Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B5-0116/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B5-0116/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0077

Hyväksytyt tekstit
Perjantai 18. helmikuuta 2000 - Strasbourg
Euroopan postipalvelut
P5_TA(2000)0077B5-0116/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan postipalveluista

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY(1) ,

-  ottaa huomioon 14. tammikuuta 1999 antamansa päätöslauselman Euroopan postipalveluista(2) ,

A.  toistaa kantansa laadukkaan yleispalvelun tarpeesta sekä direktiivin 97/67/EY päätavoitteena että kyseistä alaa koskevan yhteisön politiikan keskeisenä elementtinä,

B.  muistuttaa, että direktiivin 97/67/EY 7 artiklassa komission edellytettiin esittävän ennen vuoden 1998 päättymistä uusia ehdotuksia sisäisten postimarkkinoiden asteittaista ja säänneltyä vapauttamista varten ja ettei tällaisia ehdotuksia ole vielä tehty,

C.  ottaa huomioon Euroopan unionin postipalvelujen taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen ja pitää tästä syystä komission teettämiä tutkimuksia kyseisen alan vaikutuksista tärkeinä,

D.  ottaa huomioon, että komissio ei ole toistaiseksi vastannut Euroopan parlamentin edellä mainitussa 14. tammikuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa esittämiin pyyntöihin,

1.  pyytää jälleen, että komissio esittää vapauttamismahdollisuuksien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia koskevat toteutettavuustutkimukset sovitulla tavalla;

2.  pyytää komissiota ottamaan huomioon parlamentin aktiivisen osallistumisen uuden ehdotuksen valmisteluihin direktiivin 97/67/EY 7 artiklan 3 kohdassa säädetyllä tavalla lainsäädäntömenettelyn helpottamiseksi ja komission toimintakyvyttömyydestä aiheutuneiden lukuisien viivästyksien kompensoimiseksi;

3.  pyytää komissiota esittämään kantansa edellä mainitussa 14. tammikuuta 1999 annetussa päätöslauselmassa esitettyihin lausumiin ennen täsmällisten ehdotusten esittämistä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1)EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14.
(2)EYVL C 104, 14.4.1999, s. 134.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö