Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
Vedtagne tekster
Fredag den 18. februar 2000 - Strasbourg
Turisme og beskæftigelse
 Europæiske posttjenester

Turisme og beskæftigelse
Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen: Forbedring af turismens beskæftigelses-potentiale - opfølgning af konklusionerne og henstillingerne fra Arbejdsgruppen på Højt Plan vedrørende Turisme og Beskæftigelse (KOM(1999) 205 - C5-0112/1999 - 1999/2115(COS) )
P5_TA(2000)0076A5-0030/2000

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(1999) 205 - C5-0122/1999 ),

-  der henviser til konklusionerne fra Rådet den 21. juni 1999 om turisme og beskæftigelse(1) ,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 3, litra u),

-  der henviser til den europæiske beskæftigelsespagt, der blev bebudet på topmødet i Køln i juni 1999, samt til de retningslinjer for beskæftigelsen, som Kommissionen forelagde i september 1999,

-  der henviser til EF-traktatens artikel 2 og navnlig til målsætningen om fremme af et højt beskæftigelsesniveau,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 160,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme og til udtalelser fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A5-0030/2000 ),

A.  der henviser til, at turismen og de initiativer, tjenesteydelser, infrastrukturer og virksomheder, der er knyttet til denne, udgør hovedaktiviteten i de udviklede lande og flytter nye beskæftigelsesgrænser navnlig for unge og kvinder,

B.  der henviser til, at beskæftigelsespagten fra Køln blandt andet indebærer indkredsning af særligt beskæftigelsesskabende områder samt fjernelse af hindringer for beskæftigelsen inden for servicesektoren, som også omfatter turisme,

C.  der henviser til, at udviklingen inden for turismen kan føre til øget beskæftigelse og en forbedring af beskæftigelsens kvalitet, og at der bør indføres politikker vedrørende anvendelse, udnyttelse og forvaltning af ressourcerne/de kulturelle og naturlige turistmål, fremme, forvaltning og uddannelse vedrørende efterspørgslen inden for turismen, skabelse af en konsensus i de områder, der modtager turisterne, samt øget modtagelseskapacitet,

D.  der henviser til, at turismen er en erhvervssektor i stadig udvikling på europæisk plan og verdensplan, både hvad angår produktivitet og beskæftigelse, og at den for mange byer, regioner og kommuner i Unionen betyder meget vigtige økonomiske og kulturelle resourcer,

E.  der imidlertid henviser til, at en sådan ekspansion ikke altid og overalt medfører nye og bedre jobs og, der desuden henviser til, at det samlede antal turister i Europa er forblevet uændret siden 1970; der navnlig som understreget af Arbejdsgruppen på Højt Plan henviser til, at den forventede høje beskæftigelse kun kan opnås, hvis der skabes de rette betingelser, og hvis der træffes passende foranstaltninger til at optimere turistpotentialet;

F.  der henviser til, at turismen er en sektor, som består af talrige virksomhedsområder med forskellige produktionskarakteristika, stor beskæftigelsesintensivitet og mulighed for beskæftigelse af personer med en meget forskelligeartet erhvervsmæssig baggrund, både med hensyn til fag og specialisering,

G.  der henviser til, at der i Amsterdam-traktaten mangler et specifikt retsgrundlag for turistpolitikken, og at en sådan situation ikke fremmer udviklingen af en tilstrækkelig omfattende og sammenhængende turistpolitik i medlemsstaterne og derfor heller ikke den fulde udnyttelse af turismens muligheder som kilde til beskæftigelse; henviser imidlertid til, at der inden for Den Europæiske Unions regionalpolitikker kan iværksættes initiativer, som er nært knyttet til fremme af turismen i landdistrikter samt inden for miljø, kultur, forskning, uddannelse, afholdelse af kongresser, kurophold, turisme for den tredje alder og sportsturisme,

H.  der henviser til, at Parlamentet gennem længere tid kraftigt har støttet vedtagelsen fra Rådets side af et flerårigt program for turismen, som er nødvendigt for at forbedre såvel koordineringen mellem de forskellige fællesskabsaktioner som synergien mellem medlemsstaternes politikker for turismen,

I.  der henviser til, at Den Europæiske Union på baggrund af den snævre forbindelse, der er mellem turisme og beskæftigelse og under overholdelse af nærhedsprincippet i første række bør medvirke til at forbedre kendskabet til dette område for at fremhæve dets muligheder på jobskabelsesområdet på baggrund af udarbejdelsen af pålidelige og økonomisk betydningsfulde statistikker, samt for at styrke fællesskabsturismens konkurrencedygtighed og identitet,

J.  der henviser til, at udviklingen af fællesskabsturismen er nært knyttet til dens bæredygtighed i forhold til fællesskabsmålene, lokalbefolkningens rettigheder, livskvaliteten og i første række sikkerheden,

K.  der henviser til, at turismen flere gange er blevet anerkendt på europæisk plan som en ubestridelig social landvinding på arbejdsmarkedet, og at alle initiativer, som kan tilfredsstille efterspørgslen på arbejdsmarkedet, derfor bør iværksættes,

L.  der henviser til, at 95% af virksomhederne i sektoren er små og mellemstore virksomheder, som derfor bør sikres støtteinterventioner til forbedring og opretholdelse af de nødvendige kvalitetsnormer til at kunne operere inden for et multikulturelt, konkurrencedygtigt og globalt turistmarked; Det Europæiske Fællesskab har midlerne til at fremme SMV'ernes kapacitet til at vokse i takt med markedsudviklingen og til at skabe arbejdspladser,

M.  der henviser til, at den kvalificerede arbejdskrafts uddannelse og mobilitet udgør fundamentale instrumenter i strategien til bekæmpelse af arbejdsløshed i Europa, særlig inden for turismen, og at Den Europæiske Union derfor bør bestræbe sig på særlig at fremme uddannelsen og mobiliteten af personale, der kan imødekomme efterspørgslens multikulturelle krav og sikre passende tjenesteydelser til kunderne,

N.  der henviser til, at de geografiske, historisk-kulturelle og miljømæssige forskelligartetheder udgør en rigdom og en hovedmotivation for turismen i fællesskabsregionerne, og at Den Europæiske Union derfor bør forpligte sig til at støtte de aktiviteter, som kan fremme og valorisere særprægene og styrke deres identitet inden for en fælles referenceramme, der kan udbygge de samlede attraktionsmuligheder i hele Fællesskabets turismesystem med muligheder for samarbejde med ansøgerlandene og med tredjelande i Middelhavsområdet,

O.  der henviser til, at udviklingen af en effektiv og bæredygtig transportinfrastruktur og udbredelsen af ny informationsteknologi vil blive af stadig større betydning for turistsektorens konkurrenceevne,

P.  der henviser til, at turismen selv i mindre byer og landdistrikterne, hvis kultur- og kunstarv ofte undervurderes og ikke udnyttes tilstrækkeligt, giver store muligheder for beskæftigelse,

Q.  der henviser til, at masseturismen i følsomme områder såsom kyst- og bjergområder kan udgøre en trussel for de lokale miljømæssige og kulturelle ressourcer, hvis turiststrømmene og byudviklingen ikke styres ordentligt,

R.  der henviser til, at turisme i mange af Den Europæiske Unions regioner er begrænset til visse korte perioder af året og derfor som en indtægtskilde bør gøres til en helårsaktivitet, navnlig gennem fremme af turisme, der henvender sig til ældre borgere, familier og unge,

S.  der henviser til, at en politik til forbedring af beskæftigelsen inden for turistsektoren skal udarbejdes på baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og under hensyntagen til særlige lokale forhold, samt skal baseres på respekten for forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter,

1.  tilslutter sig den samlede strategi, der er foreslået af Arbejdsgruppen på Højt Plan vedrørende Turisme og Beskæftigelse; glæder sig over, at gruppens konklusioner er genstand for en særrapport fra Kommissionen, og at de til dels også er overtaget i meddelelsen om fællesskabspolitikkerne og beskæftigelsen (KOM(1999) 167 );

2.  mener grundlæggende, at indsatsen for at forbedre beskæftigelsen inden for turistsektoren er snævert forbundet med bekæmpelsen af sort arbejde og forskellige former for forskelsbehandling over for de såkaldte svageste arbejdssøgende grupper (kvinder, unge osv.);

3.  er overbevist om, at det er nødvendigt at tage hensyn til både arbejdstagernes og arbejdsgivernes rettigheder med henblik på at styre udviklingen på arbejdsmarkedet inden for turistsektoren mod mål, der er tilfredsstillende både ud fra et socialt og et økonomisk synspunkt;

4.  beklager det manglende retsgrundlag for turistpolitikken i traktaterne; mener, at løsning af dette spørgsmål er væsentlig for turistpolitikkens fremtid, og at medlemsstaterne derfor bør drøfte dette i forbindelse med den kommende traktatændring;

5.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at samordne fællesskabspolitikkerne til fremme af beskæftigelsen inden for turismen med medlemsstaternes nationale beskæftigelsespolitikker;

6.  mener, at Den Europæiske Unions aktion kan medvirke til at skabe programmerings- og projekteringsmekanismer inden for regionalpolitikken, som skal fremme beskæftigelsen og samtidig beskytte og valorisere de landskabsmæssige, kulturelle, historiske og miljømæssige værdier, der udgør grundlaget for turismeindustrien, navnlig i de yderste randområder og øregionerne, som kendetegnes ved en skrøbelig miljø- og befolkningsmæssig balance;

7.  anser det for væsentligt, at udviklingen af turismen og skabelsen af nye tjenesteydelser, som kan skabe arbejdspladser og tilskynde de nationale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af programmeringsstrategier for mål 1, 2 og 3 for strukturfondene og Samhørighedsfonden, med fuld ret indgår i retningslinjerne for strukturprogrammerne i tidsrummet 2000-2006;

8.  mener, at de projekter, som samfinansieres af Unionen, vil kunne medvirke positivt til at skabe tjenesteydelser og infrastrukturer, som kan fremme turisternes mobilitet i og i retning af fjerne områder af stor turistmæssig interesse, navnlig i de yderste randområder, samt udvikle områder i tilbagegang og sprede de turistmæssige og kulturelle rejsemål samt udvikle områder med et stort turistpotentiale;

9.  anmoder Kommissionen om energisk at støtte turismen i landdistrikterne som et væsentligt og utilstrækkeligt udnyttet beskæftigelsesfremmende og indtægtsforbedrende instrument, særlig i de dårligst stillede områder;

10.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge en strategisk prioritering med henblik på udvikling af Den Europæiske Unions sektor for turisme; foreslår, at Den Europæiske Unions aktionsområde inden for turismen koncentreres om mål, der er fastlagt på grundlag heraf, og opfordrer Rådet til straks at vedtage et flerårigt program for turismen, som kan fastlægge de mest presserende foranstaltninger og præcisere fællesskabsinterventionens opgaver og udstrækning i overensstemmelse med medlemsstaternes initiativer;

11.  ønsker, at turisme på det kommende europæiske topmøde om beskæftigelse, som vil finde sted i Lissabon i første halvår af 2000, både som produktionssystem og som en arbejdsskabende sektor i fuldt omfang medtages som en af retningslinjerne for den europæiske beskæftigelsespolitik;

12.  anmoder Kommissionen gennem retningslinjer for beskæftigelsespolitikken for 2000 at sørge for, at medlemsstaterne tager større hensyn til turisme og dertil knyttede aktiviteter navnlig i deres nationale handlingsplaner for beskæftigelsen;

13.  opfordrer til fremme af innovative projekter i følsomme områder såsom kyst- og bjergområder, som er under pres fra masseturismen og den hurtige byudvikling, på grundlag af følgende principper: vedtagelse af et loft over byudviklingen, omstilling til en kvalitetsbaseret politik for turismen samt fremme af samarbejdsaftaler mellem rejsearrangører og lokalsamfund for at sikre en rimelig forvaltning af turiststrømmene og ydelse af bæredygtig støtte til det lokale erhvervsliv;

14.  anmoder Kommissionen om at undersøge, hvorvidt det er muligt at opstille en liste over kriterier, der i forbindelse med de forskellige generaldirektoraters afgørelser om projekter, som finansieres med budgetbevillinger fra Unionen, gør det muligt at sikre, at turistsektoren samtidig fremmes;

15.  mener, at fremme af turismen netop i forbindelse med fællesskabsprogrammer, der har til formål på bæredygtig vis at skabe arbejdspladser og støtte små og mellemstore virksomheder, bør betragtes som et ligestillet mål;

16.  er overbevist om, at skabelsen af nye, bedre og varige arbejdspladser inden for turistsektoren og dertil knyttede aktiviteter er snævert knyttet til styrkelsen af standarder for kvalitet og sikkerhed inden for den europæiske turistsektor, og om, at principperne vedrørende kvalitet og sikkerhed bør blive særlige nøglefaktorer inden for Den Europæiske Unions bidrag til de nationale turistpolitikker;

17.  mener, at man ikke længere bør udsætte udviklingen og anvendelsen af et ensartet system for indsamling af data til et statistisk system for turismen, idet et sådant kan give Fællesskabets, medlemsstaternes og regionernes institutioner samt arbejdsgiverne og fagforeningerne, skoler og universiteter samt operatørerne i sektoren i almindelighed rådighed over pålidelige informationer om turismen og om de hertil knyttede økonomisk-sociale fænomener, beskæftigelsesdynamikken, faglig uddannelse af ansatte i turisterhvervet og mulighederne for at skabe nye arbejdspladser;

18.  anmoder med henblik herpå Kommissionen om hurtigst muligt at udarbejde en rapport om gennemførelsen af direktiv 95/57/EF om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme samt udarbejde et forslag til forbedring af dette, hvad angår indikatorerne for beskæftigelse, bæredygtig turisme og social efterspørgsel;

19.  opfordrer Kommissionen til at indføre en finansiel kontrol af de nuværende fællesskabspolitikker og -programmer til støtte for turistindustrien med henblik på at forbedre koordineringen af EU's foranstaltninger;

20.  anmoder om udarbejdelse af en ramme med indikatorer for økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, som kan støtte de lokale og nationale myndigheder i forbindelse med fastlæggelsen af politikker og strategier til udvikling af turismen;

21.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til særlig at fremme uddannelsesmetoder for ledere og beskæftigede i forvaltningen af de lokalt tilstedeværende ressourcer, som skal bistå det lokalt ansatte personale, og som kan tilrettelægge og forvalte modtagelsesstrukturer for alle former for turisme, yde teknisk bistand til SMV'er samt give SMV'er og MSV i turistsektoren mulighed for adgang til relevant kapital, navnlig risikovillig kapital, og tilrettelægge alle områdets muligheder i netværk, herunder indlogeringsmuligheder, miljømæssige og historisk-kulturelle ressourcer samt ønologi og gastronomi med henblik på at fremme typiske produkter, underholdning, lokal og intermodal transport;

22.  opfordrer Kommissionen til at lade kvinders beskæftigelse inden for turismen indgå i det fjerde flerårige program for de små og mellemstore virksomheder;

23.  opfordrer Kommissionen til at optage turismen i det femte handlingsprogram for skabelse af lige muligheder 2001-2005;

24.  tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at tilrettelægge og gruppere incitamenter på turistområdet, der har til formål at fremme turismen for grupper og foreninger, udvikle nye former for turisme i nye lokaliteter, fremme europæisk turisme til de meget afsidesbeliggende europæiske egne for at udforske potentialet for beskæftigelse gennem sportsrelateret turisme og sæsonudjævne turiststrømmene med henblik på at skabe stabil beskæftigelse på helårsplan navnlig på hensygnende badesteder;

25.  opfordrer Kommissionen til at sørge for, at den allerede meget fleksible beskæftigelse inden for turistsektoren ikke bliver en negativ diskriminerende faktor navnlig med hensyn til lønninger, uddannelse, ansættelsesvilkår og arbejdstid;

26.  opfordrer medlemsstaterne til at optage princippet om lige muligheder inden for turismesektoren i deres nationale programmer til bekæmpelse af arbejdsløsheden ved at tilskynde til ansættelse af kvinder samt fremme kvinders mobilitet, både på tværs af faggrænserne og op ad i systemet i turismevirksomhederne via konkrete foranstaltninger så som gennemførelse af direktiver om lige muligheder, intensivering af kontrollen med virksomhederne med henblik på at bekæmpe sort arbejde, præmiering af de virksomheder, der ansætter specialiseret kvindeligt personale, m.m.;

27.  opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde og fremme det nære samarbejde mellem statslige organer, der arbejder for kvinders rettigheder og lige muligheder samt støtte turismeuddannelsesinstitutioner på alle niveauer, idet der bør lægges særlig vægt på indholdet af de uddannelsesprogrammer, der vil tage hensyn til kvinders særlige egenskaber og muligheder og forberede dem på de moderne arbejdsmarkedsvilkår og -krav; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at fremme ældreturismen,

28.  finder det vigtigt, at der sørges for og tilskyndes til indsamling, behandling, produktion og spredning af informationer og "best practices” på området; opfordrer Kommissionen til at samfinansiere pilotprojekter vedrørende udveksling af erfaringer og "benchmarking”-projekter, navnlig inden for sektorer, der berører fastlæggelsen af lokale strategier, miljøbeskyttelse, kvaliteten af serviceydelser og uddannelse til nye turisterhverv; for at optimere disse mål bør synergieffekten styrkes gennem snævert samarbejde og samordning med de eksisterende programmer;

29.  opfordrer Kommissionen til at sørge for effektiv anvendelse af konkurrencereglerne inden for de sektorer, der er snævert knyttet til turisme, navnlig for så vidt angår bekæmpelse af fordrejninger, monopoler og fåmandsvælde, som er en trussel mod hundredvis af små og mellemstore virksomheders situation inden for denne sektor;

30.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de kompetente regionale myndigheder til at øge kontakterne med ansøgerlandene og med landene i Middelhavsområdet for at forbedre eller rationalisere eventuelt eksisterende former for samarbejde med henblik på udvikling af fælles projekter, der kan skabe nye arbejdspladser, finde og forvalte nye turistaktiviteter i sekundære og relaterede sektorer samt i udnyttelsen af mulighederne i baglandet og i sundhedsorienteret turisme, herunder kurbadsturisme og kulturelle rejsemål, således at affolkede byer på ny kan blive attraktive for turister og fænomenet med udvandring af ukvalificeret arbejdskraft samtidig kan begrænses;

31.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage positive afgiftsbestemmelser for små og mellemstore virksomheder, særlig med henblik på at begrænse arbejdsgiverbidragene for at fremme en øget beskæftigelse i arbejdskraftintensive sektorer, hvoriblandt er aktiviteterne i turistsektoren;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at lette adgangen for de små og mellemstore virksomheder, som virker inden for turistsektoren, til eksisterende fællesskabsinstrumenter (strukturfondene, det femte rammeprogram for forskning, Leonardo, JEV, LIFE osv.) og for at fremme fornyelse og partnerskab;

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1)Jf. Rådets pressemeddelelse af 21.6.1999.


Europæiske posttjenester
Europa-Parlamentets beslutning om europæiske posttjenester
P5_TA(2000)0077B5-0116/2000

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet(1) ,

-  der henviser til sin beslutning af 14. januar 1999 om europæiske posttjenester(2) ,

A.  der henviser til sit ofte fremsatte synspunkt om en universel posttjeneste af høj kvalitet som central målsætning for direktiv 97/67/EF og som et væsentligt element i enhver EU-politik på dette område,

B.  der erindrer om, at Kommissionen i henhold til artikel 7 i direktiv 97/67/EF fik pålæg om at forelægge et nyt forslag om en yderligere gradvis og kontrolleret liberalisering af det indre postmarked inden udgangen af 1998, men at et sådant forslag hidtil ikke er blevet forelagt,

C.  der gør opmærksom på posttjenesternes økonomiske og sociale betydning i Den Europæiske Union og dermed på betydningen af, at Kommissionen gennemfører konsekvensundersøgelser på dette område,

D.  der henviser til, at Kommissionen hidtil ikke har reageret på de anmodninger, som Parlamentet fremsatte i sine beslutninger af 14. januar 1999,

1.  opfordrer atter Kommissionen til at fremsende de forskellige feasibility-undersøgelser om de økonomiske og sociale virkninger af de foreliggende liberaliseringsmuligheder;

2.  anmoder Kommissionen om at tage hensyn til Parlamentets aktive rolle i udarbejdelsen af det nye forslag som anført i artikel 7, stk. 3, i direktivet om posttjenester (97/67/EF) med henblik på at fremme lovgivningsproceduren og kompensere for de gentagne forsinkelser, som Kommissionens manglende handleevne har medført;

3.  anmoder Kommissionen om at tage stilling til Parlamentets synspunkter som udtrykt i dets beslutninger af 14. januar 1999, før den forelægger noget specifikt forslag;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget samt medlemsstaternes regeringer.

(1)EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14.
(2) EFT C 104 af 14.4.1999, s. 134.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik