Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - November 2023
EPUB 142kPDF 649k
Lehekülje ülaosaSISU
 LUGEJALE
 KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM
16. juulil 2024. aastal jõustuv versioon PDF

SISU
OsadIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
LisadIIIIIIIVVVIVIIVIII

I OSA: EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED, ORGANID JA FRAKTSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnev
1. PEATÜKK: EUROOPA PARLAMENDI LIIKMED

Artikkel 1 : 
Euroopa Parlament

Artikkel 2 : 
Sõltumatu mandaat

Artikkel 3 : 
Volituste kontrollimine

Artikkel 4 : 
Parlamendiliikme ametiaeg

Artikkel 5 : 
Eesõigused ja puutumatus

Artikkel 6 : 
Puutumatuse äravõtmine

Artikkel 7 : 
Eesõiguste ja puutumatuse kaitse

Artikkel 8 : 
Presidendi kiireloomulised meetmed puutumatuse maksmapanemiseks

Artikkel 9 : 
Puutumatusega seotud menetlused

Artikkel 10 : 
Käitumisreeglid

Artikkel 11 : 
Usaldusväärsust ja läbipaistvust käsitlev käitumiseeskiri

Artikkel 12 : 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdlused

Artikkel 13 : 
Vaatlejad
2. PEATÜKK: PARLAMENDI AMETIKANDJAD

Artikkel 14 : 
Ajutine istungi juhataja

Artikkel 15 : 
Kandidaatide ülesseadmine ja üldsätted

Artikkel 16 : 
Presidendi valimine ja avakõne

Artikkel 17 : 
Asepresidentide valimine

Artikkel 18 : 
Kvestorite valimine

Artikkel 19 : 
Ametikandjate ametiaeg

Artikkel 20 : 
Vabaks jäävad ametikohad

Artikkel 21 : 
Ametiaja ennetähtaegne lõpetamine
3. PEATÜKK: PARLAMENDI ORGANID JA NENDE ÜLESANDED

Artikkel 22 : 
Presidendi ülesanded

Artikkel 23 : 
Asepresidentide ülesanded

Artikkel 24 : 
Juhatuse koosseis

Artikkel 25 : 
Juhatuse ülesanded

Artikkel 26 : 
Esimeeste konverentsi koosseis

Artikkel 27 : 
Esimeeste konverentsi ülesanded

Artikkel 28 : 
Kvestorite ülesanded

Artikkel 29 : 
Komisjonide esimeeste konverents

Artikkel 30 : 
Delegatsioonide juhtide konverents

Artikkel 31 : 
Ametiülesannete jätkuv täitmine valimiste perioodil

Artikkel 32 : 
Juhatuse ja esimeeste konverentsi aruandekohustus
4. PEATÜKK: FRAKTSIOONID

Artikkel 33 : 
Fraktsioonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine

Artikkel 34 : 
Fraktsioonide tegevus ja õiguslik staatus

Artikkel 35 : 
Laiendatud töörühmad

Artikkel 35a : 
Mitteametlikud rühmad

Artikkel 36 : 
Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Artikkel 37 : 
Kohtade jaotus istungisaalis

II OSA: SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: SEADUSANDLIK MENETLUS – ÜLDSÄTTED

Artikkel 38 : 
Iga-aastane programmitöö

Artikkel 39 : 
Põhiõiguste järgimine

Artikkel 40 : 
Õigusliku aluse kontrollimine

Artikkel 41 : 
Seadusandlike volituste delegeerimine ja rakendamisvolituste andmine

Artikkel 42 : 
Finantsraamistikule vastavuse kontrollimine

Artikkel 43 : 
Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimise kontrollimine

Artikkel 44 : 
Parlamendi teavitamine ja juurdepääs dokumentidele

Artikkel 45 : 
Parlamendi esindamine nõukogu koosolekutel

Artikkel 46 : 
Parlamendi õigus esitada ettepanekuid

Artikkel 47 : 
Euroopa Komisjonilt ettepaneku esitamise taotlemine

Artikkel 48 : 
Õiguslikult siduvate aktide läbivaatamine

Artikkel 49 : 
Seadusandlike menetluste kiirendamine

Artikkel 50 : 
Muude institutsioonide kui Euroopa Komisjon või liikmesriikide algatustel põhinevad seadusandlikud menetlused
2. PEATÜKK: MENETLUS PARLAMENDIKOMISJONIS

Artikkel 51 : 
Seadusandlikud raportid

Artikkel 52 : 
Lihtsustatud menetlus

Artikkel 53 : 
Muud kui seadusandlikud raportid

Artikkel 54 : 
Algatusraportid

Artikkel 55 : 
Raporti koostamine

Artikkel 56 : 
Komisjonide arvamused

Artikkel 57 : 
Kaasatud komisjoni menetlus

Artikkel 58 : 
Komisjonide ühismenetlus
3. PEATÜKK: SEADUSANDLIK TAVAMENETLUS
1. JAGU - ESIMENE LUGEMINE

Artikkel 59 : 
Esimese lugemise hääletus parlamendis

Artikkel 60 : 
Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

Artikkel 61 : 
Ettepaneku uuesti menetlemine parlamendis

Artikkel 62 : 
Esimese lugemise kokkulepe
2. JAGU - TEINE LUGEMINE

Artikkel 63 : 
Nõukogu seisukoha edastamine

Artikkel 64 : 
Tähtaegade pikendamine

Artikkel 65 : 
Menetlus vastutavas komisjonis

Artikkel 66 : 
Esitamine parlamendile

Artikkel 67 : 
Teise lugemise hääletus parlamendis

Artikkel 68 : 
Nõukogu seisukoha kohta esitatud muudatusettepanekute lubatavus

Artikkel 69 : 
Teise lugemise kokkulepe
3. JAGU - SEADUSANDLIKU TAVAMENETLUSE KÄIGUS PEETAVAD INSTITUTSIOONIDEVAHELISED LÄBIRÄÄKIMISED

Artikkel 70 : 
Üldsätted

Artikkel 71 : 
Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised

Artikkel 72 : 
Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised

Artikkel 73 : 
Parlamendi teisele lugemisele eelnevad läbirääkimised

Artikkel 74 : 
Läbirääkimiste pidamine
4. JAGU - LEPITUS JA KOLMAS LUGEMINE

Artikkel 75 : 
Tähtaegade pikendamine

Artikkel 76 : 
Lepituskomitee kokkukutsumine

Artikkel 77 : 
Delegatsioon lepituskomitees

Artikkel 78 : 
Ühine tekst
5. JAGU - MENETLUSE LÕPETAMINE

Artikkel 79 : 
Vastuvõetud õigusaktide allkirjastamine ja avaldamine
4. PEATÜKK: NÕUANDEMENETLUSE ERISÄTTED

Artikkel 80 : 
Õiguslikult siduva akti ettepaneku muutmine

Artikkel 81 : 
Euroopa Komisjoni seisukoht muudatusettepanekute kohta

Artikkel 82 : 
Hääletus parlamendis

Artikkel 83 : 
Tegevus parlamendi seisukoha võtmise järel

Artikkel 84 : 
Ettepaneku uuesti menetlemine parlamendis
5. PEATÜKK: KONSTITUTSIOONILISED KÜSIMUSED

Artikkel 85 : 
Aluslepingute tavaline läbivaatamine

Artikkel 86 : 
Aluslepingute lihtsustatud läbivaatamine

Artikkel 87 : 
Ühinemislepingud

Artikkel 88 : 
Euroopa Liidust väljaastumine

Artikkel 89 : 
Aluspõhimõtete ja -väärtuste rikkumine liikmesriigi poolt

Artikkel 90 : 
Parlamendi koosseis

Artikkel 91 : 
Liikmesriikide tõhustatud koostöö
6. PEATÜKK: EELARVEMENETLUSED

Artikkel 92 : 
Mitmeaastane finantsraamistik

Artikkel 93 : 
Iga-aastane eelarvemenetlus

Artikkel 94 : 
Parlamendi seisukoht eelarveprojekti kohta

Artikkel 95 : 
Eelarve lepitusmenetlus

Artikkel 96 : 
Eelarve lõplik vastuvõtmine

Artikkel 97 : 
Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem

Artikkel 98 : 
Eelarve täitmine

Artikkel 99 : 
Euroopa Komisjoni tegevusele eelarve täitmisel heakskiidu andmine

Artikkel 100 : 
Muud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlused

Artikkel 101 : 
Institutsioonidevaheline koostöö
7. PEATÜKK: INSTITUTSIOONISISESED EELARVEMENETLUSED

Artikkel 102 : 
Parlamendi eelarvestus

Artikkel 103 : 
Parlamendi eelarvestuse koostamine

Artikkel 104 : 
Pädevus võtta ja täita kulukohustusi, kiita heaks raamatupidamise aastaaruandeid ja anda heakskiit eelarve täitmisele
8. PEATÜKK: NÕUSOLEKUMENETLUS

Artikkel 105 : 
Nõusolekumenetlus
9. PEATÜKK: MUUD MENETLUSED

Artikkel 106 : 
Arvamuse avaldamine euro kasutuselevõtu erandite kohta

Artikkel 106a : 
Menetlus parlamendi seisukoha esitamiseks liidu välistegevuse usaldusfondide moodustamise või nende tegevusaja pikendamise kohta

Artikkel 107 : 
Tööturu osapoolte dialoog

Artikkel 108 : 
Kavandatavate vabatahtlike kokkulepete kontrollimine

Artikkel 109 : 
Kodifitseerimine

Artikkel 110 : 
Uuesti sõnastamine
10. PEATÜKK: DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 111 : 
Delegeeritud õigusaktid

Artikkel 112 : 
Rakendusaktid ja rakendusmeetmed

Artikkel 113 : 
Läbivaatamine kaasatud komisjoni menetluses ja komisjonide ühismenetluses

III OSA: VÄLISSUHTED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Artikkel 114 : 
Rahvusvahelised lepingud

Artikkel 115 : 
Rahvusvaheliste lepingute ajutine kohaldamine või nende täitmise peatamine või liidu seisukoha väljatöötamine rahvusvahelise lepinguga loodud organites
2. PEATÜKK: LIIDU ESINDAMINE VÄLISSUHETES NING ÜHINE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA

Artikkel 116 : 
Eriesindajad

Artikkel 117 : 
Esindamine rahvusvahelistes suhetes
3. PEATÜKK: SOOVITUSED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA

Artikkel 118 : 
Soovitused liidu välispoliitika kohta

Artikkel 119 : 
Parlamendiga konsulteerimine ning parlamendi teavitamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames

Artikkel 120 : 
Inimõiguste rikkumine

IV OSA: PARLAMENDI TEGEVUSE LÄBIPAISTVUS
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 121 : 
Parlamendi tegevuse läbipaistvus

Artikkel 122 : 
Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Artikkel 123 : 
Pääs parlamendi ruumidesse

V OSA: SUHTED TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: AMETISSENIMETAMISED

Artikkel 124 : 
Euroopa Komisjoni presidendi valimine

Artikkel 125 : 
Euroopa Komisjoni valimine

Artikkel 126 : 
Mitmeaastane programmitöö

Artikkel 127 : 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

Artikkel 128 : 
Euroopa Liidu Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamine

Artikkel 129 : 
Kontrollikoja liikmete ametissenimetamine

Artikkel 130 : 
Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametissenimetamine

Artikkel 131 : 
Ametissenimetamised majandusjuhtimise organites
2. PEATÜKK: AVALDUSED

Artikkel 132 : 
Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu avaldused

Artikkel 133 : 
Avaldused Euroopa Komisjoni otsuste selgitamiseks

Artikkel 134 : 
Kontrollikoja avaldused

Artikkel 135 : 
Euroopa Keskpanga avaldused
3. PEATÜKK: EUROOPA PARLAMENDI KÜSIMUSED

Artikkel 136 : 
Suuliselt vastatav küsimus aruteluga

Artikkel 137 : 
Infotund

Artikkel 138 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused

Artikkel 139 : 
Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised

Artikkel 140 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused Euroopa Keskpangale

Artikkel 141 : 
Kirjalikult vastatavad küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta
4. PEATÜKK: TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE ARUANDED

Artikkel 142 : 
Teiste institutsioonide ja organite aasta- ja muud aruanded
5. PEATÜKK: RESOLUTSIOONID JA SOOVITUSED

Artikkel 143 : 
Resolutsiooni ettepanekud

Artikkel 144 : 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine
6. PEATÜKK: TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITEGA KONSULTEERIMINE

Artikkel 145 : 
Konsulteerimine Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomiteega

Artikkel 146 : 
Konsulteerimine Regioonide Komiteega

Artikkel 147 : 
Taotlused Euroopa ametitele
7. PEATÜKK: INSTITUTSIOONIDEVAHELISED KOKKULEPPED

Artikkel 148 : 
Institutsioonidevahelised kokkulepped
8. PEATÜKK: HAGI ESITAMINE EUROOPA LIIDU KOHTULE

Artikkel 149 : 
Menetlus Euroopa Liidu Kohtus

VI OSA: SUHTED LIIKMESRIIKIDE PARLAMENTIDEGA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 150 : 
Teabevahetus, kontaktid ning vastastikune ruumide ja muude vahendite kasutamine

Artikkel 151 : 
Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents (COSAC)

Artikkel 152 : 
Parlamentide konverents

VII OSA: ISTUNGJÄRGUD
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: PARLAMENDI ISTUNGJÄRGUD

Artikkel 153 : 
Parlamendi koosseisu ametiaeg ning istungjärgud, osaistungjärgud ja istungid

Artikkel 154 : 
Parlamendi kokkukutsumine

Artikkel 155 : 
Istungite ja koosolekute toimumiskoht

Artikkel 156 : 
Parlamendiliikmete osavõtt istungitest
2. PEATÜKK: PARLAMENDI TÖÖPLAAN

Artikkel 157 : 
Päevakorra projekt

Artikkel 158 : 
Päevakorra kinnitamine ja muutmine

Artikkel 159 : 
Menetlus täiskogul ilma muudatusettepanekute ja aruteluta

Artikkel 160 : 
Lühiettekanne

Artikkel 161 : 
Erakorraline arutelu

Artikkel 162 : 
Temaatiline arutelu fraktsiooni taotlusel

Artikkel 163 : 
Kiireloomulisus

Artikkel 164 : 
Ühine arutelu

Artikkel 165 : 
Tähtajad
3. PEATÜKK: ISTUNGITE LÄBIVIIMISE ÜLDINE KORD

Artikkel 166 : 
Pääs istungisaali

Artikkel 167 : 
Keeled

Artikkel 168 : 
Üleminekukord

Artikkel 169 : 
Dokumentide kättesaadavaks tegemine

Artikkel 170 : 
Dokumentide elektrooniline haldamine

Artikkel 171 : 
Kõneaja eraldamine ja sõnavõtjate nimekiri

Artikkel 172 : 
Üheminutilised sõnavõtud

Artikkel 173 : 
Isiklikud avaldused

Artikkel 174 : 
Parlamendi töö takistamise vältimine
4. PEATÜKK: PARLAMENDILIIKMETE KÄITUMISREEGLITE RIKKUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

Artikkel 175 : 
Viivitamata rakendatavad meetmed

Artikkel 176 : 
Karistused

Artikkel 177 : 
Sisemine edasikaebamine
5. PEATÜKK: KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 178 : 
Kvoorum

Artikkel 179 : 
Lävendid

Artikkel 180 : 
Muudatusettepanekute esitamine ja tutvustamine

Artikkel 181 : 
Muudatusettepanekute lubatavus

Artikkel 182 : 
Hääletamise kord

Artikkel 183 : 
Muudatusettepanekute hääletamise järjekord

Artikkel 184 : 
Täiskogul läbivaatamiseks esitatud muudatusettepanekute hääletamine parlamendikomisjonis

Artikkel 185 : 
Osade kaupa hääletamine

Artikkel 186 : 
Hääleõigus

Artikkel 187 : 
Hääletamine

Artikkel 188 : 
Lõpphääletus

Artikkel 189 : 
Häälte võrdne jagunemine

Artikkel 190 : 
Nimeline hääletus

Artikkel 191 : 
Salajane hääletus

Artikkel 192 : 
Elektroonilise hääletussüsteemi kasutamine

Artikkel 193 : 
Vaidlused hääletuse üle

Artikkel 194 : 
Hääletuse kohta selgituste andmine
6. PEATÜKK: KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 195 : 
Kodukorda puudutavad märkused

Artikkel 196 : 
Menetlusega seotud ettepanekud

Artikkel 197 : 
(välja jäetud)

Artikkel 198 : 
Tagasisaatmine vastutavale komisjonile

Artikkel 199 : 
Arutelu lõpetamine

Artikkel 200 : 
Arutelu või hääletuse edasilükkamine

Artikkel 201 : 
Istungi katkestamine või lõpetamine
7. PEATÜKK: PARLAMENDI TÖÖ AVALIKKUS

Artikkel 202 : 
Istungi protokoll

Artikkel 203 : 
Vastuvõetud tekstid

Artikkel 204 : 
Istungi stenogramm

Artikkel 205 : 
Istungi audiovisuaalne salvestis

VIII OSA: KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
1. PEATÜKK: KOMISJONID

Artikkel 206 : 
Alaliste komisjonide moodustamine

Artikkel 207 : 
Erikomisjonid

Artikkel 208 : 
Uurimiskomisjonid

Artikkel 209 : 
Komisjonide koosseis

Artikkel 210 : 
Komisjonide ülesanded

Artikkel 211 : 
Pädevus

Artikkel 212 : 
Allkomisjonid

Artikkel 213 : 
Komisjoni juhatus

Artikkel 214 : 
Komisjonide koordinaatorid

Artikkel 215 : 
Variraportöörid

Artikkel 216 : 
Komisjonide koosolekud

Artikkel 217 : 
Komisjoni koosoleku protokoll

Artikkel 218 : 
Komisjonis toimuvad hääletused

Artikkel 219 : 
Täiskogu istungi läbiviimist reguleerivad sätted, mida kohaldatakse ka komisjonides

Artikkel 220 : 
Komisjoni infotund

Artikkel 221 : 
Parlamendikomisjonide juurdepääs konfidentsiaalsele teabele parlamendikomisjoni kinnisel koosolekul

Artikkel 222 : 
Kodanikualgatustega seotud avalikud kuulamised ja arutelud
2. PEATÜKK: PARLAMENTIDEVAHELISED DELEGATSIOONID

Artikkel 223 : 
Parlamentidevaheliste delegatsioonide moodustamine ja nende ülesanded

Artikkel 224 : 
Parlamentaarsed ühiskomisjonid

Artikkel 225 : 
Koostöö Euroopa Nõukogu parlamentaarse assambleega

IX OSA: PETITSIOONID
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 226 : 
Petitsiooniõigus

Artikkel 227 : 
Petitsioonide läbivaatamine

Artikkel 228 : 
Teabekogumiskülastused

Artikkel 229 : 
Petitsioonidest teadaandmine

Artikkel 230 : 
Kodanikualgatus

X OSA: OMBUDSMAN
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 231 : 
Ombudsmani valimine

Artikkel 232 : 
Ombudsmani tegevus

Artikkel 233 : 
Ombudsmani ametist tagandamine

XI OSA: PARLAMENDI PEASEKRETARIAAT
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 234 : 
Parlamendi peasekretariaat

XII OSA: EUROOPA TASANDI ERAKONDI JA POLIITILISI SIHTASUTUSI PUUDUTAVAD VOLITUSED JA KOHUSTUSED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 235 : 
Euroopa tasandi erakondi ja poliitilisi sihtasutusi puudutavad volitused ja kohustused

XIII OSA: KODUKORRA KOHALDAMINE JA MUUTMINE
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 236 : 
Kodukorra kohaldamine

Artikkel 237 : 
Kodukorra muutmine

XIIIa OSA: ERIOLUKORD
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 237a : 
Erakorralised meetmed

Artikkel 237b : 
Parlamendi poliitilise tasakaalu häirumine

Artikkel 237c : 
Kaugosalemise kord

Artikkel 237d : 
Osaistungjärgu või istungi korraldamine eraldi koosolekuruumides

XIV OSA: MUUD SÄTTED
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev

Artikkel 238 : 
Liidu sümbolid

Artikkel 239 : 
Soolise võrdõiguslikkuse arvessevõtmine

Artikkel 240 : 
Pooleliolevad asjad

Artikkel 241 : 
Parandused

I LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EUROOPA PARLAMENDI LIIKMETE USALDUSVÄÄRSUST JA NENDE TEGEVUSE LÄBIPAISTVUST KÄSITLEV KÄITUMISJUHEND

II LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EUROOPA PARLAMENDI LIIKME SOBILIKU KÄITUMISE JUHEND OMA ÜLESANNETE TÄITMISEL

III LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
ARTIKLITE 138, 140 JA 141 ALUSEL ESITATAVATELE KIRJALIKULT VASTATAVATELE KÜSIMUSTELE KOHALDATAVAD KRITEERIUMID

IV LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
SUUNISED JA ÜLDPÕHIMÕTTED PÄEVAKORRA TEEMADE VALIKUKS ARUTELU KORRALDAMISEL INIMÕIGUSTE, DEMOKRAATIA JA ÕIGUSRIIGI PÕHIMÕTTE RIKKUMISE JUHTUMITE ÜLE ARTIKLI 144 ALUSEL

V LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE OTSUSTE LÄBIVAATAMINE JA VASTUVÕTMINE

VI LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD

I : 
Väliskomisjon

II : 
Arengukomisjon

III : 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

IV : 
Eelarvekomisjon

V : 
Eelarvekontrollikomisjon

VI : 
Majandus- ja rahanduskomisjon

VII : 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

VIII : 
Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

IX : 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

X : 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

XI : 
Transpordi- ja turismikomisjon

XII : 
Regionaalarengukomisjon

XIII : 
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

XIV : 
Kalanduskomisjon

XV : 
Kultuuri- ja hariduskomisjon

XVI : 
Õiguskomisjon

XVII : 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

XVIII : 
Põhiseaduskomisjon

XIX : 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

XX : 
Petitsioonikomisjon

VII LISA
Lehekülje ülaosaJärgnevEelnev
EUROOPA KOMISJONI HEAKSKIITMINE JA KUULAMISTE AJAL ANTUD LUBADUSTE JÄLGIMINE

VIII LISA
Lehekülje ülaosaEelnev
SEADUSANDLIKU TAVAMENETLUSE KOHASELT VASTU VÕETAVATE ÕIGUSAKTIDE KOOSTAMISE NÕUDED
Viimane päevakajastamine: 19. märts 2024Õigusteave - Privaatsuspoliitika