Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - November 2023
EPUB 145kPDF 675k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
Udgave, der træder i kraft den 16. juli 2024 PDF

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 144 : Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

1.   Et udvalg, en interparlamentarisk delegation, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan skriftligt anmode formanden om, at der afholdes forhandling om et uopsætteligt tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet.

2.   På grundlag af de i stk. 1 omhandlede anmodninger udarbejder Formandskonferencen i overensstemmelse med bilag IV en liste over de emner, der skal sættes på det endelige forslag til dagsorden for den næste forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet. Der kan højst opføres tre emner på dagsordenen, heri medregnet underpunkter.

Parlamentet kan i henhold til artikel 158 lade et emne udgå af forhandlingen og erstatte det med et nyt emne. Forslag til beslutning om de valgte emner kan indgives af et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest om aftenen den dag, hvor dagsordenen godkendes. Den nøjagtige frist for indgivelse af de pågældende beslutningsforslag fastsættes af formanden.

3.   Inden for den samlede varighed af sådanne forhandlinger på højst 60 minutter for hver mødeperiode fordeles den samlede taletid for de politiske grupper og for løsgængerne i henhold til artikel 171, stk. 5 og 6.

Den taletid, der er tilovers efter forelæggelse af beslutningsforslagene, samt den eventuelt aftalte taletid til Rådet og Kommissionen, fordeles mellem de politiske grupper og løsgængerne.

4.   Når forhandlingen er afsluttet, finder afstemningen straks sted. Artikel 194 om stemmeforklaringer finder ikke anvendelse.

Afstemning om beslutningsforslag indgivet i henhold til denne artikel kan på formandens og Formandskonferencens initiativ finde sted under ét.

5.   Indgives der to eller flere beslutningsforslag om samme emne, finder bestemmelserne i artikel 132, stk. 4 og 5, anvendelse.

6.   Formanden og formændene for de politiske grupper kan bestemme, at et beslutningsforslag sættes under afstemning uden forhandling. En sådan afgørelse kræver enstemmighed blandt formændene for de politiske grupper.

Bestemmelserne i artikel 198 gælder ikke for beslutningsforslag, som er opført på dagsordenen for en forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet.

Beslutningsforslag med henblik på en forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet kan først indgives, når listen over emner er blevet vedtaget. Ethvert beslutningsforslag, som ikke kan behandles inden for den tidsramme, der er afsat til forhandlingen, bortfalder. Dette gælder ligeledes for beslutningsforslag, hvor det efter anmodning herom i henhold til artikel 178, stk. 3, konstateres, at der ikke er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede. Forslagsstillerne har ret til at indgive disse beslutningsforslag på ny, så de enten kan henvises til udvalgsbehandling, jf. artikel 143, eller opføres på listen over tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet i den efterfølgende mødeperiode.

Et emne kan ikke opføres på dagsordenen for en forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, hvis det allerede er opført på dagsordenen for den pågældende mødeperiode.

Forretningsordenen giver ingen mulighed for, at et beslutningsforslag fremsat i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, behandles sammen med en udvalgsbetænkning om samme emne.

Fremsættes anmodning om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmer er til stede, jf. artikel 178, stk. 3, gælder denne anmodning kun for det beslutningsforslag, der er under afstemning, og ikke for de efterfølgende.

Seneste opdatering: 24. oktober 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik