Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - listopad 2023
EPUB 158kPDF 823k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU
Wersja, która wejdzie w życie z dniem 16 lipca 2024 r. PDF

TYTUŁ XIV : POSTANOWIENIA RÓŻNE

Artykuł 241 : Sprostowanie

1.   W przypadku wystąpienia błędu w dokumencie przyjętym przez Parlament Przewodniczący, w stosownych przypadkach, przekazuje projekt sprostowania właściwej komisji.

2.   W przypadku wystąpienia błędu w dokumencie przyjętym przez Parlament i uzgodnionym z innymi instytucjami, Przewodniczący, zanim postąpi zgodnie z ust. 1, dąży do osiągnięcia porozumienia z tymi instytucjami w sprawie niezbędnych zmian.

3.   Właściwa komisja rozpatruje projekt sprostowania i przedkłada go Parlamentowi, jeżeli uzna, że błąd, który wystąpił można usunąć w proponowany sposób.

4.   Sprostowanie ogłasza się na kolejnej sesji miesięcznej. Uważa się je za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie  w  liczbie  stanowiącej  co  najmniej  niski  próg  złożą  wniosek  o  poddanie  go  pod głosowanie. Jeżeli sprostowanie nie zostanie przyjęte, odsyła się je do właściwej komisji, która może zaproponować zmienione sprostowanie albo zakończyć postępowanie.

5.   Przyjęte sprostowania publikuje się w ten sam sposób jak dokument, którego dotyczą. Artykuł 79 stosuje się odpowiednio.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności