Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2000/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B5-0116/2000

Ingivna texter :

B5-0116/2000

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2000)0077

Antagna texter
Fredagen den 18 februari 2000 - Strasbourg
Europeiska posttjänster
P5_TA(2000)0077B5-0116/2000

Europaparlamentets resolution om europeiska posttjänster

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (1) ,

-  med beaktande av sin resolution av den 14 januari 1999 om europeiska posttjänster (2) , och av följande skäl:

A.  Parlamentet framför åter kravet på en universell posttjänst av hög kvalitet som central målsättning för direktiv 97/67/EG och som en viktig faktor för all gemensam politik på detta område.

B.  Kommissionen uppmanades i enlighet med artikel 7 i direktiv 97/67/EG att före utgången av 1998 lägga fram nya förslag om en fortsatt gradvis och kontrollerad liberalisering av den inre postmarknaden, men ett sådant förslag har ännu inte lagts fram.

C.  Posttjänsterna är av stor ekonomisk och social betydelse för Europeiska unionen och det är därför viktigt att kommissionen genomför konsekvensbedömningar på detta område.

D.  Kommissionen har hittills inte följt de uppmaningar parlamentet gjorde i sin ovannämnda resolution av den 14 januari 1999.

1.  Parlamentet uppmanar åter kommissionen att översända genomförbarhetsstudierna om de ekonomiska och sociala effekterna av liberaliseringmöjligheterna, såsom det var planerat,

2.  uppmanar kommissionen att ta hänsyn till parlamentets aktiva roll i utarbetandet av det nya förslaget i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 97/67/EG om posttjänster, för att underlätta lagstiftningsförfarandet och kompensera för de förseningar som kommissionens oförmåga att agera medfört,

3.  uppmanar kommissionen att ta ställning till parlamentets uttalanden i ovannämnda resolution av den 14 januari 1999 innan något förslag läggs fram,

4.  uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt medlemsstaternas parlament.

(1) EGT L 15, 21.1.1998, s. 14.
(2) EGT C 104, 14.4.1999, s. 134.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy