis taip pat reglamentuojamas leidimų įeiti į pastatus naudojimas ir panaikinimas.

2.   Leidimai įeiti į pastatus neišduodami Parlamento nario aplinkai priklausantiems asmenims, patenkantiems į Tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro taikymo sritį.

3.   Į skaidrumo registrą įrašyti subjektai ir jų atstovai, kuriems yra išduoti ilgalaikiai leidimai įeiti į Europos Parlamento pastatus, privalo laikytis:

–   Įregistruotųjų subjektų elgesio kodekso, pridėto prie Tarpinstitucinio susitarimo,

–   Tarpinstituciniu susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų pareigų ir

–   šio straipsnio įgyvendinimo nuostatų.

Nedarant poveikio bendrųjų taisyklių dėl ilgalaikių leidimų įeiti į pastatus panaikinimo arba laikino deaktyvavimo taikymui, generalinis sekretorius, gavęs kvestorių leidimą, panaikina arba deaktyvuoja ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, jei jo turėtojas pašalinamas iš skaidrumo registro dėl Registruotojų elgesio kodekso pažeidimo, rimtai pažeidžia šioje dalyje nustatytus reikalavimus arba be pakankamo pagrindimo nepaklusta oficialiam kvietimui dalyvauti klausyme ar komiteto posėdyje arba bendradarbiauti su tyrimo komitetu, nebent būtų svarių priežasčių tokio leidimo neatimti.

4.   Kvestoriai gali apibrėžti, kaip 3 dalyje nurodytas Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į Tarpinstitucinio susitarimo taikymo sritį.

5.   Biuras, generaliniam sekretoriui pasiūlius, laikydamasis Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų, nustato priemones, būtinas skaidrumo registrui įgyvendinti.

Atnaujinta: 2023 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika