Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - November 2023
EPUB 145kPDF 675k
Øverst på sidenINDHOLDSFORTEGNELSE
 OPLYSNING TIL LÆSEREN
 KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
Udgave, der træder i kraft den 16. juli 2024 PDF

INDHOLDSFORTEGNELSE
AfsnitIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
BilagIIIIIIIVVVIVIIVIII

AFSNIT I: MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
Øverst på sidenNæste
KAPITEL 1: MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 1 : 
Europa-Parlamentet

Artikel 2 : 
Uafhængigt mandat

Artikel 3 : 
Valgs prøvelse

Artikel 4 : 
Mandatets varighed

Artikel 5 : 
Privilegier og immuniteter

Artikel 6 : 
Ophævelse af immunitet

Artikel 7 : 
Beskyttelse af privilegier og immunitet

Artikel 8 : 
Hasteforanstaltninger truffet af formanden for at sikre immunitet

Artikel 9 : 
Procedurer vedrørende immunitet

Artikel 10 : 
Adfærdsregler

Artikel 11 : 
Adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed

Artikel 12 : 
Interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Artikel 13 : 
Observatører
KAPITEL 2: HVERV

Artikel 14 : 
Midlertidig formand

Artikel 15 : 
Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser

Artikel 16 : 
Valg af formand – Åbningstale

Artikel 17 : 
Valg af næstformænd

Artikel 18 : 
Valg af kvæstorer

Artikel 19 : 
Funktionsperiode

Artikel 20 : 
Ledige poster

Artikel 21 : 
Afskedigelse
KAPITEL 3: ORGANER OG OPGAVER

Artikel 22 : 
Formandens opgaver

Artikel 23 : 
Næstformændenes opgaver

Artikel 24 : 
Præsidiets sammensætning

Artikel 25 : 
Præsidiets opgaver

Artikel 26 : 
Formandskonferencens sammensætning

Artikel 27 : 
Formandskonferencens opgaver

Artikel 28 : 
Kvæstorernes opgaver

Artikel 29 : 
Udvalgsformandskonferencen

Artikel 30 : 
Delegationsformandskonferencen

Artikel 31 : 
Fortsat varetagelse af hverv i forbindelse med nyvalg til Parlamentet

Artikel 32 : 
Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt
KAPITEL 4: POLITISKE GRUPPER

Artikel 33 : 
Dannelse og opløsning af politiske grupper

Artikel 34 : 
De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

Artikel 35 : 
Tværpolitiske grupper

Artikel 35a : 
Uofficielle grupperinger

Artikel 36 : 
Løsgængere

Artikel 37 : 
Fordeling af pladserne i mødesalen

AFSNIT II: LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: LOVGIVNINGSPROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 38 : 
Årlig programmering

Artikel 39 : 
Overholdelse af grundlæggende rettigheder

Artikel 40 : 
Kontrol af retsgrundlag

Artikel 41 : 
Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser og tillæggelse af gennemførelsesbeføjelser

Artikel 42 : 
Kontrol af finansiel forenelighed

Artikel 43 : 
Undersøgelse af overholdelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

Artikel 44 : 
Underretning af Parlamentet og dets adgang til dokumenter

Artikel 45 : 
Repræsentation af Parlamentet i samlinger i Rådet

Artikel 46 : 
Parlamentets ret til at fremsætte forslag

Artikel 47 : 
Anmodninger til Kommissionen om forelæggelse af forslag

Artikel 48 : 
Behandling af juridisk bindende retsakter

Artikel 49 : 
Fremskyndelse af lovgivningsprocedurer

Artikel 50 : 
Lovgivningsprocedurer vedrørende initiativer fra andre institutioner end Kommissionen eller fra medlemsstater
KAPITEL 2: PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 51 : 
Lovgivningsmæssige betænkninger

Artikel 52 : 
Forenklet procedure

Artikel 53 : 
Ikke-lovgivningsmæssige betænkninger

Artikel 54 : 
Initiativbetænkninger

Artikel 55 : 
Udarbejdelse af betænkninger

Artikel 56 : 
Udvalgsudtalelser

Artikel 57 : 
Procedure med associerede udvalg

Artikel 58 : 
Fælles udvalgsprocedure
KAPITEL 3: ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - FØRSTEBEHANDLING

Artikel 59 : 
Afstemning i Parlamentet – førstebehandling

Artikel 60 : 
Henvisning til fornyet behandling i det korresponderende udvalg

Artikel 61 : 
Fornyet forelæggelse for Parlamentet

Artikel 62 : 
Aftale ved førstebehandlingen
AFDELING 2 - ANDENBEHANDLING

Artikel 63 : 
Meddelelse af Rådets holdning

Artikel 64 : 
Forlængelse af frister

Artikel 65 : 
Behandling i det korresponderende udvalg

Artikel 66 : 
Forelæggelse for Parlamentet

Artikel 67 : 
Afstemning i Parlamentet – andenbehandling

Artikel 68 : 
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag til Rådets holdning

Artikel 69 : 
Aftale ved andenbehandlingen
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER SOM LED I DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE

Artikel 70 : 
Generelle bestemmelser

Artikel 71 : 
Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling

Artikel 72 : 
Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling

Artikel 73 : 
Forhandlinger forud for Parlamentets andenbehandling

Artikel 74 : 
Forhandlingsprocessen
AFDELING 4 - FORLIGSPROCEDURE OG TREDJEBEHANDLING

Artikel 75 : 
Forlængelse af frister

Artikel 76 : 
Indkaldelse af Forligsudvalget

Artikel 77 : 
Delegationen til Forligsudvalget

Artikel 78 : 
Fælles udkast
AFDELING 5 - PROCEDURENS AFSLUTNING

Artikel 79 : 
Undertegnelse og offentliggørelse af vedtagne retsakter
KAPITEL 4: SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HØRINGSPROCEDUREN

Artikel 80 : 
Ændret forslag til bindende retsakter

Artikel 81 : 
Kommissionens holdning til ændringsforslagene

Artikel 82 : 
Afstemning i Parlamentet

Artikel 83 : 
Opfølgning af Parlamentets holdning

Artikel 84 : 
Fornyet forelæggelse for Parlamentet
KAPITEL 5: KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER

Artikel 85 : 
Almindelig traktatrevision

Artikel 86 : 
Forenklet traktatrevision

Artikel 87 : 
Tiltrædelsestraktater

Artikel 88 : 
Udtrædelse af Unionen

Artikel 89 : 
En medlemsstats overtrædelse af grundlæggende principper og værdier

Artikel 90 : 
Parlamentets sammensætning

Artikel 91 : 
Forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne
KAPITEL 6: BUDGETPROCEDURER

Artikel 92 : 
Flerårig finansiel ramme

Artikel 93 : 
Den årlige budgetprocedure

Artikel 94 : 
Parlamentets holdning til budgetforslaget

Artikel 95 : 
Budgetforlig

Artikel 96 : 
Endelig vedtagelse af budgettet

Artikel 97 : 
Ordningen med de foreløbige tolvtedele

Artikel 98 : 
Gennemførelse af budgettet

Artikel 99 : 
Decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse

Artikel 100 : 
Andre dechargeprocedurer

Artikel 101 : 
Interinstitutionelt samarbejde
KAPITEL 7: INTERNE BUDGETPROCEDURER

Artikel 102 : 
Parlamentets budgetoverslag

Artikel 103 : 
Procedure for udarbejdelse af Parlamentets budgetoverslag

Artikel 104 : 
Beføjelse til at indgå og afvikle udgiftsforpligtelser, at godkende regnskaber og at give decharge
KAPITEL 8: GODKENDELSESPROCEDURE

Artikel 105 : 
Godkendelsesprocedure
KAPITEL 9: ANDRE PROCEDURER

Artikel 106 : 
Høringsprocedure om undtagelser fra indførelse af euroen som valuta

Artikel 106a : 
Procedure for fastlæggelse af Parlamentets holdning til oprettelse eller udvidelse af EU-trustfonde for foranstaltninger udadtil

Artikel 107 : 
Procedurer vedrørende dialogen på arbejdsmarkedet

Artikel 108 : 
Procedurer vedrørende kontrol med påtænkte frivillige aftaler

Artikel 109 : 
Kodifikation

Artikel 110 : 
Omarbejdning
KAPITEL 10: DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 111 : 
Delegerede retsakter

Artikel 112 : 
Gennemførelsesretsakter og gennemførelsesforanstaltninger

Artikel 113 : 
Behandling efter proceduren med associerede udvalg eller efter proceduren med fælles udvalgsmøder

AFSNIT III: EKSTERNE RELATIONER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: INTERNATIONALE AFTALER

Artikel 114 : 
Internationale aftaler

Artikel 115 : 
Foreløbig anvendelse eller suspension af anvendelse af internationale aftaler eller fastlæggelse af Unionens holdning i et organ, der er nedsat i henhold til en international aftale
KAPITEL 2: UNIONENS EKSTERNE REPRÆSENTATION OG FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Artikel 116 : 
Særlige repræsentanter

Artikel 117 : 
International repræsentation
KAPITEL 3: HENSTILLINGER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL

Artikel 118 : 
Henstillinger om Unionens eksterne politikker

Artikel 119 : 
Høring og underretning af Parlamentet i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Artikel 120 : 
Krænkelse af menneskerettighederne

AFSNIT IV: GENNEMSIGTIGHED I ARBEJDET
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 121 : 
Gennemsigtighed i Parlamentets arbejde

Artikel 122 : 
Aktindsigt

Artikel 123 : 
Adgang til Parlamentet

AFSNIT V: FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: UDNÆVNELSER

Artikel 124 : 
Valg af formand for Kommissionen

Artikel 125 : 
Valg af Kommissionen

Artikel 126 : 
Flerårig programmering

Artikel 127 : 
Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen

Artikel 128 : 
Udnævnelse af dommere og generaladvokater ved Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 129 : 
Udnævnelse af Revisionsrettens medlemmer

Artikel 130 : 
Udnævnelse af medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion

Artikel 131 : 
Udnævnelser til de økonomiske styringsorganer
KAPITEL 2: REDEGØRELSER

Artikel 132 : 
Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

Artikel 133 : 
Redegørelser for Kommissionens afgørelser

Artikel 134 : 
Redegørelser fra Revisionsretten

Artikel 135 : 
Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank
KAPITEL 3: FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 136 : 
Forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling

Artikel 137 : 
Spørgetid

Artikel 138 : 
Forespørgsler til skriftlig besvarelse

Artikel 139 : 
Større forespørgsler til skriftlig besvarelse

Artikel 140 : 
Forespørgsler til Den Europæiske Centralbank til skriftlig besvarelse

Artikel 141 : 
Forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme
KAPITEL 4: BERETNINGER OG RAPPORTER FRA ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 142 : 
Årsberetninger samt andre beretninger og rapporter fra andre institutioner eller organer
KAPITEL 5: BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 143 : 
Beslutningsforslag

Artikel 144 : 
Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
KAPITEL 6: HØRING AF ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER

Artikel 145 : 
Høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Artikel 146 : 
Høring af Regionsudvalget

Artikel 147 : 
Anmodninger til EU-agenturer
KAPITEL 7: INTERINSTITUTIONELLE AFTALER

Artikel 148 : 
Interinstitutionelle aftaler
KAPITEL 8: SØGSMÅL VED DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL

Artikel 149 : 
Søgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol

AFSNIT VI: FORBINDELSERNE MED DE NATIONALE PARLAMENTER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 150 : 
Udveksling af information, kontakter og faciliteter

Artikel 151 : 
Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (COSAC)

Artikel 152 : 
Parlamentskonferencer

AFSNIT VII: SESSIONER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 153 : 
Valgperiode, sessioner, mødeperioder, møder

Artikel 154 : 
Indkaldelse af Parlamentet

Artikel 155 : 
Mødested

Artikel 156 : 
Medlemmernes deltagelse i møder
KAPITEL 2: TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 157 : 
Forslag til dagsorden

Artikel 158 : 
Godkendelse og ændring af dagsordenen

Artikel 159 : 
Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling

Artikel 160 : 
Kortfattet forelæggelse

Artikel 161 : 
Ekstraordinær forhandling

Artikel 162 : 
Forhandling om et aktuelt spørgsmål på anmodning fra en politisk gruppe

Artikel 163 : 
Uopsættelighed

Artikel 164 : 
Forhandling under ét

Artikel 165 : 
Frister
KAPITEL 3: ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 166 : 
Adgang til mødesalen

Artikel 167 : 
Sprog

Artikel 168 : 
Overgangsbestemmelse

Artikel 169 : 
Omdeling af dokumenter

Artikel 170 : 
Elektronisk behandling af dokumenter

Artikel 171 : 
Fordeling af taletiden og talerliste

Artikel 172 : 
Indlæg af et minuts varighed

Artikel 173 : 
Personlige bemærkninger

Artikel 174 : 
Forebyggelse af obstruktion
KAPITEL 4: FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF OVERTRÆDELSE AF ADFÆRDSREGLERNE

Artikel 175 : 
Øjeblikkelige forholdsregler

Artikel 176 : 
Sanktioner

Artikel 177 : 
Interne klagemuligheder
KAPITEL 5: BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 178 : 
Beslutningsdygtighed

Artikel 179 : 
Tærskler

Artikel 180 : 
Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag

Artikel 181 : 
Formelle betingelser for behandling af ændringsforslag

Artikel 182 : 
Afstemningsprocedure

Artikel 183 : 
Afstemningsrækkefølge

Artikel 184 : 
Filtrering i udvalg af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet

Artikel 185 : 
Delt afstemning

Artikel 186 : 
Stemmeret

Artikel 187 : 
Afstemning

Artikel 188 : 
Endelig afstemning

Artikel 189 : 
Stemmelighed

Artikel 190 : 
Afstemning ved navneopråb

Artikel 191 : 
Hemmelig afstemning

Artikel 192 : 
Anvendelse af elektronisk afstemningsanlæg

Artikel 193 : 
Uoverensstemmelser vedrørende afstemningen

Artikel 194 : 
Stemmeforklaringer
KAPITEL 6: BEMÆRKNINGER OG INDLÆG TIL FORRETNINGSORDENEN

Artikel 195 : 
Bemærkninger til forretningsordenen

Artikel 196 : 
Indlæg til forretningsordenen

Artikel 197 : 
(Ændring)

Artikel 198 : 
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

Artikel 199 : 
Afslutning af forhandlingen

Artikel 200 : 
Udsættelse af forhandlingen eller afstemningen

Artikel 201 : 
Afbrydelse eller hævelse af mødet
KAPITEL 7: MØDEREFERATER

Artikel 202 : 
Protokol

Artikel 203 : 
Vedtagne tekster

Artikel 204 : 
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Artikel 205 : 
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne

AFSNIT VIII: UDVALG OG DELEGATIONER
Øverst på sidenNæsteForrige
KAPITEL 1: UDVALG

Artikel 206 : 
Nedsættelse af stående udvalg

Artikel 207 : 
Særlige udvalg

Artikel 208 : 
Undersøgelsesudvalg

Artikel 209 : 
Udvalgenes sammensætning

Artikel 210 : 
Udvalgenes opgaver

Artikel 211 : 
Kompetencespørgsmål

Artikel 212 : 
Underudvalg

Artikel 213 : 
Formandskab

Artikel 214 : 
Udvalgskoordinatorer

Artikel 215 : 
Skyggeordfører

Artikel 216 : 
Udvalgsmøder

Artikel 217 : 
Udvalgsprotokoller

Artikel 218 : 
Afstemninger i udvalgene

Artikel 219 : 
Bestemmelser vedrørende plenarmødet, der finder anvendelse på udvalg

Artikel 220 : 
Spørgetid i udvalgene

Artikel 221 : 
Procedure for et udvalgs behandling af fortrolige oplysninger på et udvalgsmøde for lukkede døre

Artikel 222 : 
Offentlige høringer og forhandlinger om borgerinitiativer
KAPITEL 2: INTERPARLAMENTARISKE DELEGATIONER

Artikel 223 : 
Nedsættelse af interparlamentariske delegationer og disses opgaver

Artikel 224 : 
Blandede parlamentariske udvalg

Artikel 225 : 
Samarbejde med Europarådets Parlamentariske Forsamling

AFSNIT IX: ANDRAGENDER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 226 : 
Retten til at indgive andragender

Artikel 227 : 
Behandling af andragender

Artikel 228 : 
Undersøgelsesrejser

Artikel 229 : 
Bekendtgørelse af andragender

Artikel 230 : 
Borgerinitiativ

AFSNIT X: OMBUDSMANDEN
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 231 : 
Valg af ombudsmanden

Artikel 232 : 
Ombudsmandens virke

Artikel 233 : 
Afskedigelse af ombudsmanden

AFSNIT XI: PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 234 : 
Parlamentets generalsekretariat

AFSNIT XII: BEFØJELSER MED HENSYN TIL EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 235 : 
Beføjelser med hensyn til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

AFSNIT XIII: ANVENDELSE OG ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 236 : 
Anvendelse af forretningsordenen

Artikel 237 : 
Ændring af forretningsordenen

AFSNIT XIIIa: EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 237a : 
Ekstraordinære foranstaltninger

Artikel 237b : 
Forstyrrelse af den politiske balance i Parlamentet

Artikel 237c : 
Ordningen for fjerndeltagelse

Artikel 237d : 
Afholdelse af en mødeperiode eller et møde i adskilte mødelokaler

AFSNIT XIV: FORSKELLIGE BESTEMMELSER
Øverst på sidenNæsteForrige

Artikel 238 : 
Unionens symboler

Artikel 239 : 
Integration af ligestillingsaspektet

Artikel 240 : 
Uafsluttede sager

Artikel 241 : 
Berigtigelse

BILAG I
Øverst på sidenNæsteForrige
ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE INTEGRITET OG GENNEMSIGTIGHED

BILAG II
Øverst på sidenNæsteForrige
KODEKS FOR BEHØRIG ADFÆRD FOR MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET UNDER UDØVELSEN AF DERES HVERV

BILAG III
Øverst på sidenNæsteForrige
KRITERIER FOR FORESPØRGSLER TIL SKRIFTLIG BESVARELSE EFTER ARTIKEL 138, 140 OG 141

BILAG IV
Øverst på sidenNæsteForrige
RETNINGSLINJER OG GENERELLE KRITERIER FOR VALG AF DE EMNER, DER SKAL BEHANDLES UNDER FORHANDLINGEN OM TILFÆLDE AF KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE, DEMOKRATIET OG RETSSTATSPRINCIPPET, JF. ARTIKEL 144

BILAG V
Øverst på sidenNæsteForrige
PROCEDURE FOR BEHANDLING OG VEDTAGELSE AF AFGØRELSER OM DECHARGE

BILAG VI
Øverst på sidenNæsteForrige
DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER

I. : 
Udenrigsudvalget

II. : 
Udviklingsudvalget

III. : 
Udvalget om International Handel

IV. : 
Budgetudvalget

V. : 
Budgetkontroludvalget

VI. : 
Økonomi- og Valutaudvalget

VII. : 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

VIII. : 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

IX. : 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi

X. : 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

XI. : 
Transport- og Turismeudvalget

XII. : 
Regionaludviklingsudvalget

XIII. : 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

XIV. : 
Fiskeriudvalget

XV. : 
Kultur- og Uddannelsesudvalget

XVI. : 
Retsudvalget

XVII. : 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

XVIII. : 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

XIX. : 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

XX. : 
Udvalget for Andragender

BILAG VII
Øverst på sidenNæsteForrige
GODKENDELSE AF KOMMISSIONEN OG OPFØLGNING AF TILSAGN, DER GIVES UNDER HØRINGERNE

BILAG VIII
Øverst på sidenForrige
KRAV TIL AFFATTELSEN AF RETSAKTER VEDTAGET EFTER DEN ALMINDELIGE LOVGIVNINGSPROCEDURE
Seneste opdatering: 24. oktober 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik