Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1999/0254(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0081/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0081/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0183

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Μαΐου 2000 - Βρυξέλλες
ΚΟΑ στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων *
P5_TA(2000)0183A5-0081/2000
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (COM(1999) 631 - C5-0339/1999 - 1999/0254(CNS) )

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται.


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (COM(1999) 631 - C5-0339/1999 - 1999/0254(CNS) )

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(1999) 631 )(1) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης (C5-0339/1999 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0081/2000 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 31

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου