Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1999/0228(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0106/1999

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0106/1999

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0004

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2000 - Στρασβούργο
Αλιευτική συμφωνία ΕΚ/Σάο Τομέ και Πρίντσιπε * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
P5_TA(2000)0004A5-0106/1999
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002 (COM(1999) 550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS) )

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου το οποίο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 1999 έως 31 Μαΐου 2002 (COM(1999) 550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS) )

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(1999) 550 ),

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0305/1999 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (A5-0106/1999 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει σημαντικά την πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου