Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1999/0254(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0081/2000

Ingediende teksten :

A5-0081/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0183

Aangenomen teksten
Woensdag 3 mei 2000 - Brussel
GOM in de sector melk en zuivelproducten (uitvoerrestituties) *
P5_TA(2000)0183A5-0081/2000
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (COM(1999) 631 - C5-0339/1999 - 1999/0254(CNS) )

Dit voorstel wordt goedgekeurd.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (COM(1999) 631 - C5-0339/1999 - 1999/0254(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(1999) 631 (1) ),

-  geraadpleegd door de Raad overeenkomstig de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag (C5-0339/1999 ),

-  gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

-  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A5-0081/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 89 E van 28.3.2000, blz. 31.

Juridische mededeling - Privacybeleid