Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - november 2023
EPUB 155kPDF 739k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
Verzia, ktorá nadobudne platnosť 16. júla 2024 PDF

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 124 : Voľba predsedu Komisie

1.   Po navrhnutí kandidáta na predsedu Komisie Európskou radou predseda Parlamentu požiada kandidáta, aby vystúpil pred Parlamentom s vyhlásením a predstavil svoje politické smerovanie. Po vyhlásení nasleduje rozprava.

Na účasť v rozprave sa prizve Európska rada.

2.   V súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii Parlament zvolí predsedu Komisie väčšinou hlasov všetkých svojich poslancov.

Hlasuje sa v tajnom hlasovaní.

3.   Ak Parlament kandidáta zvolí, predseda Parlamentu o tejto skutočnosti informuje Radu, a zároveň ju požiada,  ako aj zvoleného predsedu Komisie, aby po vzájomnej dohode navrhli kandidátov na jednotlivé posty členov Komisie.

4.   Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, predseda Parlamentu vyzve Európsku radu, aby do jedného mesiaca navrhla nového kandidáta do volieb v súlade s tým istým postupom.

Posledná úprava: 24. októbra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia