Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - listopad 2023
EPUB 159kPDF 754k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
Znění, které vstoupí v platnost dne 16. července 2024 PDF

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 5 : USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 144 : Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

1.   Výbor, meziparlamentní delegace, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty mohou písemně požádat předsedu o konání rozpravy v naléhavém případě porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

2.   Konference předsedů sestaví seznam témat, která mají být zařazena do konečného návrhu pořadu jednání příští rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, na základě žádostí uvedených v odstavci 1 a v souladu s ustanoveními přílohy IV. Celkem nesmějí být na pořad jednání zařazena více než tři témata včetně podkapitol.

V souladu s článkem 158 může Parlament upustit od projednávání tématu, které má být předmětem rozpravy, a nahradit jej v rozpravě tématem, které původně nebylo na pořadu. Návrhy usnesení o vybraných tématech může předložit výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty do večera dne, kdy se přijímá pořad jednání. Předseda stanoví přesnou lhůtu pro předkládání takových návrhů usnesení.

3.   Celková řečnická doba pro politické skupiny a nezařazené poslance se stanoví v souladu s postupem stanoveným v čl. 171 odst. 5 a 6, v rámci nejdelší možné doby pro rozpravu, tj. 60 minut pro dílčí zasedání.

Jakákoli doba zbývající po přednesení návrhu usnesení a řečnické doby přidělené pro případné příspěvky Komise a Rady se rozdělí mezi politické skupiny a nezařazené poslance.

4.   Na konci rozpravy se přikročí okamžitě k hlasování. Článek 194 týkající se vysvětlení hlasování se nepoužije.

Hlasování podle tohoto článku mohou být konána najednou na odpovědnost předsedy a Konference předsedů.

5.   Jsou-li předloženy dva nebo více návrhů usnesení o tomtéž tématu, použije se postup stanovený v čl. 132 odst. 4 a 5.

6.   Předseda Parlamentu a předsedové politických skupin mohou rozhodnout o tom, že o návrhu usnesení se má hlasovat bez rozpravy. Toto rozhodnutí vyžaduje jednomyslnou dohodu všech předsedů politických skupin.

Ustanovení článku 198 se nevztahuje na návrhy usnesení zařazené na pořad jednání k rozpravě o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu.

Návrhy usnesení mohou být předloženy k rozpravě o porušování lidských práv, demokracie a právního státu až poté, co byl přijat seznam témat k projednání. Návrhy usnesení, které nelze projednat v rámci doby vymezené pro rozpravu, se neberou v potaz. Totéž platí pro návrhy usnesení, u nichž se na základě žádosti podle čl. 178 odst. 3 zjistí, že není dosaženo usnášeníschopnosti. Autoři mají právo předložit takové návrhy znovu buď k projednání ve výboru podle článku 143, nebo k rozpravě o porušování lidských práv, demokracie a právního státu na příštím dílčím zasedání.

Žádné téma nemůže být zařazeno na pořad jednání k rozpravě o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu, je-li již zařazeno na pořad jednání dílčího zasedání.

Jednací řád neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo společnou rozpravu k návrhu usnesení předloženému podle odst. 2 druhého pododstavce a ke zprávě výboru o téže věci.

Pokud je požadováno zjištění usnášeníschopnosti podle čl. 178 odst. 3, vztahuje se tato žádost pouze na návrh usnesení, o němž se má hlasovat, a nikoli na návrhy, které následují.

Poslední aktualizace: 25. října 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí