Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - November 2023
EPUB 149kPDF 677k
Gå högst uppINNEHÅLL
 ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
 KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
Version som träder i kraft den 16 juli 2024 PDF

INNEHÅLL
AvdelningIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
BilagorIIIIIIIVVVIVIIVIII

AVDELNING I: LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
Gå högst uppNästa
KAPITEL 1: EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 1 : 
Europaparlamentet

Artikel 2 : 
Obundet mandat

Artikel 3 : 
Prövning av behörighet

Artikel 4 : 
Mandatets varaktighet

Artikel 5 : 
Immunitet och privilegier

Artikel 6 : 
Upphävande av immunitet

Artikel 7 : 
Fastställelse av immunitet och privilegier

Artikel 8 : 
 Brådskande åtgärder av talmannen för att bekräfta immuniteten

Artikel 9 : 
Immunitetsförfaranden

Artikel 10 : 
Uppföranderegler

Artikel 11 : 
Uppföranderegler avseende integritet och öppenhet

Artikel 12 : 
Interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Artikel 13 : 
Observatörer
KAPITEL 2: UPPDRAG

Artikel 14 : 
Tillfällig ordförande

Artikel 15 : 
Nomineringar och allmänna bestämmelser

Artikel 16 : 
Val av talman – öppningsanförande

Artikel 17 : 
Val av vice talmän

Artikel 18 : 
Val av kvestorer

Artikel 19 : 
Mandattid

Artikel 20 : 
Lediga poster

Artikel 21 : 
Entledigande
KAPITEL 3: ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 22 : 
Talmannens uppgifter

Artikel 23 : 
Vice talmännens uppgifter

Artikel 24 : 
Presidiets sammansättning

Artikel 25 : 
Presidiets uppgifter

Artikel 26 : 
Talmanskonferensens sammansättning

Artikel 27 : 
Talmanskonferensens uppgifter

Artikel 28 : 
Kvestorernas uppgifter

Artikel 29 : 
Utskottsordförandekonferensen

Artikel 30 : 
Delegationsordförandekonferensen

Artikel 31 : 
Fortsatt innehav av en uppgift eller befattning under valperioden

Artikel 32 : 
Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen
KAPITEL 4: POLITISKA GRUPPER

Artikel 33 : 
Inrättande och upplösning av politiska grupper

Artikel 34 : 
De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

Artikel 35 : 
Tvärpolitiska grupper

Artikel 35a : 
Inofficiella grupper

Artikel 36 : 
Grupplösa ledamöter

Artikel 37 : 
Fördelning av platser i plenisalen

AVDELNING II: LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 38 : 
Årlig programplanering

Artikel 39 : 
Respekt för de grundläggande rättigheterna

Artikel 40 : 
Kontroll av den rättsliga grunden

Artikel 41 : 
Delegering av lagstiftningsbefogenhet och tilldelning av genomförandebefogenheter

Artikel 42 : 
Kontroll av ekonomisk förenlighet

Artikel 43 : 
Kontroll av respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Artikel 44 : 
Parlamentets tillgång till handlingar och information till parlamentet

Artikel 45 : 
Parlamentets företrädare vid rådsmöten

Artikel 46 : 
Parlamentets rätt att lägga fram förslag

Artikel 47 : 
Uppmaningar till kommissionen om att lägga fram förslag

Artikel 48 : 
Behandling av rättsligt bindande akter

Artikel 49 : 
Påskyndande av lagstiftningsförfaranden

Artikel 50 : 
Lagstiftningsförfaranden om initiativ som läggs fram av andra institutioner än kommissionen eller av medlemsstater
KAPITEL 2: FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 51 : 
Betänkanden som avser lagstiftning

Artikel 52 : 
Förenklat förfarande

Artikel 53 : 
Betänkanden som inte avser lagstiftning

Artikel 54 : 
Initiativbetänkanden

Artikel 55 : 
Utarbetande av betänkanden

Artikel 56 : 
Utskottsyttranden

Artikel 57 : 
Förfarande med associerat utskott

Artikel 58 : 
Gemensamt utskottsförfarande
KAPITEL 3: ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDE
AVSNITT 1 - FÖRSTA BEHANDLINGEN

Artikel 59 : 
Omröstning i kammaren – första behandlingen

Artikel 60 : 
Återförvisning till det ansvariga utskottet

Artikel 61 : 
Nytt hörande av parlamentet

Artikel 62 : 
Överenskommelse vid första behandlingen
AVSNITT 2 - ANDRA BEHANDLINGEN

Artikel 63 : 
Översändande av rådets ståndpunkt

Artikel 64 : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 65 : 
Förfarande i det ansvariga utskottet

Artikel 66 : 
Framläggande för parlamentet

Artikel 67 : 
Omröstning i kammaren – andra behandlingen

Artikel 68 : 
Tillåtlighet för ändringsförslag till rådets ståndpunkt

Artikel 69 : 
Överenskommelse vid andra behandlingen
AVSNITT 3 - INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR UNDER DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET

Artikel 70 : 
Allmänna bestämmelser

Artikel 71 : 
Förhandlingar inför parlamentets första behandling

Artikel 72 : 
Förhandlingar inför rådets första behandling

Artikel 73 : 
Förhandlingar inför parlamentets andra behandling

Artikel 74 : 
Genomförande av förhandlingar
AVSNITT 4 - FÖRLIKNING OCH TREDJE BEHANDLINGEN

Artikel 75 : 
Förlängning av tidsfrister

Artikel 76 : 
Sammankallande av förlikningskommittén

Artikel 77 : 
Delegationen till förlikningskommittén

Artikel 78 : 
Gemensamt utkast
AVSNITT 5 - FÖRFARANDETS AVSLUTANDE

Artikel 79 : 
Undertecknande och offentliggörande av antagna rättsakter
KAPITEL 4: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR SAMRÅDSFÖRFARANDET

Artikel 80 : 
Ändrat förslag till rättsligt bindande akt

Artikel 81 : 
Kommissionens ståndpunkt angående ändringsförslag

Artikel 82 : 
Omröstning i parlamentet

Artikel 83 : 
Uppföljning av parlamentets ståndpunkt

Artikel 84 : 
Nytt hörande av parlamentet
KAPITEL 5: KONSTITUTIONELLA FRÅGOR

Artikel 85 : 
Ordinarie förfarande för fördragsändringar

Artikel 86 : 
Förenklat förfarande för fördragsändringar

Artikel 87 : 
Anslutningsfördrag

Artikel 88 : 
Utträde ur unionen

Artikel 89 : 
En medlemsstats åsidosättande av grundläggande principer och värden

Artikel 90 : 
Parlamentets sammansättning

Artikel 91 : 
Fördjupat samarbete mellan medlemsstater
KAPITEL 6: BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 92 : 
Flerårig budgetram

Artikel 93 : 
Det årliga budgetförfarandet

Artikel 94 : 
Parlamentets ståndpunkt om budgetförslaget

Artikel 95 : 
Budgetförlikning

Artikel 96 : 
Slutgiltigt antagande av budgeten

Artikel 97 : 
Systemet med de provisoriska tolftedelarna

Artikel 98 : 
Genomförandet av budgeten

Artikel 99 : 
Ansvarsfrihet för kommissionen beträffande genomförandet av budgeten

Artikel 100 : 
Andra förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet

Artikel 101 : 
Interinstitutionellt samarbete
KAPITEL 7: INTERNA BUDGETFÖRFARANDEN

Artikel 102 : 
Parlamentets budgetberäkning

Artikel 103 : 
Förfarande för upprättandet av parlamentets budgetberäkning

Artikel 104 : 
Ekonomiska åtaganden, reglering av utgifter, godkännande av räkenskaper och beviljande av ansvarsfrihet
KAPITEL 8: GODKÄNNANDEFÖRFARANDET

Artikel 105 : 
Godkännandeförfarandet
KAPITEL 9: ÖVRIGA FÖRFARANDEN

Artikel 106 : 
Yttranden över undantag från att införa euron

Artikel 106a : 
Parlamentets ståndpunkt om inrättande eller förlängning av unionsförvaltningsfonder för externa åtgärder

Artikel 107 : 
Förfaranden som rör dialogen mellan arbetsmarknadens parter

Artikel 108 : 
Förfaranden för kontroll av tilltänkta frivilliga överenskommelser

Artikel 109 : 
Kodifiering

Artikel 110 : 
Omarbetning
KAPITEL 10: DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 111 : 
Delegerade akter

Artikel 112 : 
Genomförandeakter och genomförandeåtgärder

Artikel 113 : 
Behandling genom förfarandet med associerade utskott eller förfarandet med gemensamma utskottssammanträden

AVDELNING III: YTTRE FÖRBINDELSER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: INTERNATIONELLA AVTAL

Artikel 114 : 
Internationella avtal

Artikel 115 : 
Provisorisk tillämpning eller tillfälligt upphävande av tillämpningen av internationella avtal eller fastställande av unionens ståndpunkt i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal
KAPITEL 2: UNIONENS EXTERNA REPRESENTATION OCH DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

Artikel 116 : 
Särskilda representanter

Artikel 117 : 
Internationell representation
KAPITEL 3: REKOMMENDATIONER OM UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

Artikel 118 : 
Rekommendationer om unionens externa politik

Artikel 119 : 
Samråd med och underrättande av parlamentet inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

Artikel 120 : 
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna

AVDELNING IV: ÖPPENHET OCH INSYN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 121 : 
Insyn i parlamentets verksamhet

Artikel 122 : 
Allmänhetens tillgång till handlingar

Artikel 123 : 
Tillträde till parlamentet

AVDELNING V: FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 124 : 
Val av kommissionens ordförande

Artikel 125 : 
Val av kommissionen

Artikel 126 : 
Flerårig programplanering

Artikel 127 : 
Misstroendeförklaring mot kommissionen

Artikel 128 : 
Utnämning av domare och generaladvokater till Europeiska unionens domstol

Artikel 129 : 
Utnämning av revisionsrättens ledamöter

Artikel 130 : 
Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken

Artikel 131 : 
Utnämningar till organen för ekonomisk styrning
KAPITEL 2: UTTALANDEN

Artikel 132 : 
Uttalanden från kommissionen, rådet och Europeiska rådet

Artikel 133 : 
Förklaringar av kommissionens beslut

Artikel 134 : 
Uttalanden från revisionsrätten

Artikel 135 : 
Uttalanden från Europeiska centralbanken
KAPITEL 3: PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 136 : 
Frågor för muntligt besvarande med debatt

Artikel 137 : 
Frågestund

Artikel 138 : 
Frågor för skriftligt besvarande

Artikel 139 : 
Större interpellationer för skriftligt besvarande

Artikel 140 : 
Frågor till Europeiska centralbanken för skriftligt besvarande

Artikel 141 : 
Frågor för skriftligt besvarande om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen
KAPITEL 4: RAPPORTER FRÅN ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 142 : 
Årsrapporter och andra rapporter från andra institutioner eller organ
KAPITEL 5: RESOLUTIONER OCH REKOMMENDATIONER

Artikel 143 : 
Resolutionsförslag

Artikel 144 : 
Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
KAPITEL 6: SAMRÅD MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN

Artikel 145 : 
Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Artikel 146 : 
Samråd med Regionkommittén

Artikel 147 : 
Begäran till EU-organ
KAPITEL 7: INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Artikel 148 : 
Interinstitutionella avtal
KAPITEL 8: FÖRFARANDEN VID EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

Artikel 149 : 
Förfaranden vid Europeiska unionens domstol

AVDELNING VI: FÖRBINDELSER MED NATIONELLA PARLAMENT
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 150 : 
Utbyte av uppgifter samt kontakter och ömsesidiga resurser

Artikel 151 : 
Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor (Cosac)

Artikel 152 : 
Parlamentariska konferenser

AVDELNING VII: SESSIONER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 153 : 
Parlamentets valperiod, sessioner, sammanträdesperioder, sammanträden

Artikel 154 : 
Sammankallande av parlamentet

Artikel 155 : 
Plats för sammanträden

Artikel 156 : 
Deltagande i sammanträden
KAPITEL 2: PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 157 : 
Förslag till föredragningslista

Artikel 158 : 
Godkännande och ändring av föredragningslistan

Artikel 159 : 
Förfarande i kammaren utan ändringsförslag och debatt

Artikel 160 : 
Kortfattad redogörelse

Artikel 161 : 
Särskild debatt

Artikel 162 : 
Debatt om aktuella frågor som begärs av en politisk grupp

Artikel 163 : 
Brådskande förfarande

Artikel 164 : 
Gemensam debatt

Artikel 165 : 
Tidsfrister
KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 166 : 
Tillträde till plenisalen

Artikel 167 : 
Språk

Artikel 168 : 
Övergångsbestämmelser

Artikel 169 : 
Utdelning av handlingar

Artikel 170 : 
Elektronisk hantering av handlingar

Artikel 171 : 
Fördelning av talartid samt talarlista

Artikel 172 : 
Anföranden på en minut

Artikel 173 : 
Personliga uttalanden

Artikel 174 : 
Förhindrande av störningar
KAPITEL 4: ÅTGÄRDER VID LEDAMÖTERS ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLERNA

Artikel 175 : 
Omedelbara åtgärder

Artikel 176 : 
Påföljder

Artikel 177 : 
Internt förfarande för överklagande
KAPITEL 5: BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 178 : 
Beslutsförhet

Artikel 179 : 
Tröskelvärden

Artikel 180 : 
Ingivande och framläggande av ändringsförslag

Artikel 181 : 
Ändringsförslags tillåtlighet

Artikel 182 : 
Omröstningar

Artikel 183 : 
Omröstningsordning vid ändringsförslag

Artikel 184 : 
Filtrering i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum

Artikel 185 : 
Delad omröstning

Artikel 186 : 
Rösträtt

Artikel 187 : 
Omröstning

Artikel 188 : 
Slutomröstning

Artikel 189 : 
Lika röstetal

Artikel 190 : 
Omröstning med namnupprop

Artikel 191 : 
Sluten omröstning

Artikel 192 : 
Användning av elektroniskt omröstningssystem

Artikel 193 : 
Invändningar beträffande omröstningar

Artikel 194 : 
Röstförklaringar
KAPITEL 6: ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 195 : 
Ordningsfrågor

Artikel 196 : 
Förslag som rör procedurfrågor

Artikel 197 : 
(utgår)

Artikel 198 : 
Återförvisning till utskott

Artikel 199 : 
Avslutande av debatt

Artikel 200 : 
Uppskjutande av debatt eller omröstning

Artikel 201 : 
Avbrytande eller avslutande av sammanträde
KAPITEL 7: DOKUMENTATION AV SAMMANTRÄDEN

Artikel 202 : 
Protokoll

Artikel 203 : 
Antagna texter

Artikel 204 : 
Fullständigt förhandlingsreferat

Artikel 205 : 
Audiovisuell upptagning av förhandlingar

AVDELNING VIII: UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
Gå högst uppNästaFöregående
KAPITEL 1: UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 206 : 
Inrättande av ständiga utskott

Artikel 207 : 
Särskilda utskott

Artikel 208 : 
Undersökningskommittéer

Artikel 209 : 
Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

Artikel 210 : 
Utskottens ansvarsområden

Artikel 211 : 
Ansvarsfrågor

Artikel 212 : 
Underutskott

Artikel 213 : 
Utskottspresidium

Artikel 214 : 
Utskottssamordnare

Artikel 215 : 
Skuggföredragande

Artikel 216 : 
Utskottssammanträden

Artikel 217 : 
Protokoll från utskottssammanträden

Artikel 218 : 
Omröstningar i utskott

Artikel 219 : 
Bestämmelser för plenarsammanträden som även ska gälla utskottssammanträden

Artikel 220 : 
Frågestund i utskott

Artikel 221 : 
Förfarande för ett utskotts behandling av konfidentiella uppgifter under ett utskottssammanträde inom stängda dörrar

Artikel 222 : 
Offentliga utfrågningar och debatter om medborgarinitiativ
KAPITEL 2: INTERPARLAMENTARISKA DELEGATIONER

Artikel 223 : 
Tillsättning av interparlamentariska delegationer och delegationernas uppgifter

Artikel 224 : 
Gemensamma parlamentarikerkommittéer

Artikel 225 : 
Samarbete med Europarådets parlamentariska församling

AVDELNING IX: FRAMSTÄLLNINGAR
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 226 : 
Rätt att inge framställningar

Artikel 227 : 
Prövning av framställningar

Artikel 228 : 
Undersökningsresor

Artikel 229 : 
Tillkännagivande av framställningar

Artikel 230 : 
Medborgarinitiativ

AVDELNING X: OMBUDSMAN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 231 : 
Val av ombudsmannen

Artikel 232 : 
Ombudsmannens verksamhet

Artikel 233 : 
Avsättning av ombudsmannen

AVDELNING XI: PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 234 : 
Parlamentets generalsekretariat

AVDELNING XII: BEFOGENHETER GÄLLANDE EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 235 : 
Befogenheter gällande europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

AVDELNING XIII: TILLÄMPNING OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 236 : 
Tillämpning av arbetsordningen

Artikel 237 : 
Ändring av arbetsordningen

AVDELNING XIIIa: EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 237a : 
Extraordinära åtgärder

Artikel 237b : 
Störningar av den politiska jämvikten i parlamentet

Artikel 237c : 
System för distanssammanträden

Artikel 237d : 
Anordnande av en sammanträdesperiod eller ett sammanträde i separata sammanträdesrum

AVDELNING XIV: DIVERSE BESTÄMMELSER
Gå högst uppNästaFöregående

Artikel 238 : 
Unionens symboler

Artikel 239 : 
Jämställdhetsintegrering

Artikel 240 : 
Oavslutade ärenden

Artikel 241 : 
Rättelser

BILAGA I
Gå högst uppNästaFöregående
UPPFÖRANDEKOD FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE INTEGRITET OCH ÖPPENHET

BILAGA II
Gå högst uppNästaFöregående
KOD FÖR LÄMPLIGT UPPTRÄDANDE FÖR LEDAMÖTER AV EUROPAPARLAMENTET I UTÖVANDET AV DERAS UPPDRAG

BILAGA III
Gå högst uppNästaFöregående
KRITERIER FÖR FRÅGOR FÖR SKRIFTLIGT BESVARANDE ENLIGT ARTIKLARNA 138, 140 OCH 141

BILAGA IV
Gå högst uppNästaFöregående
RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ATT FASTSTÄLLA VILKA FRÅGOR SOM SKA TAS UPP PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL DEBATTER OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER ENLIGT ARTIKEL 144

BILAGA V
Gå högst uppNästaFöregående
FÖRFARANDE FÖR ÖVERLÄGGNINGAR OM OCH ANTAGANDE AV BESLUT OM BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

BILAGA VI
Gå högst uppNästaFöregående
STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN

I. : 
Utskottet för utrikesfrågor

II. : 
Utskottet för utveckling

III. : 
Utskottet för internationell handel

IV. : 
Budgetutskottet

V. : 
Budgetkontrollutskottet

VI. : 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

VII. : 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

VIII. : 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

IX. : 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

X. : 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

XI. : 
Utskottet för transport och turism

XII. : 
Utskottet för regional utveckling

XIII. : 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

XIV. : 
Fiskeriutskottet

XV. : 
Utskottet för kultur och utbildning

XVI. : 
Utskottet för rättsliga frågor

XVII. : 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

XVIII. : 
Utskottet för konstitutionella frågor

XIX. : 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

XX. : 
Utskottet för framställningar

BILAGA VII
Gå högst uppNästaFöregående
GODKÄNNANDE AV KOMMISSIONEN OCH UPPFÖLJNING AV ÅTAGANDEN SOM GJORTS UNDER UTFRÅGNINGARNA

BILAGA VIII
Gå högst uppFöregående
KRAV I SAMBAND MED UTARBETANDE AV RÄTTSAKTER SOM ANTAS I ENLIGHET MED DET ORDINARIE LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDET
Senaste uppdatering: 24 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy