Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - november 2023
EPUB 155kPDF 739k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
Verzia, ktorá nadobudne platnosť 16. júla 2024 PDF

HLAVA IV : TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI

Článok 123 : Prístup do Parlamentu

1.   Preukazy oprávňujúce na vstup sa poslancom, bývalým poslancom, asistentom poslancov a tretím osobám vydávajú na základe predpisov stanovených Predsedníctvom. Uvedenými predpismi sa takisto riadi používanie a odoberanie preukazov oprávňujúcich na vstup.

2.   Preukazy sa nevydávajú jednotlivcom sprevádzajúcim poslancov, na ktorých sa vzťahuje Medziinštitucionálna dohoda o povinnom registri transparentnosti.

3.   Subjekty zapísané do registra transparentnosti a ich zástupcovia, ktorým boli vydané preukazy oprávňujúce na dlhodobý vstup do Parlamentu, musia dodržiavať:

–   kódex správania zaregistrovaných subjektov pripojený k medziinštitucionálnej dohode,

–   postupy a ďalšie povinnosti stanovené v medziinštitucionálnej dohode, a

–   ustanovenia o uplatňovaní tohto článku.

Bez toho, aby bola dotknutá uplatniteľnosť všeobecných pravidiel, ktorými sa riadi odobratie alebo dočasné zablokovanie preukazov oprávňujúcich na dlhodobý vstup, a pokiaľ proti tomu neexistujú závažné argumenty, generálny tajomník s povolením kvestorov odoberie alebo zablokuje preukaz oprávňujúci na  dlhodobý vstup, ak bol držiteľ preukazu vyškrtnutý z registra transparentnosti z dôvodu porušenia kódexu správania zaregistrovaných subjektov, alebo ak sa dopustil závažného porušenia povinností stanovených v tomto odseku, alebo bez toho, aby poskytol dostatočné odôvodnenie, odmietol vyhovieť formálnemu predvolaniu na vypočutie alebo schôdzu  výboru alebo spolupracovať s vyšetrovacím výborom.

4.   Kvestori môžu stanoviť, do akej miery sa kódex správania uvedený v odseku 3 vzťahuje na osoby, na ktoré sa nevzťahuje medziinštitucionálna dohoda, i keď sú držiteľmi preukazu oprávňujúceho na dlhodobý vstup.

5.   Predsedníctvo, konajúc na základe návrhu generálneho tajomníka, stanoví opatrenia potrebné na účely zavedenia registra transparentnosti v súlade s ustanoveniami medziinštitucionálnej dohody.

Posledná úprava: 24. októbra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia