Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - November 2023
EPUB 149kPDF 677k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
Version som träder i kraft den 16 juli 2024 PDF

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 5 : RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 144 : Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer

1.   Ett utskott, en interparlamentarisk delegation, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får skriftligen begära att talmannen håller en debatt om ett brådskande fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer.

2.   På grundval av en sådan begäran som avses i punkt 1, och i enlighet med bestämmelserna i bilaga IV, ska talmanskonferensen upprätta en förteckning över de ämnen som ska föras upp i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista inför nästa debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer. Högst tre ämnen, inklusive underavdelningar, får föras upp på föredragningslistan.

Parlamentet får i enlighet med artikel 158 besluta att ett ämne som ska debatteras ska utgå och ersättas med ett debattämne som inte finns på föredragningslistan. Resolutionsförslag om de ämnen som valts får inges av ett utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet senast på kvällen den dag då föredragningslistan godkänns. Talmannen ska fastställa den exakta tidsfristen för ingivande av sådana resolutionsförslag.

3.   Inom ramen för maximitiden på 60 minuter per sammanträdesperiod för sådana debatter ska den totala talartiden för politiska grupper och grupplösa ledamöter fördelas i enlighet med bestämmelserna i artikel 171.5 och 171.6.

När den tid som beräknats för redogörelse för resolutionsförslag liksom även den talartid som eventuellt tilldelats kommissionen eller rådet räknats bort, ska återstående talartid fördelas mellan de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna.

4.   Omröstning ska förrättas omedelbart efter debattens slut. Artikel 194 om röstförklaringar ska inte tillämpas.

Omröstningar som förrättas enligt denna artikel får efter talmannens och talmanskonferensens beslut anordnas som en enda omröstning.

5.   Om två eller flera resolutionsförslag inges om samma ämne, ska förfarandet i artikel 132.4 och 132.5 tillämpas.

6.   Talmannen och ordförandena i de politiska grupperna får besluta att låta ett resolutionsförslag gå till omröstning utan debatt. För ett sådant beslut fordras enhällighet bland ordförandena i samtliga politiska grupper.

Bestämmelserna i artikel 198 ska inte tillämpas på resolutionsförslag som tagits upp på föredragningslistan till en debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer.

Resolutionsförslag till en debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer ska läggas fram först efter det att förteckningen över ämnen har godkänts. Alla resolutionsförslag som inte hinner behandlas inom den tidsram som avsatts för debatten bortfaller. Detsamma gäller resolutionsförslag för vilka det, efter en begäran enligt artikel 178.3, fastslås att beslutsförhet saknas. Författarna har rätt att åter lägga fram sådana förslag, antingen för behandling i utskott i enlighet med artikel 143 eller till debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer vid nästföljande sammanträdesperiod.

Ett ämne får inte tas upp på föredragningslistan till en debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer, om det redan förekommer på föredragningslistan till den sammanträdesperioden.

Det finns inte några bestämmelser i arbetsordningen som tillåter en gemensam debatt om ett resolutionsförslag som lagts fram i enlighet med punkt 2 andra stycket och ett utskottsbetänkande som avser samma fråga.

En begäran om fastställande av beslutsförhet enligt artikel 178.3 ska endast gälla för de resolutionsförslag som ska gå till omröstning och inte för efterföljande förslag.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy