Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - November 2023
EPUB 142kPDF 649k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM
16. juulil 2024. aastal jõustuv versioon PDF

XIV OSA : MUUD SÄTTED

Artikkel 241 : Parandused

1.   Kui parlamendis vastu võetud tekstis leitakse viga, esitab president asjakohasel juhul vastutavale komisjonile paranduse projekti.

2.   Kui parlamendis vastu võetud ja teiste institutsioonidega kokku lepitud tekstis leitakse viga, püüab president enne toimimist vastavalt lõikele 1 saada vajalikele parandustele nende institutsioonide nõusolek.

3.   Vastutav komisjon vaatab paranduse projekti läbi ja esitab selle parlamendile, kui ta on veendunud, et on tekkinud viga, mida on võimalik ettepandud viisil parandada.

4.   Parandus tehakse teatavaks järgmisel osaistungjärgul. Parandus loetakse heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks. Kui parandust ei kiideta heaks, saadetakse see tagasi vastutavale komisjonile. Vastutav komisjon võib esitada muudetud paranduse või menetluse lõpetada.

5.   Heakskiidetud parandused avaldatakse samal viisil nagu tekst, mida need puudutavad. Artiklit 79 kohaldatakse vajalike muudatustega.

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2024Õigusteave - Privaatsuspoliitika