Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - November 2023
EPUB 149kPDF 677k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING IV : ÖPPENHET OCH INSYN

Artikel 123 : Tillträde till parlamentet

1.   Passerkort för ledamöter, före detta ledamöter, ledamotsassistenter och personer utifrån ska utfärdas på grundval av de bestämmelser som fastställts av presidiet. Dessa bestämmelser ska också reglera användning och indragning av passerkort.

2.   Passerkort får inte utfärdas till en ledamots enskilda medarbetare om dessa omfattas av det interinstitutionella avtalet om ett obligatoriskt öppenhetsregister.

3.   Enheter som finns med i öppenhetsregistret och deras företrädare som försetts med passerkort med lång giltighetstid för tillträde till Europaparlamentet måste följa

–   den uppförandekod för registrerade som utgör en bilaga till det interinstitutionella avtalet,

–   de förfaranden och övriga skyldigheter som fastställs i det interinstitutionella avtalet, och

–   genomförandebestämmelserna till denna artikel.

Utan att det påverkar tillämpligheten av de allmänna bestämmelserna om indragning eller tillfällig avaktivering av passerkort med lång giltighetstid, och såvida det inte finns starka skäl som talar emot det, ska generalsekreteraren med kvestorernas tillstånd dra in eller avaktivera ett passerkort med lång giltighetstid om innehavaren har strukits från öppenhetsregistret på grund av överträdelse av uppförandekoden för registrerade, allvarligt åsidosatt de skyldigheter som fastställs i denna punkt eller utan att ha lämnat en tillfredsställande motivering vägrat att hörsamma en formell kallelse till en utfrågning eller ett utskottssammanträde eller att samarbeta med en undersökningskommitté.

4.   Kvestorerna får fastställa i vilken mån den uppförandekod som avses i punkt 3 är tillämplig på personer som, trots att de innehar passerkort med lång giltighetstid, inte omfattas av det interinstitutionella avtalets tillämpningsområde.

5.   Presidiet ska på förslag av generalsekreteraren fastställa de åtgärder som behövs för att införa öppenhetsregistret, i överensstämmelse med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy