Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - november 2023
EPUB 142kPDF 674k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM
Različica, ki bo začela veljati 16. julija 2024. PDF

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 5 : RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 144 : Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

1.   Odbor, medparlamentarna delegacija, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko v pisni obliki od predsednika zahtevajo razpravo o nujnem primeru kršitve človekovih pravic, demokracije in načela pravne države.

2.   Konferenca predsednikov na podlagi zahtev iz odstavka 1 in v skladu z določbami Priloge IV sestavi seznam zadev, ki bodo vključene v končni osnutek dnevnega reda naslednje razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Na dnevnem redu so lahko največ tri zadeve, vključno s podpoglavji.

Parlament lahko v skladu s členom 158 opusti zadevo, o kateri bi bilo treba razpravljati, in jo v razpravi nadomesti z nenačrtovano zadevo. Predloge resolucij v zvezi z izbranimi temami lahko predložijo odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, do večera tistega dne, ko je sprejet dnevni red. Natančni rok za vlaganje predlogov takšnih resolucij določi predsednik.

3.   Skupni čas za govor političnih skupin in samostojnih poslancev se dodeli v skladu s postopkom iz člena 171(5) in (6) v okviru časa za razprave, ki na posameznem delnem zasedanju ne sme presegati 60 minut.

Čas, ki ostane po upoštevanju časa za predstavitev o predlogih resolucij ter morebitnega časa za govor Komisije ali Sveta, se razdeli med politične skupine in samostojne poslance.

4.   Na koncu razprave se nemudoma glasuje. Člen 194 o obrazložitvi glasovanja se ne uporablja.

Glasovanja v skladu s tem členom se lahko opravijo skupaj, za kar sta odgovorna predsednik in konferenca predsednikov.

5.   Če je za isto zadevo vloženih dva ali več predlogov resolucij, se uporablja postopek iz člena 132(4) in (5).

6.   Predsednik in predsedniki političnih skupin lahko sklenejo, da se o predlogu resolucije glasuje brez razprave. Za tak sklep je potrebno soglasje vseh predsednikov političnih skupin.

Določbe člena 198 se ne uporabljajo za predloge resolucij, ki so uvrščeni na dnevni red za razpravo o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države.

Predlogi resolucij se za razpravo o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države vlagajo šele po sprejetju seznama zadev. Predlogi resolucij, ki jih ni mogoče obravnavati v času, namenjenemu razpravi, postanejo brezpredmetne. Enako velja za predloge resolucij, za katere se po zahtevi v skladu s členom 178(3) ugotovi, da seja ni sklepčna. Avtorji imajo pravico, da take predloge ponovno vložijo za obravnavo v odboru v skladu s členom 143 ali za razpravo o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države na naslednjem delnem zasedanju.

Zadeve ni mogoče uvrstiti na dnevni red razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države, če je že uvrščena na dnevni red istega delnega zasedanja.

V tem poslovniku ni določb, ki bi dopuščale skupno razpravo o predlogu resolucije, vloženem v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2, in poročilu odbora o istem vprašanju.

Kadar je v skladu s členom 178(3) vložena zahteva za ugotavljanje sklepčnosti, ta zahteva velja le za predlog resolucije, o katerem se bo glasovalo, ne pa za predloge, ki sledijo.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov