Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1999/0103(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0118/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0118/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0189
P5_TA(2000)0190
P5_TA(2000)0191
P5_TA(2000)0192
P5_TA(2000)0193
P5_TA(2000)0194
P5_TA(2000)0195

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 4 Μαΐου 2000 - Βρυξέλλες
Συμφωνίες ΕΚ/Ελβετίας ***
P5_TA(2000)0193A5-0118/2000

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και -όσον αφορά τη συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία- της Επιτροπής για τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου (7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-0204/2000 ): συμφωνία για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC) )

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και -όσον αφορά τη συμφωνία για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία- της Επιτροπής (7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-0204/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις (9752/1999),

-  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για σύμφωνη γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 310 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0201/2000 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 86 και το άρθρο 97, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0118/2000 ),

1.  εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου